Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Leonardo da Vinci arrow Leonardo da Vinci - Green E, ekologia w przedsi?biorczo?ci
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Leonardo da Vinci - Green E, ekologia w przedsi?biorczo?ci Email
Image 
 

 

W dniach 13-17 marzec 2012 r. odby?a si? kolejna ju? wizyta benchmarkingowa w ramach realizacji mi?dzynarodowego projektu partnerskiego LLP LdV „Green E” w Hiszpanii. Szko?? goszcz?c? by?a szko?a “I.E.S Clara Campoamor” w Ceucie  - miasto i twierdza po?o?one na afryka?skim cyplu tworz?cym Cie?nin? Gibraltarsk?, niemal naprzeciw Gibraltaru. Szko?a mimo i? zawodowa, to jednak typowo sportowa - przygotowuj?ca gruntownie m?odzie? do zatrudnienia w obszarze sportu, rekreacji i wypoczynku.

W wizycie wzi??o udzia? 2 s?uchaczy Szko?y Policealnej Nr 5 dla Doros?ych w Bia?ymstoku – Barbara Krupa (technik procesów graficznych) – laureatka mi?dzynarodowego konkursu na logo projektu oraz Jaros?aw Jankowski (technik pojazdów samochodowych), a tak?e: pani Bo?ena Barbara Krasnod?bska – dyrektor CKU, Maria Jolanta Korzeniecka – zast?pca dyrektora,  Ewa Maria Chociej – koordynator projektu.

Go?cinna Hiszpania powita nas wspania?? pogod? i przyjaznymi lud?mi. Po d?ugiej podró?y 2 autobusami, 2 samolotami i promem dotarli?my do Przepi?knej Ceuty, gdzie wieczorem czeka?a nas wspólna kolacja w najstarszej muzu?ma?skiej restauracji w Ceucie. Po obfitym posi?ku zostali?my zauroczeni zwinno?ci? najstarszego z kelnerów, który zaprezentowa? nam pokaz parzenia herbaty mi?towej.

Kolejny dzie? przywita? nas „myjkami” miejskimi pracuj?cymi od 4 rano, sprz?taj?c chodniki i ulice miasta. Porz?dkiem i ?adem byli?my pozytywnie zaskoczeni - wsz?dzie otacza?y nas klomby z kwiatami i estetyczne pomniki. O 9.00 rano rozpocz??o si? spotkanie projektowe wszystkich uczestników wizyty, podczas którego omówiony zosta? stan dotychczas zrealizowanych dzia?a? projektowych oraz plany na ostatnie miesi?ce realizacji projektu. Ustalono, i? kolejne spotkanie podsumowuj?ce odb?dzie si? w terminie 17-20/04/2012 r. we Francji. Podczas spotkania pogratulowano i nagrodzono brawami pani? Barbar? Krupa – zwyci??czyni? konkursu na logo projektu „Green E”. Koordynator Projektu z Finlandii wr?czy? symboliczny upominek. Po po?udniu zwiedzili?my z przewodnikiem najciekawsze miejsca Ceuty oraz jej wspania?e pla?e, a nast?pnie osoby ch?tne mog?y wzi?? udzia? w wyprawie kajakiem.

Wieczór zako?czyli?my biegiem na orientacj?. Zostali?my podzieleni na dwie grupy i naszym zadaniem by?o odnalezienie zaszyfrowanych miejsc w Ceucie wg. wskazówek na mapie, zagadek – kluczy lub te? wskazówek barmanów z miejscowych pubów. Nasza grupa do której do??czy?a m?odzie? z Francji dzielnie wygra?a ca?? konkurencj?, a sam bieg trwa? oko?o 4 godzin.

Totalnie zm?czeni po kolejnej niedospanej nocy stawili?my si? dzielnie na spotkanie w szkole, gdzie czeka? na nas dyrektor szko?y pan León Bendayán Montecatine.. Po krótkim przedstawieniu i podzi?kowaniu za go?cinne progi udali?my si? na godzinne zaj?cia z Pilatesu, które prowadzi?a Maria – koordynator projektu z Hiszpanii.

