Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Leonardo da Vinci arrow Grundtvig - Dialog mi?dzypokoleniowy i mi?dzynarodowy poprzez r?kodzie?o ludowe
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Grundtvig - Dialog mi?dzypokoleniowy i mi?dzynarodowy poprzez r?kodzie?o ludowe Email
 
Image 
Projekt LLP Grundtvig “Dialog mi?dzypokoleniowy i mi?dzynarodowy poprzez r?kodzie?o ludowe” realizowany jest w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego od wrze?nia 2010r. w ramach programu „Uczenie si? przez ca?e ?ycie”.

Partnerami projektu jest Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Ceyhan w Turcji, Liceum z miejscowo?ci Stei w Rumunii  oraz Akademia Biznesu w Berlinie. Beneficjentami projektu z Polski s? osoby bezrobotne, poszukuj?ce pracy i seniorzy miasta Bia?egostoku. Projekt nasz to przeniesienie si? do czasów naszych pradziadków, a dok?adniej ich codziennej pracy. Jest to wycieczka po starych pracowniach rzemie?lniczych, takich jak ku?nie, pracownie garncarskie, rze?biarstwa ludowego i wiele innych. Rzadko ju? mo?na spotka? prawdziwego kowala, tkacza czy garncarza. Zawody te odchodz? w zapomnienie.

Wspó?czesne szko?y nie kszta?c? ju? takich fachowców, a jednak praca tych, którzy jeszcze zajmuj? si? starym rzemios?em jest doceniana na ca?ym ?wiecie. Dlatego te? my sami chcemy nauczy? si? r?kodzie?a ludowego póki jeszcze mamy od kogo i pokaza? nasze prace innym.Wizyta robocza w Turcji – pa?dziernik 2010 http://youtu.be/--1FzOqtvWc
Warszaty r?kodzie?a ludowego w Turcji http://youtu.be/po9R6UYxn24
Wizyta robocza w Berlinie – marzec 2011 http://youtu.be/uib_Zuy8WM0

Kolejna wizyta robocza  odb?dzie si? w dniach 12-16 wrze?nia 2011 r. w Polsce

[PL] PROGRAM WIZYTY

 [EN] PROGRAMME OF THE VISIT IN POLAND LLP GRUNDTVIG 2011


W dniu 30 czerwca 2012 r. odby?y si? ostatnie ju? warsztaty wikliniarskie  i wyrobów ze s?omy w ramach realizacji mi?dzynarodowego projektu LLP Grundtvig  “Dialog mi?dzypokoleniowy i mi?dzynarodowy poprzez r?kodzie?o ludowe”. Po zaj?ciach warsztatowych w Kawiarni Esperanto odby?o si? uroczyste zako?czenie projektu podczas którego pani Bo?ena Barbara Krasnod?bska – Dyrektor CKU wr?czy?a beneficjentom projektu za?wiadczenia o udziale w  projekcie oraz zaj?ciach projektowych. Ka?dy z uczestników otrzyma? pami?tkowe zdj?cie.

W ramach dwuletniej realizacji projektu w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku zrealizowano m.in.: 100 godzinny kurs Podstaw j?zyka angielskiego; 24 godz. warsztaty szkicu i rysunku; 15 godz. warsztaty decoupage; 10 godz. warsztaty florystyczne dekoracji wn?trz, sal i sto?ów; 12 godz.  warsztaty koronkarskie; 6 godz. warsztaty tworzenia bi?uterii;  5 godz. warsztaty wikliniarskie  i wyrobów ze s?omy, a tak?e warsztaty pisania ikon w Muzeum Ikon w Supra?lu oraz warsztaty ozdób choinkowych w Bia?ostockim Muzeum Wsi. Zorganizowano równie? 5 wizyt mi?dzynarodowych: dwie w Turcji, jedna w Berlinie, Rumunii i Polsce.

Wszystkim beneficjentom projektu oraz instruktorom warsztatowym ?ycz? barwnych, nietuzinkowych prac i ogromnej wiary w siebie.
Ewa Maria Chociej
Koordynator projektu

 


W dniach 23-27/04/2012 r. w miejscowo?ci Stei w Rumunii odby?a si? trzecia wizyta robocza w ramach realizacji projektu LLP Grundtvig  “Dialog mi?dzypokoleniowy i mi?dzynarodowy poprzez r?kodzie?o ludowe”. W wizycie wzi??o udzia? 5 beneficjentów projektu oraz koordynator projektu Ewa Maria Chociej.

