Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Biblioteka arrow Filmoteka Szkolna
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Filmoteka Szkolna Email
ImageW bie??cym roku szkolnym Biblioteka CKU nieodp?atnie wzbogaci?a si? o pakiet 55 tytu?ów doskona?ych dzie? sztuki filmowej. Doskona?ych - bo oryginalnych, których nie znajdziecie Pa?stwo w osiedlowej wypo?yczalni. Filmy nagrane s? na p?ytach DVD.  Posiadanie tego doskona?ego pakietu filmowego sta?o si? mo?liwe dzi?ki realizowanemu w Polsce przedsi?wzi?ciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej we wspó?pracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskim Wydawnictwem Audiowizualnym. Autorom projektu zale?a?o na aktywnym, twórczym w??czeniu wiedzy o filmie do procesu edukacji szkolnej.
Nie od dzi? wiadomo, ?e film jest tak samo wa?nym elementem kultury jak literatura, malarstwo, grafika, rze?ba czy muzyka. ImageJednak – aby go prawid?owo zinterpretowa?, a co za tym idzie zrozumie? – ?wiadomy takiego odbioru widz najpierw musi zosta? wyposa?ony w odpowiedni zapas wiedzy o filmie, o typowych dla niego ?rodkach wyrazu. Filmoteka Szkolna to doskona?a pomoc do uczenia si? krok po kroku trudnej sztuki odbioru dzie? audiowizualnych.
Pomys?odawcy i organizatorzy projektu wys?ali pakiety Filmoteki Szkolnej do ponad 15 000 szkó? w ca?ej Polsce. Dzi?ki temu Biblioteka CKU wzbogaci?a si? o doskona?y i – co najwa?niejsze – niekomercyjny zestaw filmów:  fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Zosta?y one podzielone na 26 cykli tematycznych. Poni?ej znajduj? si? wybrane cykle wraz z tytu?ami filmów wchodz?cych w ich sk?ad:
  • Kino my?li: Struktura kryszta?u, re? Krzysztof Zanussi; Tango, re? Zbigniew Rybczy?ski
  • Obserwacje codzienno?ci: Cze?? Tereska, re?. Robert Gli?ski; Rodzina cz?owiecza, re?. W?adys?aw ?lesicki
  • Kadry pami?ci: Jak by? kochan?, re?. Wojciech Jerzy Has; … Portret w?asny, re?. Jacek Skalski
  • Si?a symbolu: Popió? i diament, re?. Andrzej Wajda; Krótka historia jednej tablicy, re?. Feliks Falk; Chleb, re?. Grzegorz Skurski
  • Mówi? nie wprost: Rejs, re?. Marek Piwowski; Urz?d, re?. Krzysztof  Kie?lowski
  • Rozdro?a historii: Cz?owiek z marmuru, re?. Andrzej Wajda; Dok?d, re?. Pawe? K?dzierski
  • Gorzki ?miech: Zezowate szcz??cie, re?. Andrzej Munk; Fotel, re?. Daniel Szczechura
  • Mi?dzy fikcj? a rzeczywisto?ci?: Ucieczka z kina „Wolno??”, re?. Wojciech Marczewski; Exit, re?. Grzegorz Koncewicz
  • Gry filmowe: Deja vu, re?. Juliusz Machulski; Wyj?cie na jaw robotników kina z fabryki snów, re?. Micha? Dudziewicz
  • Nowa estetyka: Gry uliczne, re?. Krzysztof Krauze; Strojenie instrumentów, re?. Jerzy Kucia

 

 
Ka?dy cykl filmowy opatrzony jest fachowym komentarzem filmoznawczym i komentarzem subiektywnym. Nale?y podkre?li?, i? na 26 p?ytach DVD nie znajdziemy typowej ekranizacji lektur szkolnych, do której by? mo?e zd??yli?my si? ju? przyzwyczai?. To zestaw dla prawdziwego konesera! Tu zapozna? mo?ecie si? Pa?stwo z dzie?ami znakomitych re?yserów, m.in.: Krzysztofa Kie?lowskiego, Andrzeja Wajdy, Marka Piwowskiego, Jana Jakuba Kolskiego, Marcelego ?ozi?skiego, Roberta Gli?skiego, Krzysztofa Krauzego, Krzysztofa Zanussiego i wielu innych.

Wi?cej informacji znajdziecie Pa?stwo na stronach :

 

 

 

 
 
Top!
Top!