Kolejnym punktem dnia by?y zaj?cia projektowe dotycz?ce pakietu zdrowia “Health package”, podczas którego przyjrzeli?my si? bli?ej sytuacji zdrowotnej jednego ze s?uchaczy z Finlandii bior?cego udzia? w dzia?aniach prozdrowotnych oraz przeanalizowali?my w?asn? sytuacj? zdrowotn?, która jak si? okaza?o nie by?a satysfakcjonuj?ca.

Wspólne spotkanie zako?czyli?my podsumowaniem i ewaluacj? dzia?a? projektowych, a nast?pnie wspólnym lunchem.

Swoj? wypraw? zako?czyli?my krótkim przystankiem w Maladze i ju? w sobot? byli?my w domu.

Zobacz wi?cej (galeria)

Ewa Maria Chociej 


Finowie i Islandczycy tym razem nauczyli si? czego? od nas!

W dniach 16-20 stycznia br. 17 osobowa grupa m?odzie?y i doros?ych s?uchaczy szkó? z Finlandii i Islandii wraz z nauczycielami mia?a mo?liwo?? nauczy? si? czego? od swoich kolegów z Polski. Go?cie przybyli do nas w ramach realizowanego projektu partnerskiego szkó? „Green E - Ekologia w przedsi?biorczo?ci - nabywanie nowych umiej?tno?ci poprzez rozwój programów nauczania i szkolenia” programu "Uczenie si? przez ca?e ?ycie" Leonardo da Vinci.
 
Podczas 5-dniowego pobytu w naszym mie?cie uczestniczyli w zaj?ciach florystycznych oraz warsztatowych z r?kodzie?a ludowego przygotowanych przez s?uchaczy Centrum, a tak?e z pisania Ikon w Muzeum Ikon w Supra?lu. Poznali elementy wielokulturowo?ci naszego regionu, uczyli si? jak ?y? w zgodzie ze sob? i z s?siadami w duchu ekumenizmu.
W trakcie pobytu poznali równie? system edukacji w Polsce oraz porównali funkcjonowanie takich szkó? jak Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, czy te? Zespo?u Szkó? Gastronomicznych. W trakcie wymiany do?wiadcze? zwiedzili Supra?l, Kruszyniany, ?wi?t? Wod?, Szlak r?kodzie?a ludowego oraz gospodarstwo agroturystyczne dzia?aj?ce w duchu „zielonej przedsi?biorczo?ci”.
 
Projekt realizowany jest przez 6 krajów partnerskich UE: Finlandi?, Islandi?, Angli?, Francj?, Hiszpani? i Polsk?. G?ównym jego celem jest zebranie i opracowanie materia?ów w zakresie zagadnie? ochrony ?rodowiska w nauczaniu przedsi?biorczo?ci w ró?nych sektorach szkolnictwa zawodowego, a tak?e rozwój programów nauczania i szkolenia przedsi?biorczo?ci w celu o?ywienia starych tradycyjnych umiej?tno?ci korzystania z przyrody i naturalnych produktów do tworzenia ma?ych przedsi?biorstw.
Ju? w marcu s?uchacze CKU wraz z nauczycielami wyjad? do Hiszpanii.

Zobacz wi?cej (galeria)

Zobacz wi?cej (prasa)
Zobacz wi?cej (prasa)
Ewa Maria Chociej
Koordynator projektu


  

UWAGA uczestnicy projektu Leonardo !
W lutym 2010 roku Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku z?o?y?o wniosek na realizacj? mi?dzynarodowego projektu partnerskiego „Green Entrepreneurship; New skills for rural areas through development of curricula and training” (Green E - Ekologia w przedsi?biorczo?ci - nabywanie nowych umiej?tno?ci na obszarach defaworyzowanych poprzez rozwój programów nauczania i szkolenia) w ramach programu LLP Leonardo da Vinci. Warto?? projektu: 25 tys. Euro.
W lipcu otrzymali?my informacj? z Narodowej Agencji Programu „Uczenie si? przez ca?e ?ycie”, i? projekt zosta? zakwalifikowany do realizacji.