Po d?ugiej podró?y Warszawa-Monachium-ClujNapoca-Oradea i niezapomnianych widokach mijaj?cych wsi i miasteczek na dworcu kolejowym w pi?knym mie?cie Oradea powita?a nas koordynator projektu z Rumuni - Alina Laza. Miejscowym busem udali?my si? do miejscowo?ci Stei,   o której tak niewiele mo?na by?o znale?? w Internecie. Okaza?o si?, ?e jest to ?adne miasteczko z bardzo przyjaznymi lud?mi bardzo podobnymi do nas. Mi?o by?o zauwa?y? jak z ogromn? sympati? wypowiadali si? o Polsce.


Pierwszy dzie? wizyty rozpocz?li?my spotkaniem w Colegiul National „Avram Iancu” w Stei, gdzie powita?a nas dyrekcja szko?y oraz uczniowie. Zwiedzali?my szko?? z nostalgi?, gdy? tak wygl?da?y nasze szko?y z dzieci?stwa. Ogromne wra?enie wywar?a na nas dokumentacja pedagogiczna - du?e  papierowe ksi?gi b?d?ce dziennikami lekcyjnymi oraz ksi?ga ogólna, do której na ka?dej przerwie nauczyciele wpisywali swoje tematy. Na koniec  miesi?ca dyrektor sprawdza? wpisy wszystkich nauczycieli i na tej podatwie naliczano wynagrodzenie. Nast?pnie koordynatorzy projektu spotkali si? w celu omówienia dotychczasowych dzia?a?, dokumentacji projektowej oraz realizacji broszur informacyjnych. Beneficjenci projektu mieli w tym czasie mozliwo?? by lepiej pozna? miasteczko Stei.

Po po?udniu wszyscy udali?my si? do miejscowych r?kodzielników. Zwiedzili?my Dom z Ko?ci w miejscowo?ci ?u?tiu oraz s?yn?cy z cudownego (okresowego) ?ród?a klasztor Sfanta Manastire Izbuc w zabytkowej Calugari. Odwiedzili?my równie? emerytowanego dyrektora szko?y i jego domowe muzeum z tysi?cami eksponatów w niedalekiej wsi. Gdy kto? chce si? czego? pozby? z domu, zawsze mo?e tam przynie??. Byli?my zaskoczeni ilo?ci? zgromadzonych rzeczy, które by?y w ca?ym  mieszkaniu i obej?ciu.

Kolejny dzie? zacz?li?my od warsztatów r?kodzielniczych w miejscowym Domu Kultury, gdzie m?odzie? przygotowa?a nam warsztaty pisania Ikon na szkle, tradycyjnego malowania pisanek woskiem i ekologicznego barwienia li??mi. Mieli?my mo?liwo?? spróbowania w?asnych si? w hafcie krzy?ykowym lub wyszywaniu serwet na folii. Ka?dy z nas zosta? obdarowany niepowtarzaln? prac? wykonan? przez uczniów

Po po?udniu w strugach deszczu udali?my si? do Jaskini Nied?wiedzi. Jaskinia Nied?wiedzia jest uznawana za jedn? z najpi?kniejszych w Rumunii, a jej wiek ocenia si? na 50 tysi?cy lat. Zosta?a odkryta dopiero w roku 1975 przez robotników wydobywaj?cych marmur, a nazwano j? Jaskini? Nied?wiedzi? poniewa? znaleziono w niej ko?ci w?a?nie tych zwierz?t, dla których jaskinia by?a schronieniem oko?o 15 tysi?cy lat temu. W drodze powrotnej zwiedzili?my jeszcze rodzinny skansen jednej z rodzin zaprzyja?nionych ze szko?? w Stei. Eksponaty zacz?? zbiera? zmar?y ju? w?a?ciciel posesji, a po jego ?mierci ?ona z rodzin?. Ca?y obszar domu, obej?cia i stodo?y zastawiony by? przeró?nymi bibelotami i pami?tkami (stare maszyny, samochody, ubrania, instrumenty muzyczne, powozy, porcelana i wiele innych).


Ostatni dzie? pobyty  zacz?li?my zwiedzeniem Muzeum Etnograficznego w miejscowo?ci Beius, a nast?pnie udali?my si? do Felix Spa Resort w  pobli?u Oradea. Jest to kompleks basenów z wod? termaln?, w której to mieli?my mo?liwo?? sp?dzi? godzinn? kuracj?. Nast?pnie udali?my si? do hotelu w centrum miasta Oradea, gdzie po?egnali nas nasi gospodarze. Wyjazd ten u?wiadomi? nam wszystkim jak wiele nas ??czy z Rumuni?, nie tylko historia ale równie? podobne zwyczaje, problemy, sposób patrzenia na ?wiat. Tam jeszcze s?siedzi spotykaj? si? wieczorem przed blokiem by pogra? w karty, panie robi? robótki i przetwory. U nas to niestety zanika. Jednak w?a?nie tam uzmys?owili?my sobie,  jak dobrze ?e mieszkamy w Polsce.

