Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Maj 2010
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Maj 2010 Email

 

1 Maja - Mi?dzynarodowe ?wi?to Pracy

1 Maja kojarzy si? z pochodami, majówkami oraz festynami organizowanymi z okazji ?wi?ta Pracy, mimo to jednak budzi w nas mieszane uczucia. Skojarzenia z komunistyczn? przesz?o?ci? s? w jego przypadku oczywiste. Lecz ?wi?to to, cho? przez komunistów zaw?aszczone, nie jest wy??cznie ich ?wi?tem. 1 maja jest w pierwszym rz?dzie ?wi?tem robotniczym i pracowniczym. Jego geneza jest ?ci?le zwi?zana z walk? o najbardziej uniwersalny postulat mi?dzynarodowego ruchu robotniczego: wprowadzenie o?miogodzinnego dnia pracy.
?wi?to Pracy jest ?wi?tem mi?dzynarodowym obchodzonym od 1890 r., jest dniem solidarno?ci klasy robotniczej. Idee tego ?wi?ta powsta?y w Stanach Zjednoczonych, my?l? przewodni? jest wspólnota interesów ludzi pracy, walka o godn? prac? i wynagrodzenie. Dzie? ten na ca?ym ?wiecie obchodzony jest w formie masowych demonstracji, wieców i pochodów. Wraz z ide? ?wi?ta Pracy powsta?y zwi?zki zawodowe, przepisy odno?nie warunków i bezpiecze?stwa pracy, przepisy kodeksu prawa pracy.
?wi?to zosta?o ustanowione w 1889 r. na pierwszym kongresie Drugiej Mi?dzynarodówki, który to mia? miejsce w Pary?u. Mia?o ono upami?tnia? masakr? robotników, do której dosz?o w 1886 r. w Chicago (Stany Zjednoczone) podczas demonstracji przeciw z?ym warunkom pracy, a w szczególno?ci przeciw zbyt d?ugiemu czasowi pracy.
W Polsce pierwsze obchody ?wi?ta Pracy mia?y miejsce ju? w 1890 r. i by?y zorganizowane (wbrew zaborcom) przez dzia?aczy Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat. Pó?niejsze obchody ?wi?ta równie? inicjowane by?y g?ównie przez partie i organizacje socjalistyczne. Po II Wojnie ?wiatowej ?wi?to obchodzono bardzo hucznie poprzez organizowanie ró?nego rodzaju pochodów, wieców i spotka?, podczas których eksponowano has?a o tre?ci politycznej i ideologicznej. Uczestnictwo w pochodach by?o nierzadko wymuszane przez szko?y, czy zak?ady pracy.
Po 1989 r. obchody ?wi?ta Pracy sta?y si? mniej popularne, co wynika zapewne nie z samej niech?ci do podstawowej idei ?wi?ta, ale raczej do zwi?zanej z nim otoczki polityczno-ideologicznej. (Dla przypomnienia czerwona flaga to flaga robotnicza, mylnie kojarzona z komunistyczn? propagand?.)
Niech si? ?wi?ci 1-Maja!