W sk?ad grupy partnerskiej wchodz? nast?puj?ce placówki:
- „Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto”, Savonlinna, Region Itä-Suomi oraz  Oulun seudun ammattiopisto Taivalkosken yksikkö , Taivalkoski , Region Pohjois-Suomi w Finlandii,
- “The Agricultural University of Iceland”, Borgarnes w Islandiai
-  „Hadlow College” w Tonbridge, Region Kent w Wielkiej Brytanii
- “I.E.S Clara Campoamor”, Ceuta, Region Ciudad Autónoma de Ceuta w Hiszpanii
-  “Institution Saint Joseph (Lycée horticole et forestier)” z Mesnières en bray, Region Haute-Normandie we Francji.

Celem projektu jest:
- zebranie i opracowanie materia?ów w zakresie zagadnie? ochrony ?rodowiska w nauczaniu przedsi?biorczo?ci w ró?nych sektorach szkolnictwa zawodowego,
- rozwój programów nauczania i szkolenia przedsi?biorczo?ci w celu o?ywienia starych tradycyjnych umiej?tno?ci korzystania z przyrody i naturalnych produktów do tworzenia ma?ych przedsi?biorstw,
- zwi?kszenie wiedzy na temat programów nauczania i szkolenia zawodowego w krajach partnerskich,
- zwi?kszenie wiedzy na temat kultury krajów partnerskich,
- spotkanie nowych ludzi i wymiana do?wiadcze?.

Projekt zak?ada udzia? 10 s?uchaczy oraz 14 nauczycieli naszego Centrum, którzy chc? poszerzy? swoj? wiedz? w zakresie tradycyjnych metod wytwarzania produktów naturalnych i ekologicznych, a tak?e rozwin?? umiej?tno?ci j?zykowe.

W ramach projektu odbywa? si? b?d? miedzy innymi:
- zaj?cia z j?zyka angielskiego,
- warsztaty twórcze wytwarzania produktów naturalnych i ekologicznych,
- zaj?cia warsztatowe na temat tradycyjnych umiej?tno?ci i metod produkcji ekologicznych produktów naturalnych oraz ich wykorzystywania
- wizyty i analizy  porównawcze z przyk?adami dobrych praktyk w krajach partnerskich,
- zaj?cia komputerowe s?uchaczy i nauczycieli przy tworzeniu wirtualnej platformy do sprzeda?y wytworzonych przez uczestników projektu z krajów partnerskich produktów naturalnych i ekologicznych.

Zaplanowane s? te? wyjazdy zagraniczne do krajów partnerskich.

Projekt finansowany ze ?rodków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie si? przez ca?e ?ycie”.
 

Formularz zg?oszeniowy


UWAGA

Konkurs dla s?uchaczy, nauczycieli oraz wszystkich przyjació? Centrum na zaprojektowanie loga projektu Green E - Ekologia w przedsi?biorczo?ci. Szczegó?y...


Wizyta robocza projektu LLP Leonardo da Vinci
„Green E – Ekologia w przedsi?biorczo?ci – nabywanie nowych umiej?tno?ci poprzez rozwój programów nauczania i szkolenia”
w Finlandii 11-15/04/2011r.


Od 11 do 15 kwietnia 2011 roku grupa uczestników projektu LLP LdV „Green E – Ekologia w przedsi?biorczo?ci” Monika Jamio?kowska, Ewelina Iwaniuk, Katarzyna Krawiel, Anna Sulima, Walentyna Sulima, Andrzej Anikiej oraz koordynator projektu Ewa Maria Chociej go?ci?a w Oulu Vocational College w Finlandii.

W poniedzia?ek 11 kwietnia oficjalnie wizyt? rozpocz??a uroczysta integracyjna kolacja zorganizowana przez gospodarzy w Viking Restaurant Harald w Oulu. Podczas wieczornego spotkania mieli?my okazj? bli?ej si? pozna?, omówi? szczegó?y programu, a przede wszystkich zasmakowa? oryginalnych specja?ów miejscowej kuchni np. koziego sera z sa?atk? z czerwonych buraków na s?odko.