Zobacz wi?cej (galeria)

Ewa Maria Chociej
Koordynator projektuW dniach 28/05-02/06.2012r. w miejscowo?ci Ceyhan w Turcji odby?a si? ostatnia ju? wizyta robocza w ramach realizacji projektu LLP Grundtvig  “Dialog mi?dzypokoleniowy i mi?dzynarodowy poprzez r?kodzie?o ludowe”. W wizycie wzi??o udzia? 8 beneficjentów projektu oraz koordynator projektu Ewa Maria Chociej. Wizyta ta by?a podsumowaniem dwuletniej realizacji projektu, podczas którego odby?y si? 4 mi?dzynarodowe wizyty robocze, w tym jedna w Bia?ymstoku we wrze?niu 2011 r.

W ramach wizyty w Ceyhan Halk Eğitim Merkezi mogli?my podziwia? pi?kne r?kodzie?o ludowe Turcji, a tak?e spróbowa? w?asnych si? w wielu warsztatach r?kodzielniczych. Poznali?my  ró?ne techniki haftu, od angielskiego czy richelieu, a? do haftu wst??k?. Wyszywali?my ni?mi metalowymi oraz malowali?my tradycyjn? technik? „Ebru”.  Najwi?ksze nasze zainteresowanie wzbudzi?y kolorowe obrazy wykonane z kleju stolarskiego z domieszk? akrylowej farby malarskiej oraz obrazy przedstawiaj?ce kwiaty wyci?te w bajkowe wzory z kokonów jedwabników. Miejscowi  r?kodzielnicy oraz kadra zarz?dzaj?ca szko?? wraz z nauczycielami przyj?li nas bardzo serdecznie i s?u?yli pomoc? przy ka?dych warsztatach. Specjalnie dla nas przygotowano wystaw? prac r?kodzielniczych wykonanych w trakcie ca?ego roku szkolnego 2011/2012. My równie? zaprezentowali?my nasze prace powsta?e w trakcie warsztatów w CKU. Znalaz?y si? tam przepi?kne Polskie koronki, wyroby ze s?omy, bi?uteria z papieru, tuby zdobione technik?  decoupage oraz obrazy zdobione haftem krzy?ykowym.

Podczas tygodniowego pobytu zwiedzili?my równie? okolice miejscowo?ci Ceyhan, miasta Adana, BOTA?  i  Kızkalesi,  a tak?e wspi?li?my si? na wzgórza zamku Anavarza . Mieli?my równ ie? mo?liwo?? zobaczenia ruin domu i studni ?w. Paw?a w miejscowo?ci Tarsus oraz k?pieli w morzu ?ródziemnym.

W drodze powrotnej zatrzymali?my si? w starej cz??ci Istambu?u, gdzie zwiedzili?my Topkapi, B??kitny Meczet oraz Meczet Hagia Sopia.  Ostatniego dnia pobytu p?yn?c Bosforem podziwiali?my przepi?kn? panoram? Istambu?u oraz ró?norodno?? barw i kolorów na bazarze korzennym. Nie mogli?my omin?? serca Turcji czyli Wielkiego Bazaru, który wydawa? si? ci?gn?? w niesko?czono??. Weso?e, kolorowe ?wiate?ka bogato zdobionych lampek, niebieski kolor Oka Proroka, przepyszna turecka kawa oraz niezliczona ilo?? wyrobów r?kodzielniczych pozostan? na zawsze w naszej pami?ci.
 
Zobacz wi?cej (galeria) 
Ewa Maria Chociej
 

W dniach 11-16 wrze?nia b.r. go?cili?my w naszym Centrum 29 przedstawicieli ze szkó? partnerskich w ramach wizyty roboczo-bencharkingowej.

Poniedzia?kowy poranek powita? naszych go?ci pi?kn?, s?oneczna pogod?.   Po powitaniu i odprawie dokonanej przez koordynatora projektu – Ew? Mari? Chociej, zaopatrzeni w komplet materia?ów informacyjnych o Podlasiu, zwiedzanych miejscowo?ciach i obiektach uczestnicy wizyty ruszyli w stron? Pa?acyku ?lubów na ul. Kili?skiego by zwiedzi? najciekawsze miejsca Bia?egostoku zabytkowym autobusem typu ”Ogórek” z dobrze nam znanych czasów PRL-u. Pan Kazimierz Kalinowski – licencjonowany przewodnik PTTK bardzo sprawnie, zrozumiale i z dowcipem przybli?y? nam histori? naszego miasta. Nasi go?cie dowiedzieli si?, ?e na obszarze Podlasia ?cieraj? si? ze sob? cztery religie: katolicka, prawos?awna, islamska i monoteizm- judaizm, i? w wielkiej symbiozie i poszanowaniu w?asnej  tradycji i kultury ?yj? tu przedstawiciele czterech narodowo?ci: Polacy, Litwini, Bia?orusini, Ukrai?cy oraz Polacy pochodzenia tatarskiego i ?ydowskiego.