Image
Pierwszy Maja w PRL


Anna Pogorzelska

Image
2 Maja - Dzie? Flagi Rzeczpospolitej Polskiej


Dzie? Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie jednym z najm?odszych ?wi?t pa?stwowych. Obchodzony jest w Polsce 2 maja. ?wi?to ma popularyzowa? wiedz? o polskiej to?samo?ci i symbolach narodowych.
Dzie? Flagi ustanowi? Sejm 20 lutego 2004 roku ustaw? o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, któr? Prezydent RP podpisa? 16 marca 2004 roku.
Ustawa okre?la, ?e barwami Rzeczypospolitej Polskiej s? kolory bia?y oraz czerwony. Na flagach uk?ada si? je w dwóch poziomych, równoleg?ych pasach tej samej szeroko?ci. Górny pas jest koloru bia?ego, a dolny koloru czerwonego.
Polskie barwy narodowe kszta?towa?y si? na przestrzeni wieków i maj? jako jedne z nielicznych w ?wiecie pochodzenie heraldyczne. Wywodz? si? z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego. 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego podj?? specjaln? ustaw? dotycz?c? barw polskiej flagi. Wcze?niej obok barw bia?o-czerwonych u?ywane by?y tak?e inne barwy.
"Izba senatorska i poselska po wys?uchaniu wniosków Komisyi sejmowych, zwa?ywszy potrzeb? nadania jednostajnej oznaki, pod któr? winni ??czy? si? wszyscy Polacy, postanowi?y i stanowi?:
Art. 1 - Kokard? narodow? stanowi? b?d? kolory herbu Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego, to jest kolor bia?y z czerwonym.
Art. 2 - Wszyscy Polacy (...) te kolory nosi? maj? w miejscu, gdzie takowe oznaki dot?d noszonymi by?y".
Tak brzmia?a przyj?ta w 1831 roku przez Sejm ustawa, która jako pierwsza normowa?a kwesti? polskich barw narodowych. Barwy te by?y noszone na kokardach podczas wszystkich powsta? niepodleg?o?ciowych XIX wieku.
W 1919 roku biel i czerwie? uznano oficjalnie za barwy pa?stwowe.
W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli or?a, b?d?cego god?em Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopuj?cego na koniu, b?d?cego god?em Litwy. Oba te god?a znajduj? si? na czerwonych t?ach tarcz herbowych. Na fladze biel jest zawsze u góry, poniewa? w polskiej heraldyce wa?niejszy jest kolor god?a ni? t?a.
Te przyj?te przez Sejm barwy rozpowszechni?y si? bardzo szybko i towarzyszy?y Polakom we wszystkich wa?nych wydarzeniach. By?y symbolem pa?stwa, które nie istnia?o, i narodu, który pod tymi barwami wybija? si? na niepodleg?o??.
Do niedawna nie wolno by?o wywiesza? flag w inne dni ni? ?wi?teczne. Zabrania?a tego ustawa z 1980 roku. Od ubieg?ego roku, kiedy to Sejm znowelizowa? ustaw? o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, symbole narodowe mo?na uwidacznia? bez ogranicze?. Oznacza to, ?e mog? by? one u?yte kiedy tylko chcemy, pod jednym warunkiem - ?e otoczy si? je nale?n? czci? i szacunkiem.
?wi?to flagi pa?stwowej obchodzone jest w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Szwecji czy Estonii. Najcz??ciej w tym dniu ozdabia si? budynki flagami. U nas do wywieszania flag na balkonach czy w oknach wiele osób wci?? podchodzi z dystansem. Nie brakuje takich, którzy twierdz?, ?e ?wi?to flagi wymy?lono jedynie po to, aby narodowych barw nie trzeba by?o ?ci?ga? pomi?dzy 1 maja (?wi?to Pracy), a 3 maja (?wi?to Konstytucji 3 Maja). S? jednak tacy, którzy w ten sposób chc? manifestowa? swój patriotyzm oraz podkre?la? wi?? z w?asnym krajem.
Polskim god?em jest wizerunek bia?ego or?a w koronie w czerwonym polu. Hymnem narodowym jest Mazurek D?browskiego.
Anna Pogorzelska

Image 

Mówili, ?e to oszustwo
Mówili, ?e ha?ba dla rodu
Lecz by?a ju? Konstytucja
Dla dobra ca?ego narodu

 