Drugi dzie? pobytu w Finlandii rozpocz?? si? od zwiedzania miejscowej szko?y Vocational College Business Unit. Vice Principal Mrs. Saija Niemelä-Pentti omówi?a zasady jej funkcjonowania oraz finlandzki system nauczania i krótko scharakteryzowa?a realizowane w szkole zaj?cia. Nauczyciele przedsi?biorczo?ci - Mr. Pekka Karukka oraz Mr. Jukka Vehmas razem ze swoimi podopiecznymi zorganizowali polsko-finlandzkie warsztaty przedsi?biorczo?ci. Nast?pnie odwiedzili?my OVC Agricultural Unit (wydzia? rolnictwa) w miejscowo?ci Muhos oddalony o ok. 35 km od Oulu, gdzie poznali?my praktyczne zastosowania nowoczesnych technologii wykorzystywanych w produkcji rolno-spo?ywczej (mlecznej).  Mieli?my tak?e okazj? pozna? specyfik? pracy uczniów w mniejszych pracowniach florystycznych i wydziale „ma?ych zwierz?t” (króliki, szynszyle, ?winki wietnamskie, owce i wiele innych). Szczególne uznanie wzbudzi?y ogromne szklarnie, w których finlandzcy uczniowie pod okiem nauczycieli uprawiaj? np. warzywa i kwiaty – od wysiewu a? po zbiór. Zako?czeniem aktywnego dnia by?a autokarowa wycieczka po najciekawszych i najstarszych zak?tkach Oulu.

W ?rod? 13 kwietnia zwiedzali?my jeden z najwi?kszych i najnowocze?niejszych zak?adów w Europie produkuj?cych najwy?szej jako?ci papier - Stora Enso Paper Mill Oulu. Niezapomniane wra?enia zostawi?a po sobie wycieczka po „rozgrzanych do warunków tropikalnych” halach produkcyjnych fabryki i obserwowanie poszczególnych etapów produkcji papieru. Nast?pnie odwiedzili?my po?o?ony ok. 10 km od Oulu OVC Horticultural Unit (wydzia? ogrodniczy i architektury krajobrazu) w miejscowo?ci Kempele. Tu obserwowali?my prac? uczniów, poznali?my warsztat pracowni florystycznych i wzi?li?my udzia? w zaj?ciach praktycznych – uk?adaj?c indywidualne kompozycje kwiatowe. Kolejnym etapem by? pobyt w Taivalkoski – szkole oddalonej o 160 km od Oulu i 65 km od Kuusamo. Atrakcj? by?o zakwaterowanie w górskim domku z saun? - College Cabin.
Czwartek 14 kwietnia obfitowa? w niespodzianki. Po krótkiej prezentacji i wycieczce po szkole OVC Forestry (wydzia? le?ny) polscy uczniowie mogli pracowa? na szkolnych symulatorach le?nych. Uczyli si? jak prawid?owo ?ci?? drzewo w warunkach zbli?onych do naturalnych. Kolejnym etapem by?a wycieczka do miejscowego lasu (150 km od pó?nocnego ko?a podbiegunowego) w stref? wycinki drzew. Mimo ci??kich warunków klimatycznych i o?nie?onej trasy wycieczka ta i mo?liwo?? pracy na prawdziwych maszynach le?nych dostarczy?y nam niesamowitych prze?y? i przede wszystkim du?o zabawy. Ostatnim etapem by? 24-godzinny obóz przedsi?biorczo?ci zorganizowany przez Oulu Vocational College. Polscy i finlandzcy uczniowie pracowali razem w grupach mieszanych (j?zykiem roboczym – by? j?zyk angielski) opracowuj?c plan dzia?ania powo?anej przez siebie do ?ycia mi?dzynarodowej firmy. Musieli wspólnie m.in. opracowa? nazw? i logo firmy, jej wizj? i misj?, u?o?y? program i przeprowadzi? analiz? SWOT, a nast?pnie z?o?y? wszelkie niezb?dne wnioski do jej formalnej rejestracji. W przerwie mo?na by?o wypi? kaw? parzon? nad paleniskiem w towarzystwie niebieskookich psów Husky lub spacerowa? brzegiem zamarzni?tego górskiego jeziora. Po przerwie zaprezentowali?my film promuj?cy nasze Podlasie, który spotka? si? z ?yw? reakcj? zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Odpowiadali?my na wiele pyta? dotycz?cych naszego regionu. Odkryli?my, i? wiele aspektów nas ??czy i wiemy na pewno, i? wiele osób odwiedzi nasz kraj w najbli?szym czasie. Mi?? niespodziank? by?y ciasta upieczone specjalnie przez finlandzkich uczniów i podarowane polskim kolegom w dniu wyjazdu.