Nast?pny dzie? powita? naszych go?ci równie gor?co, a po oficjalnym powitaniu przez Dyrektora CKU pani? Bo?en? Barbar? Krasnod?bsk? wszyscy uczestnicy mieli mo?liwo?? bli?szego poznania si? i zwiedzenia siedziby Centrum. Trudno im by?o zrozumie? jak oko?o tysi?ca s?uchaczy naszego Centrum mo?e uczy? si? w skromnym poprzedszkolnym budynku. Musieli?my wyja?ni?, i? wynajmujemy pomieszczenia lekcyjne w 9 innych szko?ach miasta Bia?egostoku. Nast?pnie udali?my si? do Muzeum Ikon w Supra?lu, gdzie po zwiedzeniu tak unikalnych ekspozycji odby?y si? warsztaty z pisania Ikon w Pa?acu Anchymandrytów. Uczestnicy wizyty z Turcji i Niemiec celebrowali ka?d? minut? pracy nad Ikonami. Na koniec zwiedzili?my Monaster Zwiastowania NMP i ?w. Jana Teologa w Supra?lu. Z Supra?la wrócili?my w doskona?ych humorach by wieczorem uczestniczy? w przygotowanym przez Polskich beneficjentów projektu wieczorze kultury Polskiej.

Panie z CKU przygotowa?y tradycyjne dania polskie; przepyszne pierogi, nale?niki, bigos, babk? ziemniaczan? oraz chleb domowego wypieku. Pan Ireneusz Alaszkiewicz – by?y s?uchacz CKU przygotowa? tradycyjne piosenki biesiadne do wspólnej nauki ?piewu przy akompaniamencie akordeonu, jednak g?ówn? atrakcj? wieczoru by? wyst?p zespo?u folklorystycznego „Narwianie” z Dobrzyniewa Du?ego. Wszyscy wspólnie biesiadowali, ?piewali a nawet ta?czyli Poloneza. Grupa pani Renaty Majewskiej przygotowa?a pokaz wykonania „Poloneza”, a nast?pnie zaprosili wszystkich do wspólnego jego odta?czenia. M?odzie? z Rumunii, by równie? pokaza? swój taniec narodowy odta?czy?a w du?ym, zamkni?tym kr?gu taniec „Hora” (zegar).  Po nich za? Turcja zaprezentowa?a swoje ta?ce narodowe zapraszaj?c wszystkich do wspólnej zabawy. Wieczór ten obfitowa? w niespodzianki, gdy? tego wieczora by?y równie? urodziny naszej beneficjentki projektu – Iwonki Sepko, której wspólnie od?piewali?my „Happy Birthday” oraz „Sto lat”. Kole?anki z projektu upiek?y przepyszny tort i wr?czy?y prezent. ?yczyli?my Iwonce wszystkiego co tylko najlepsze i najpi?kniejsze.

Kolejny dzie? by? równie ciekawy. Wczesnym rankiem ruszyli?my do agroturystycznego gospodarstwa  „Chata za wsi?” we wsi Hamulka (niedaleko D?browy Bia?ostockiej). Tam czeka? naszych go?ci sp?yw tratw? rzek? Biebrz?. Podzielili?my wszystkich na 2 grupy. Liderami pierwszej grupy byli: pan Janusz Krynicki - beneficjent projektu z CKU, pani dyrektor Bo?ena Krasnod?bska oraz pni Ela Ku?ak, którzy dzielnie zawiadowali naszymi go??mi z Turcji. Grupa druga w tym czasie poznawa?a tajniki pisania „Lipskich” pisanek. Panie z Niemiec oraz m?odzie? z Rumunii by?a zafascynowana efektem ko?cowym swych prac. Wszystkie pisanki uczestnicy warsztatów zabrali ze sob? do domów. Grupie drugiej z Rumunii i Niemiec przewodniczy?y nasze dzielne dziewczyny: Aleksandra Zawadzka i Ela Urban. Mia?y one dosy? trudne zadanie, gdy? wiatr si? bardzo wzmóg? i tratw? obróci? wiatr.