3 Maja – 219. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791 r.)

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwali? ustaw? zasadnicz? ustalaj?c? podstawy ustroju I Rzeczpospolitej, znan? jako Konstytucja 3 Maja.
W tym roku mija 219 lat od tego wydarzenia. Konstytucja 3 Maja, b?d?ca skutkiem d??e? do naprawy stosunków wewn?trznych w Polsce po I rozbiorze (1772), pozostawia?a w Polsce ustrój stanowy, wprowadzaj?c jednak pewne zmiany. Zmniejszono wp?ywy magnaterii na wybór króla, Senat i zarz?d kraju, poprzez wykluczenie z sejmików szlachty nieposiadaj?cej ziemi, b?d?cej warstw? najbardziej podatn? na wp?ywy i przekupstwo. W prawie wyborczym feudalny cenzus urodzenia szlacheckiego zast?piono bur?uazyjnym cenzusem posiadania.
Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr i uzyskiwania szlachectwo.
Utrzymuj?c podda?stwo ch?opów konstytucja pozbawia?a jednak szlacht? prawa najwy?szej zwierzchno?ci wobec poddanych, przyjmuj?c ich “pod opiek? prawa i rz?du krajowego”. Indywidualne umowy ch?opów z dziedzicami o zamian? pa?szczyzny na czynsz nie mog?y ju? by? samodzielnie uniewa?niane przez szlacht?.
Postanowienia konstytucji centralizowa?y pa?stwo, znosz?c odr?bno?? mi?dzy Koron? i Litw?, wprowadzaj?c jednolity rz?d, skarb i wojsko. Za religi? panuj?c? uznano katolicyzm, przy ca?kowitej tolerancji dla innych uznawanych przez pa?stwo wyzna?.
Konstytucja wprowadzi?a trójpodzia? w?adzy: w?adz? ustawodawcz? mia? sprawowa? dwuizbowy parlament, sk?adaj?cy si? z sejmu – 204 pos?ów spo?ród szlachty-posesjonatów i 24 plenipotentów miast – oraz senatu (z?o?onego z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod prezydencj? króla), którego rol? znacznie zmniejszono.
Zniesiono instrukcje poselskie, konfederacje i liberum veto, decyzje mia?y zapada? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów.
Kadencja Sejmu trwa?a 2 lata, posiedzenia zwo?ywane by?y w razie potrzeby, co 25 lat miano zwo?ywa? Sejm w celu “poprawy konstytucji”.

 

Image
W?adz? wykonawcz? przyznano królowi wraz z Rad? tzw. Stra?? Praw, z?o?on? z prymasa i 5 ministrów: policji, piecz?ci (spraw wewn?trznych), interesów zagranicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla. Ministrowie odpowiadali przed Sejmem za podpisane przez siebie akty. Król by? przewodnicz?cym Stra?y, mia? prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urz?dników i oficerów, w razie wojny sprawowa? naczelne dowództwo nad wojskiem.
Zniesiono woln? elekcj?; po ?mierci Stanis?awa Augusta Poniatowskiego tron mia? by? dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta mia?a wybiera? now? dynasti?.
Konstytucja zapowiada?a reorganizacj? s?downictwa, przewiduj?c stworzenie stale urz?duj?cych s?dów ziemskich i miejskich oraz sprawuj?cych nad nimi nadzór w drugiej instancji Trybuna?u Koronnego i s?dów asesorskich.
Próba wprowadzenia konstytucji w ?ycie zosta?a przekre?lona ju? w po?owie 1792 roku. Przyczyni?a si? do tego Konfederacja Targowicka (zawi?zana przez przywódców obozu magnackiego w celu przywrócenia poprzedniego ustroju Rzeczpospolitej i pod has?ami obrony zagro?onej wolno?ci przeciwko reformom Konstytucji 3 Maja) i wkroczenie wojsk rosyjskich w granice Polski.
Konstytucja 3 Maja by?a drug? na ?wiecie (po Stanach Zjednoczonych) i pierwsz? w Europie ustaw? reguluj?c? organizacj? w?adz pa?stwowych, prawa i obowi?zki obywateli. Zabezpiecza?a mo?liwo?? rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Anna Pogorzelska