Oficjalne zako?czenie wizyty roboczej nast?pi?o 15 kwietnia. Polsko-finlandzkie grupy robocze podsumowa?y na forum efekty wspólnej pracy, prezentuj?c zasady dzia?ania za?o?onych firm. Koordynator projektu strony polskiej – Ewa Maria Chociej – dzi?kuj?c partnerom z Finlandii za go?cinno?? i atrakcyjne zorganizowanie pobytu, wyrazi?a nadziej? spotkania roboczego w ramach projektu, tym razem ju? w Bia?ymstoku.

Monika Jamio?kowska
Ewa Maria Chociej

W dniach 28.03-1.04.2011 roku mia?a miejsce trzecia wizyta robocza projektu „Green E – Ekologia w przedsi?biorczo?ci – nabywanie nowych umiej?tno?ci poprzez rozwój programów nauczania i szkolenia”. Uczestnicy dwóch krajów, jakimi byli Polska i Finlandia zostali zaproszeniu do Wielkiej Brytanii. Szko?? organizuj?c? spotkanie i warsztaty by?o Hadlow College, natomiast koordynatorem Pan Howard Lee. Nasz? placówk? reprezentowa?y dwie osoby, Wicedyrektor CKU Pan Rafa? Micha?owski oraz Pan Grzegorz Kuczy?ski.

Pierwszy dzie?, tak jak i ostatni prawie w ca?o?ci by? po?wi?cony na podró?. Tak wi?c na realizacj? programu wizyty organizatorom zosta?y tylko trzy dni. Mimo wszystko czas ten by? wykorzystany optymalnie. Po dotarciu do Hadlow zostali?my zakwaterowani w Hadlow Manor Hotel, który ugo?ci? nas na bardzo wysokim poziomie. Hotel znajdowa? si? na peryferiach miasteczka, wi?c dzika zwierzyna w postaci królików, czy ró?nego ptactwa za oknem by?a codzienno?ci?.

Od drugiego dnia naszego wyjazdu rozpocz??y si? trzy d?ugie dni, podczas których mieli?my okazj? zobaczy? jak Hadlow College realizuje wiele przedsi?wzi?? nie naruszaj?cych dobra ekologii. Pierwsz? wizyt? by?a winnica Biddenden, gdzie poznali?my zasady produkcji wina oraz histori? tego przedsi?biorstwa. Nie zabrak?o te? praktycznych ?wicze? w postaci przycinania ?odyg winoro?li. Ostatecznie udali?my si? do zak?adowego sklepiku, gdzie mogli?my degustowa? ró?ne rodzaje wina.

Kolejna wizyta tego samego dnia mia?a miejsce w stadninie koni, gdzie studenci uczyli si? anatomii i opieki nad nimi. Powierzchnia przeznaczona do tego celu robi?a wra?enie, o czym mo?e ?wiadczy? ilo?? przechowywanych tam koni – ok. 80 sztuk. Pod wieczór udali?my si? do pobliskiego miasta Tonbridge, gdzie zwiedzili?my centrum miasta, a nast?pnie udali?my si? na kolacj?. Miasto to liczy ponad 30 ty?. mieszka?ców i mie?ci si? w hrabstwie Kent.

Drugi dzie? programu zaprowadzi? nas do lokalnej firmy, która zajmowa?a si? produkcj? drewna kominkowego, w?gla drzewnego, ró?nego rodzaju wiór i wielu innych wyrobów, jakie mo?na uzyska? z prostej obróbki drewna. Nie zabrak?o te?, akcesoriów w postaci innowacyjnej konstrukcji grilla z butli gazowej. W?a?ciciel firmy aktywnie wspó?pracuj?cy z Hadlow College ugo?ci? nas ciep?? kaw? oraz przedstawi? nam swoj? dzia?alno??. By? on bardzo zainteresowany jak wygl?da ta bran?a w naszych krajach. Na koniec zaprezentowa? nam maszyny, których u?ywa w procesie produkcyjnym drewna.