Jednak cali i zdrowi wrócili wszyscy na upragniony lunch. W mi?dzyczasie Turcja przyst?pi?a do wykonania pisanek, tak innych do ich tradycji narodowych. By?a to dla nich nowo?? i ch?on?li wszystkie wiadomo?ci kulturowe o ?wi?tach Wielkie Nocy w Polsce. Niektóre zwroty trudno im by?o zrozumie?, gdy? nie wyst?puj? w ich kulturze i s?ownictwie np. chrzest, rodzice chrzestni. Po ciekawych warsztatach i wspania?ych pisankach przyszed? czas na wspólny posi?ek. Gospodarze przygotowali nam przepyszny bigos z wo?owin? i kurkami, zup? gulaszow? równie? na wo?owinie, sery bia?e z przyprawami oraz sernik i dro?d?ówk? z miejscowymi d?emami. Wszystko oczywi?cie ekologiczne i smaczne.

Atrakcj? ko?cz?c? ten dzie? pe?en wra?e? by?o wspólne upieczenie s?kacza na ogniu, który pachnia? i smakowa? niesamowicie! W drodze powrotnej zajechali?my do Meczetu w Bochonikach co by?o ciekawym do?wiadczeniem zw?aszcza dla Turcji oraz do ?wi?tej Wody”, gdzie wyja?nili?my wa?ne aspekty religii rzymskokatolickiej. Ogromne zainteresowanie wzbudzi?y dzi?kczynne krzy?e wotywne na górze krzy?y oraz cudowne ?róde?ko. Do hotelu wszyscy wracali z u?miechem na twarzy.

Ostatni dzie? przywita? nas odrobin? porannego ch?odu. Tego dnia udali?my si? najpierw do Bia?ostockiego Muzeum Wsi. Pani Przewodnik przedstawi?a nam kilka wystaw: „Dzieci?ce troski i beztroski”, „Sochy, sierpy, st?py…, czyli o niegdysiejszym gospodarstwie” oraz „Le?na bimbrownia”. Nast?pnie udali?my si? na szlak r?kodzie?a ludowego w Czarnej Wsi Ko?cielnej. Najpierw zwiedzili?my ku?ni? Pana Mieczys?awa Hulewicza. Ten warsztat zachwyci ka?dego z nas. Kowalstwo, którym trudni si? Pan Mieczys?aw ??czy elementy ludowe i artystyczne dzi?ki czemu efekty pracy s? zdumiewaj?ce. Pan Mieczys?aw swoje przedmioty tworzy za pomoc? wycinania, wyginania, skr?cania lub zacinania poszczególnych elementów. Nowoczesne produkty uzyskane za pomoc? starych technik kowalskich mog? by? ozdob? ka?dego wn?trza. Wyroby jakie mo?na znale?? w dorobku tego kowala to: ozdoby dekoracyjne wn?trz, wszelkie okucia, krzy?e przydro?ne, zawiasy i klamki. Warto równie? zwróci? uwag? na fakt, ?e wszystkie narz?dzia jak i ca?a ku?nia zosta?y w?asnor?cznie zbudowane i wykonane przez Pana Mieczys?awa.

Kolejn? pracowni? by?a pracownia garncarska. Okaza?o si? i?, lepienie z gliny nie jest to tak ?atwa czynno?? jakby si? mog?o wydawa?. Na pewno przynosi ogromn? satysfakcj?. Odwiedzaj?c t? pracowni? poznali?my unikatowe wyroby, nie tylko garnki, ale tak?e misy, wazony, dzbany i inne pi?kne naczynia. Poznali?my równie? proces wypalania naczy?.

Ostatni? pracowni? na naszym szlaku by?a pracownia ?y?karza, któr? prowadzi pan Mieczys?aw Baranowski – jedyny ju? ?y?karz na Podlasiu. Zajmuje si? on produkcj? drewnianych ?y?ek, czerpaków, widelców, szufelek i warz?chwi starymi sposobami i specjalnymi narz?dziami takimi jak siekiery, cie?lice, reszczyki i no?e.  Mieli?my niepowtarzaln? okazj? przyjrze? si? procesowi wyrobu drewnianych ?y?ek oraz dowiedzie? nieco wi?cej o samym zawodzie ?y?karza.