11 maja 2010 roku w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego mia?a miejsce uroczysto?? wr?czenia nagród i dyplomów w II Edycji Miejskiego Konkursu Fotograficznego zorganizowanego pod has?em „Uczymy si? przez ca?e ?ycie – utrwalaj?c ?lady przesz?o?ci Bia?egostoku”.
W tym roku laureatami konkursu (informacje o wynikach pracy Komisji Konkursowej  w zak?adce Pod patronatem CKU) zostali:
w kategorii I szkó? gimnazjalnych:
  • I miejsce – Mateusz ?liwski (PG nr 19 Sportowe, ZS nr 5 w Bia?ymstoku)
  • II miejsce – Anna Woszczenko (PG nr 8 w Bia?ymstoku)
  • III miejsce – Liliana Zielonka (Zespó? Szkó? Integracyjnych nr 1 w Bia?ymstoku) w kategorii II szkó? ponadgimnazjalnych:
  • I miejsce – Izabela W?odarczyk (VI LO im. Króla Zygmunta Augusta w Bia?ymstoku)
  • II miejsce – Andrzej Kierzkowski (IV LO im. C. K. Norwida w Bia?ymstoku)
  • III miejsce – Justyna Pawluczuk (Zespó? Szkó? Technicznych i Ogólnokszta?c?cych z Oddzia?ami Integracyjnymi im. Stanis?awa Staszica w Bia?ymstoku)
ImageNagrody ufundowane przez prezydenta Miasta Bia?egostoku, Podlaskiego Kuratora O?wiaty, Centrum Filmowe HELIOS oraz organizatora konkursu - Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku wr?czyli Przewodnicz?cy Komisji Konkursowej Pan Marek Dolecki i Dyrektor CKU Bo?ena Barbara Krasnod?bska. Pozostali uczestnicy otrzymali podzi?kowania i dyplomy. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem wys?uchali s?ów pana Marka Doleckiego, który mówi? o pi?knej pasji fotografowania, o tym co jest w niej najistotniejsze. Wspomnia?, jak trudno by?o cz?onkom Jury zdecydowa?, które z nades?anych prac nale?y wyró?ni?.
Potem wszyscy ogl?dali wystaw? wszystkich nades?anych fotografii, porównywali uj?cia i zadawali moc pyta? Mistrzowi, czyli Markowi Doleckiemu.
 
Janina Pankiewicz

 Image Image
 Image
 Image

11 maja 2010 roku doradca zawodowy Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego uczestniczy? w Targach Pracy pod has?em  „Dzie? Kariery i Pracy” organizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy M?odzie?y w Bia?ymstoku,  Biuro Karier i Studenckie Ko?o Przedsi?biorczo?ci dzia?aj?ce przy Wy?szej Szkole Administracji Publicznej w Bia?ymstoku. Spotkanie odby?o si? w ramach Tygodnia Przedsi?biorczo?ci uczelni.

Targi Pracy skierowane by?y do studentów oraz absolwentów uczelni wy?szych, zainteresowanych bezpo?rednim kontaktem z pracodawcami i przedstawicielami instytucji rynku pracy oraz zaplanowaniem w?asnego rozwoju zawodowego. G?ównym celem targów by?o zbli?enie m?odzie?y do ?rodowiska pracodawców, podniesienie ?wiadomo?ci w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotycz?cych wyboru przysz?ej pracy. Stoisko Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego CKU prezentowa?o ofert? edukacyjn? Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku jak równie? proponowa?o korzystanie z us?ug doradztwa edukacyjno-zawodowego oferowanego przez LCDZ.
Beata Sa?czyk

Image

Image 


Image

 
W dniu 12 maja 2010 r. zosta?a zawarta UMOWA PATRONACKA pomi?dzy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, a firmami Turlomza.pl i Centrum Informacji Turystycznej NARWIA.pl.

Podpisanie UMOWY PATRONACKIEJ stanowi milowy krok w zacie?nianiu wspó?pracy pomi?dzy szko?ami zawodowymi, a ?rodowiskiem pracodawców. W Firmie Symulacyjnej, funkcjonuj?cej w ramach Centrum od ponad dwóch lat, kszta?c? si? doro?li s?uchacze Centrum, ucz?c si? pracy w spó?ce z o.o. na zasadzie symulacji. Firma Symulacyjna jest pierwszym tego typu przedsi?wzi?ciem w województwie podlaskim, dzia?a w bran?y turystycznej, zatem pozyskanie Firm Patronackich dzia?aj?cych w tej w?a?nie bran?y stanowi niezwykle cenne wsparcie i do?wiadczenie. Dzi?ki wsparciu merytorycznemu i rzeczowemu, którego udziel? Firmie Symulacyjnej obie firmy patronackie, s?uchacze Centrum zdob?d? praktyczn? wiedz? i umiej?tno?ci z zakresu prowadzenia nowoczesnego przedsi?biorstwa turystycznego.
 Image
Dyr. Bo?ena B. Krasnod?bska i p. Mariusz Staniurski, przedstawiciel Firm Patronackich

