Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Firmy Patronackie
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Firma Symulacyjna obj?ta opiek? patronack?! Email
Image

 
W dniu 12 maja 2010 r. zosta?a zawarta UMOWA PATRONACKA pomi?dzy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, a firmami Turlomza.pl i Centrum Informacji Turystycznej NARWIA.pl.

Podpisanie UMOWY PATRONACKIEJ stanowi milowy krok w zacie?nianiu wspó?pracy pomi?dzy szko?ami zawodowymi, a ?rodowiskiem pracodawców. W Firmie Symulacyjnej, funkcjonuj?cej w ramach Centrum od ponad dwóch lat, kszta?c? si? doro?li s?uchacze Centrum, ucz?c si? pracy w spó?ce z o.o. na zasadzie symulacji. Firma Symulacyjna jest pierwszym tego typu przedsi?wzi?ciem w województwie podlaskim, dzia?a w bran?y turystycznej, zatem pozyskanie Firm Patronackich dzia?aj?cych w tej w?a?nie bran?y stanowi niezwykle cenne wsparcie i do?wiadczenie. Dzi?ki wsparciu merytorycznemu i rzeczowemu, którego udziel? Firmie Symulacyjnej obie firmy patronackie, s?uchacze Centrum zdob?d? praktyczn? wiedz? i umiej?tno?ci z zakresu prowadzenia nowoczesnego przedsi?biorstwa turystycznego.

 Image
Dyr. Bo?ena B. Krasnod?bska i p. Mariusz Staniurski, przedstawiciel Firm Patronackich

Obie strony UMOWY wyra?aj?c wol? w obszarze podnoszenia jako?ci i atrakcyjno?ci kszta?cenia zawodowego zobowi?zuj? si? do podj?cia szeregu kroków, zmierzaj?cych w kierunku rozwijania kompetencji po??danych na rynku pracy. Pierwszym wspólnym przedsi?wzi?ciem b?dzie organizacja i realizacja wakacyjnego kursu na PILOTA WYCIECZEK, adresowanego przede wszystkim do s?uchaczy i pracowników Centrum Kszta?cenia Ustawicznego. Chcemy umo?liwia? naszym uczniom oraz pracownikom poszerzanie kompetencji zawodowych w celu podnoszenia adaptacyjno?ci na rynku pracy.

Szczegó?y na temat harmonogramu oraz warunków uczestnictwa w kursie na PILOTA WYCIECZEK niebawem na stronie internetowej Centrum Kszta?cenia Ustawicznego!


Image Image
 

 

 

Linki do Firm Patronackich:
http://www.turlomza.pl/
http://turlomza.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=540&Itemid=50

 
 
Top!
Top!