Ostatnim przystankiem na szlaku r?kodzie?a ludowego by?o Centrum R?kodzie?a Ludowego w Niemczynie. Tam powita? nas pan Tadeusz Matejko Burmistrz Gminy Czarna Bia?ostocka wraz z Pani? Ann? Stafa?czuk. To tu zosta?y przygotowane naszym go?ciom stanowiska warsztatowe, by ka?dy móg? spróbowa? w?asnych si?. Najwi?kszym powodzeniem cieszy?y si? stanowiska z masy solnej i de coupage, tkactwa dwuosnowowego, bi?uterii z filcu, haftu krzy?ykowego, ceramiki, kaletnictwa artystycznego, szyde?kowania oraz kompozycji florystycznych w wykonaniu absolwentki naszego Centrum – pani Ani Sulimy. Ka?dy z naszych go?ci móg? spróbowa? wykona? co? dla siebie. Panie z Turcji i Rumunii wykona?y torebki ze skóry, pan dyrektor szko?y z Turcji - ogromny bukiet kwiatów z jesiennych li?ci. M?odzie? z Rumunii preferowa?a anio?ki z masy solnej.

Ka?dy zadowolony z wykonanymi przez siebie pracami wraca? do hotelu. Tego wieczora spotkali?my si? raz jeszcze by wspólnie spotka? si? przy uroczystej kolacji. Pani Dyrektor Bo?ena Barbara Krasnod?bska osobi?cie wr?czy?a certyfikaty uczestnictwa w wizycie. Ka?dy uczestnik wizyty otrzyma? pami?tkowy prezent: drewnian? zak?adk? do ksi??ek, kolczyki i podstawk? pod kaw? zdobione metod? de coupage wykonane przez beneficjentów projektu z naszego Centrum, serwetki wykonane szyde?kiem przez pani? Ma?gosi? Szczepaniak równie? beneficjentk? z CKU oraz drobne materia?y reklamowe  naszego Miasta. Tego wieczora wszyscy byli?my razem i wspólnie podsumowali?my mijaj?cy tydzie? na Podlasiu.

Ju? z niecierpliwo?ci? czekamy na kolejn? wizyt?, tym razem w Rumunii.

Zobacz wi?cej (galeria)


?ród?o: Gazeta Wyborcza Nr 177 (17365) z dnia 14 wrze?nia 2011 r.


 DRUGA WIZYTA ROBOCZA PROJEKTU LLP GRUNDTVIG
„Dialog mi?dzypokoleniowy i mi?dzynarodowy poprzez r?kodzie?o ludowe”
w Berlinie
14-18/03/2011r.

W dniach 14-18/03/2011 r. odby?a si? druga wizyta robocza projektu LLP Grundtvig „Dialog mi?dzypokoleniowy i mi?dzynarodowy poprzez r?kodzie?o ludowe” w Berlinie. W wizycie udzia? wzi??o 8 przedstawicieli naszej placówki (2 nauczycieli oraz 6 beneficjentów projektu). Gospodarzem spotkania by? Tuncay Özer – koordynator projektu z European Business Academy. Ogólnie w wizycie wzi??o udzia? 35 osób z Polski, Rumunii, Turcji i Berlina.

Pierwszy dzie? wizyty zacz?? si? ‘krótkim’ marszem do siedziby European Business Academy. Jak si? okaza?o z pó? godzinnego spaceru, zrobi? si? 1,5 godzinny marsz na czas, zako?czony wspinaczk? na V pi?tro wie?owca. Winda by?a zepsu?a, a jak si? pó?niej okaza?o utkwi?a w niej 13-osobowa grupa z Rumunii, która czeka?a oko?o godziny na pomoc.
Kolejnym punktem spotkania by? raport z poprzedniego spotkania w Turcji, przedstawiony przez Mustaf? Çavuș -  koordynatora projektu w Turcji. Zaprezentowana zosta?a prezentacja i zdj?cia z poprzedniej wizyty w Ceyhan. Wspólnie omówili?my harmonogram spotkania na najbli?sze dni, po czym wszyscy uczestnicy wizyty mieli mo?liwo?? poznania si? nawzajem. Po po?udniu udali?my si? na wspólny lunch do tureckiej restauracji. Tego dnia jedna z naszych uczestniczek – Dorota, obchodzi?a urodziny, wi?c wspólnie od?piewali?my Happy Birthday i zjedli?my ‘tort niespodziank?’ zakupiony w tajemnicy przed Dorot?. Nast?pnie udali?my si? na zwiedzanie zabytków Berlina autobusem ‘Sightseeing Tour’ (ca?e 10 Euro za osob?, zwiedzaj?cy wsiadaj? i wysiadaj? na dowolnym przystanku). Niestety trafili?my na ostatni kurs, wi?c zabytki ogl?dali?my zza szyb (o dziwo jak na warunki niemieckie) brudnego autobusu. 