Kolejnym punktem wizyty by?a pracowania florystyczna, gdzie czeka?o na nas zadanie w postaci utworzenia bukietu z kwiatów. Wcze?niej jednak, dzi?ki uprzejmo?? Pana Howarda Lee czeka?a nas wizyta w dziale informatycznym Hadlow College. Pomys? ten by? bardzo trafny, poniewa? obaj przedstawiciele naszej placówki s? zapalonymi wielbicielami dziedziny IT. Po krótkiej wizycie w serwerowni wrócili?my do reszty grupy, gdzie czeka?y ju? na nas materia?y do utworzenia bukietu. Nast?pnie zostali?my oprowadzeni po szkolnym sklepie, który sprzedawa? asortyment oferowany przez kierunki Hadlow College. Niemal wszystkie surowce by?y produkowane w szklarniach nale??cych do szko?y, które zreszt? by?y kolejnym punktem wizyty.

Ostatni dzie? zwiedzania zacz?? si? od wizyty w pobliskich lasach, gdzie studenci Hadlow College zajmowali si? badaniem populacji gryzoni. Wrócili?my te? do szklarni, gdzie tym razem czeka?y nas zadania praktyczne. Podczas wycieczki do Narodowego Parku Bedgebury National Pinetum zobaczyli?my przepi?kne sekwoje. Nast?pnie zwiedzili?my wydzia? zoologii Hadlow College bardzo bogato wyposa?ony w niemal ka?dy typ zwierz?t np. ryby, ptaki, gady oraz gryzonie.

Ostatnim punktem naszej wizyty by?a niewielka wytwórnia porcelany, gdzie prowadzane s? zaj?cia dla osób niepe?nosprawnych. Tam równie? tradycyjnie ju?,  czeka?y na nas zadania praktyczne.


Wizyta zako?czy?a si? uroczyst? po?egnaln? kolacj?, podczas której podsumowali?my nasze spotkanie, przedstawili?my nasze wra?enia i spostrze?enia oraz wymienili?my si? w?asnymi do?wiadczeniami.
 

Grzegorz Kuczy?ski


  


   


W dniach 19 – 22 pa?dziernika 2010r. odby?o si? pierwsze wspólne spotkanie wszystkich partnerów projektu LLP Leonardo da Vinci „Green Enterpreneurship”. Kraje partnerskie w tym projekcie to: Finlandia, Wielka Brytania, Islandia, Hiszpania oraz Francja. Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku reprezentowa?a pani Katarzyna Nikiciuk  - nauczyciel j?zyka angielskiego. Wizyta robocza odby?a si? w Finlandii, w uroczej miejscowo?ci Savonlinna po?o?onej w po?udniowo – wschodniej cz??ci kraju. Miasteczku s?yn?cym z festiwalu operowego oraz turystyki. W wizycie uczestniczyli koordynatorzy projektów i nauczyciele zaanga?owani w niniejszy projekt  dotycz?cy innowacyjnego podej?cia do przedsi?biorczo?ci.

Oficjalnego otwarcia wizyty dokona? dyrektor szko?y, który pokre?li? jak wielki wp?yw wywieraj? mi?dzynarodowe projekty na zmiany w systemie o?wiaty, oraz wymian? do?wiadcze? mi?dzy partnerami. Wszyscy partnerzy mieli okazj?, aby przedstawi? swoje instytucje i region, opowiedzie? o nauczanych kierunkach, szkolnych i poza szkolnych formach nauczania. Najwa?niejsz? cz??ci? prezentacji by?a przedsi?biorczo??  i sposób jej nauczania w poszczególnych krajach.

Chocia? g?ównym celem wizyty roboczej by?o wyja?nienie i ustalenie najwa?niejszych spraw zwi?zanych z realizacj? projektu, takich jak podzia? obowi?zków, ustalenia terminów wizyt i kolejnych spotka? koordynatorów, dzi?ki go?cinno?ci gospodarzy uczestnicy wizyty mieli okazj? spróbowa? typowych fi?skich potraw oraz zobaczy? najciekawsze zabytki w Savonlinnie. Najbardziej niezapomnianych wra?e?  dostarczy? zamek po?o?ony na niewielkiej wyspie. Z jego okien rozpo?ciera? si?  widok na okoliczne jeziora i mo?na by?o podziwia? niezwykle malownicze po?o?enie miejscowo?ci.

Zarówno mieszka?cy jak i gospodarze wizyty okazali si? niezwykle przyja?ni, uczynni i otwarci.          

Katarzyna Nikiciuk

 
 
 

 
 
Top!
Top!