Obie strony UMOWY wyra?aj?c wol? w obszarze podnoszenia jako?ci i atrakcyjno?ci kszta?cenia zawodowego zobowi?zuj? si? do podj?cia szeregu kroków, zmierzaj?cych w kierunku rozwijania kompetencji po??danych na rynku pracy. Pierwszym wspólnym przedsi?wzi?ciem b?dzie organizacja i realizacja wakacyjnego kursu na PILOTA WYCIECZEK, adresowanego przede wszystkim do s?uchaczy i pracowników Centrum Kszta?cenia Ustawicznego. Chcemy umo?liwia? naszym uczniom oraz pracownikom poszerzanie kompetencji zawodowych w celu podnoszenia adaptacyjno?ci na rynku pracy.

Szczegó?y na temat harmonogramu oraz warunków uczestnictwa w kursie na PILOTA WYCIECZEK niebawem na stronie internetowej Centrum Kszta?cenia Ustawicznego!


Image Image
 

 

 

Linki do Firm Patronackich:
http://www.turlomza.pl/
http://turlomza.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=540&Itemid=50

Weso?a my?l jest niczym wiosna.
Otwiera p?ki natury ludzkiej.
 
22 maja 2010 roku nauczyciele, pracownicy i s?uchacze CKU wraz z rodzinami spotkali si? na Festynie Rodzinnym pod has?em Szczytny cel z zabaw? dziel. Punktualnie o godzinie 12 uroczysto?? rozpocz??a Pani Maria Korzeniecka – Zast?pca Dyrektora CKU. Podczas tego radosnego spotkania grupa s?uchaczy semestrów 1ULO2a, 2ULO3 i 3LO5 zaprezentowa?a skecz pt. Ju? za rok matura.  Kolejnym punktem programu by?o przedstawienie w j?zyku rosyjskim pt. Rzepka.  Nast?pnie na tarasie szkolnym za?piewano Katiusz?  i odta?czono tradycyjny taniec rosyjski. D?wi?ki muzyki roznosi?y si? po okolicy –  wielu mieszka?ców osiedla i przechodniów z zainteresowaniem przygl?da?o si? wyst?pom s?uchaczy CKU. Wyst?pienia rozbawi?y zgromadzon? publiczno?? i spotka?y si? z ciep?ym przyj?ciem.  W przygotowanie cz??ci artystycznej zaanga?owali si?: Jan Szypluk, Jolanta Nowakowska, Gra?yna Waluk, Jolanta Skórak, Agata Drozdowska, Dorota Kurpeta, Anna Kozio?, Aleksander Bogdanowicz, Agnieszka Panasewicz – Wasiluk, Edyta Moniuszko, Maria Puzanowska – s?uchacze semestru 1 ULO2a oraz Ireneusz Alaszkiewicz, Katarzyna i Bogdan Grabowieccy, Katarzyna Turowska, Ma?gorzata Korolczuk, Jolanta Andrejew – s?uchacze semestru 2ULO3 a tak?e Bo?ena Do??y?ska z semestru 3LO5. Wsparciem artystycznym s?u?y?y Alina Kazimierowicz i Ma?gorzata Tarasiuk. Nast?pnie organizatorzy spotkania zaprezentowali  film  pt. Jeste?my  na szczycie - rozwijamy talenty przez ca?e ?ycie, który podsumowa?  dotychczasow? dzia?alno?? artystyczn? s?uchaczy CKU. Dalsz? cz??? festynu umila?y d?wi?ki akordeonu i instrumentów klawiszowych oraz wyst?py wokalne s?uchaczy, którzy spontanicznie decydowali si? na publiczne wyst?py.