Oczywi?cie górny pok?ad by? zaj?ty (grupa polska jako d?entelmeni wsiadali ostatni), wi?c usiedli?my na dole i po odklejeniu oko?o 6 plakatów z szyb (kompletnie nic nie by?o wida?) ruszyli?my w tras?. Korzystaj?c z uprzejmo?ci kierowcy uda?o si? nam zrobi? kilka zdj??, a pod Bram? Brandenburdzk? pan kierowca da? nam 2 minuty na wspólne zdj?cie (tylko my, gdy? reszta z górnego pok?adu nie mia?a szansy zd??y?). Widzieli?my fragmenty muru berli?skiego oraz jedno z najbardziej znanych przej?? granicznych mi?dzy NRD a Berlinem Zachodnim ‘Checkpoint Charli’. Po powrocie by? czas wolny za zakupy i ?wi?towanie urodzin pani Doroty. Udali?my si? wiec do chi?skiej restauracji na pyszn? zup? bambusow? (przebój wyjazdu), kaczk? na chrupko oraz sma?onego kurczaka z warzywami. Pani Gra?ynka i pani Jola degustowa?y wo?owin? z warzywami.
Kolejny dzie? by? równie udany. Od rana la?o jak z ‘cebra’, a w planie by? obóz koncentracyjny Sachsenhausen oraz zwiedzanie Berlina ?odzi?. Z ?odzi nic nie wysz?o, a w obozie zw?aszcza nam Polakom, nie by?o zbyt przyjemnie. Ci?gle padaj?cy deszcz i zimno sprawi?y, i? z niecierpliwo?ci? czekali?my na powrót i wspomnian? ju? wcze?niej ‘zup? bambusow?’. Pan z chi?skiej restauracji by? mile zaskoczony, gdy znowu pojawili?my si? w jego restauracji. Tym razem zrobili?my wspólne zdj?cie na znak przyja?ni polsko-chi?skiej. Spróbowali?my równie? s?ynnych berli?skich kie?basek ‘Currywurst’.

Dzie? trzeci rozpocz?? si? prezentacj? dotychczasowych dzia?a? projektowych z poszczególnych krajów partnerskich. Pani Alina La?a – koordynator projektu z Rumunii zaprezentowa?a film video z zrealizowanych zaj?? warsztatowych w jej szkole. My natomiast przedstawili?my film wideo z wyjazdu do Turcji oraz film promuj?cy nasz region.
Kolejnym punktem by?y warsztaty r?kodzie?a ludowego przygotowane przez grup? nauczycieli z Turcji. Panie zaprezentowa?y tradycyjny haft turecki oraz wyszywanie i zdobienie woali, pasków srebrn? lub z?ot? metalow? nici?. Poznali?my równie? zasady tworzenia obrazów lub zdobie? z grubej folii aluminiowej. Pani Jola spróbowa?a w?asnych si? w wyszywaniu srebrn? nici?, co zosta?o pieczo?owicie udokumentowane na filmie video.
Po wspólnych zaj?ciach udali?my si? do upragnionego Muzeum Pergamonu. Dotarcie tam wcale nie by?o takie proste, gdy? nasza pani przewodnik gubi?a si? co chwil? i sami musieli?my pyta? o drog?. Spó?nieni, aczkolwiek bardzo szcz??liwi dotarli?my do muzeum. Okaza?o si?, i? nasze bezp?atne wej?cie ze wzgl?du na spó?nienie jest ju? nie aktualne. Grzecznie ustawiaj?c si? w kolejk?, zebrali?my odpowiednia kwot? Euro na bilety. Nasza pani przewodnik zakupi?a bilety i zaproponowa?a kolejn? zbiórk? na s?uchawki z lektorem opisuj?cym poszczególne zabytki. Wszyscy si? oczywi?cie zgodzili zw?aszcza, ?e znale?li?my na li?cie j?zyk turecki, rumu?ski i polski, jednak po wej?ciu do ?rodka okaza?o si? ?e pani przewodnik zapomnia?a wzi?? bilet z kasy, w zwi?zku z czym  jako jedyni poruszali?my si? po muzeum bez lektora. Ca?e szcz??cie, ?e wspania?e zabytki zgromadzone w tym miejscu by?y warte ka?dego po?wi?cenia, a pani Bo?enka (nauczyciel plastyki i naszych warsztatów z r?kodzie?a) zna?a prawie ka?dy z nich. Mo?na by?o ogl?da? eksponaty godzinami. Po wyj?ciu z muzeum zwiedzili?my raz jeszcze Potsdamer Platz i Bram? Branderburdzk?. Ogromnie zm?czeni jednak szcz??liwi, udali?my si? na pyszn? obiadokolacj? w rybnej restauracji. Tak pysznej ryby dawno nikt z nas nie jad?. Ostatnim punktem tego dnia by?o wspólne zwiedzanie Berlina noc?, które mia?o zako?czy? si? wspóln? kaw? w przytulnej restauracji, któr? jak si? okaza?o na miejscu w?a?nie zamykano. Troch? ju? ?li na koordynatora z Berlina postanowili?my wieczór sp?dzi? sami w pobliskim, tradycyjnym pubie ‘Stara Poczta’ by spróbowa? piwa niemieckiego. Okaza?o si?, i? pozostali uczestnicy wizyty w??cznie z m?odzie?? i dyrekcj? szko?y z Rumunii postanowili do nas do??czy? na znak dezaprobaty co do w?a?ciwej organizacji wizyty. Tak naprawd? po raz pierwszy mieli?my okazj? wspólnie si? zintegrowa?. Ka?da z grup zaprezentowa?a tradycyjne pie?ni ludowe, a pan Tuncay w ramach przeprosin równie? do??czy? do grupy.