 Image

Image

Image

Image 

Najm?odsi uczestnicy rodzinnego spotkania znale?li bogat? ofert? gier i zabaw na ?wie?ym powietrzu  - t? cz??? prowadzi?y Anna Pogorzelska, Kamila Aleksandrowicz i Beata Kiluk. Wiele emocji dostarczy?y rodzinne konkursy sprawno?ciowe, w których mierzy?y si? zespo?y dzieci i rodziców. Nie zabrak?o tak?e tradycyjnego przeci?gania liny. Najwi?cej wra?e? dostarczy? pojedynek  nauczycieli i s?uchaczy, który wygrali.... S?uchacze! Kolejny raz dowiedli, ?e s? oni si?? CKU. Gratulujemy! Przygotowano tak?e k?cik talentów – tu dzieci mog?y rozwija? uzdolnienia  plastyczne, pozna? technik? orgiami, któr? prezentowa?a  Ewelina Janczewska oraz pod okiem Katarzyny Osiekowicz wykona? kolorowe kwiaty z bibu?y. Wiele osób skorzysta?o tak?e z oferty s?uchaczki semestru 2LO4a, która wykonywa?a makija?e.
Podczas gdy dzieci mi?o sp?dza?y czas na ?wie?ym powietrzu, rodzice mieli okazj? zapozna? si? z ofert? proponowan? przez CKU – w szczególno?ci z projektami mi?dzynarodowymi Grundtvig Rozwijanie kreatywno?ci doros?ych, Leonardo da Vinci Sta?e zagraniczne oraz Zawodowe nauczanie angielskiego. O swoich do?wiadczeniach, refleksjach, wra?eniach opowiadali beneficjenci projektów. Festyn zako?czy?y dwa konkursy. Pierwszy z nich pt. Czy-tanie? Bezcenne przygotowa?a i prowadzi?a Ma?gorzata Tarasiuk. Po?wi?cony by? bohaterom literackim.  Wyrównan?, emocjonuj?c?  walk? wygra? Marek Bobowik – s?uchacz semestru 2LO3.  Nad konkursem geograficznym Czy znasz Polsk?? czuwa?a Beata Kiluk, która by?a tak?e autork? pyta?. Ponownie bezkonkurencyjny okaza? si? Marek Bobowik  - gratulujemy podwójnego zwyci?stwa!
Majowe popo?udnie up?yn??o rado?nie i rodzinnie w przyjaznych murach Centrum. U?miechy  i pogodne  nastroje towarzyszy?y wszystkim zgromadzonym.  ?ó?te baloniki CKU odbija?y s?o?ce i  przyjemnie rozpromienia?y atmosfer? spotkania. Mamy nadziej?, ?e podobne rodzinne spotkania stan? si? majow? tradycj? CKU. Wszystkim serdecznie dzi?kujemy! Pami?tajmy, ?e bawi?c si?, uczymy  si?.
Ma?gorzata Tarasiuk

Ka?da kropla krwi – darem ?ycia.Image

Dnia 22 maja 2010 r. na terenie CKU mia?a miejsce trzecia edycja zbiórki krwi. Tak jak poprzednio uczestniczyli w niej s?uchacze i absolwenci naszej szko?y oraz ich rodziny. Krew odda?o 21 osób.

Wszystkim, którzy podzielili si? tym niezwyk?ym darem, oraz osobom, które z przyczyn niezale?nych od siebie nie mog?y tego uczyni?, ale duchowo w tym uczestniczy?y sk?adamy wyrazy szacunku i serdeczne podzi?kowania.

Ju? dzi? zapraszamy na nast?pn? edycj?, która odb?dzie si? we wrze?niu.

Koordynator
Beata Kiluk
 
 ImageImage
 ImageImage


W dniach 28-30.05.2010 w Lublinie odby?a si? IX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Doros?ych. W zmaganiach uczestniczy?o 38 s?uchaczy z ró?nych placówek CKU w Polsce. Nasze s?uchaczki odnios?y bardzo du?y sukces, zaj??y drugie miejsce dru?ynowo, 5 i 6 indywidualnie oraz dwie nagrody za innowacyjne podej?cie do rozwi?zywania problemów ekonomicznych – Magdalena W?do?owska oraz za elokwentno?? – Urszula Rysiejko.
 
II miejsce s?uchaczek CKU w IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Doros?ych zaje?y:

1. Magdaleny W?do?owskiej
2. Anny Prawdzik
3. Urszuli Rysiejko
 
Gratulujemy naszym s?uchaczkom sukcesów, a dyrekcji dzi?kujemy za wsparcie i mobilizacj?.

Zobacz wi?cej (galeria)

Image

Image  
 
Top!
Top!