Ostatni dzie? wizyty po?wi?cony zosta? g?ównie ewaluacji projektu, dalszym ustaleniom co do kolejnych wizyt w Polsce i Rumunii oraz spostrze?eniom i wnioskom co do realizacji wizyty w Berlinie. W pakietach po?egnalnych otrzymali?my certyfikaty uczestnictwa w wizycie oraz podstawowe wiadomo?ci o systemie edukacji w Niemczech. Z niecierpliwo?ci? czekamy na wizyt? w Polsce, gdzie poka?emy panu Tuncay jak powinny wygl?da? wizyty partnerskie.
Ewa Maria Chociej


 
W lutym 2010 roku Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku z?o?y?o wniosek na realizacj? mi?dzynarodowego projektu „International And Inter-generational Dialogue By Hands Speaking Language Of Art”(Dialog mi?dzypokoleniowy i mi?dzynarodowy poprzez r?kodzie?o ludowe) w ramach programu GRUNDTVIG – Projekty Partnerskie Grundtviga.

W lipcu otrzymali?my informacj? z Narodowej Agencji Programu „Uczenie si? przez ca?e ?ycie”, i? projekt zosta? zakwalifikowany do realizacji. Warto?? projektu: 25 tys. Euro.

W sk?ad grupy partnerskiej wchodz? nast?puj?ce placówki:
- „Ceyhan Halk Eğitim Merkezi”, Adana, Region Akdeniz w Turcji
- „European Business Academy” Berlin, Niemcy.


Celem projektu jest:

- motywacja s?uchaczy do nauki j?zyków obcych,
- motywacja artystycznych dzia?a? twórczych w nauce sztuki i rzemios?a,
- zwi?kszenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego  oraz tradycyjnego rzemios?a ludowego krajów europejskich,
- poznanie sposobów wyrobu r?kodzie?a artystycznego,
- wymiana do?wiadcze? i pomys?ów z partnerami,
- poszerzenie wiedzy w zakresie  technik i metod nauczania sztuki,
- motywacja beneficjentów do za?o?enia w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej.

Projekt zak?ada udzia? 8 bezrobotnych poszukuj?cych pracy b?d? chc?cych si? przekwalifikowa? oraz 8 seniorów powy?ej 55 roku ?ycia, które chc? poszerzy? swoje umiej?tno?ci j?zykowe oraz nauczy? si? r?kodzie?a ludowego.

W ramach projektu odbywa? si? b?d? miedzy innymi:
- zaj?cia z j?zyka angielskiego oraz technologii informacyjnej,
- zaj?cia warsztatowe m.in. szkicu i rysunku, malowania „decoupage”, plecionkarstwa ze s?omy i wikliny, intarsji/rze?biarstwa, wypieku ozdób z masy solnej,
- wizyty porównawcze w krajach partnerskich.

Projekt finansowany ze ?rodków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie si? przez ca?e ?ycie”.
 

Formularz zg?oszeniowy


„International And Inter-generational Dialogue By Hands Speaking Language Of Art”

(Dialog mi?dzypokoleniowy i mi?dzynarodowy poprzez r?kodzie?o ludowe)

SPRAWOZDANIE Z PIERWSZY WIZYTY ROBOCZEJ W TURCJI
w dniach 25-29/10/2010r.


W dniach  25-29/10/2010r. odby?a si? pierwsza wizyta robocza projektu w miejscowo?ci CEYHAN. W wizycie udzia? wzi?li:
1.    Tuncay Özer – Berlin – koordynator projektu w Niemczech
2.    B. Betul - Berlin
3.    Alina La?a – Rumunia - koordynator projektu w Rumunii
4.    Adriana Yabar - Rumunia
5.    Mustafa Çavuș - Turcja - koordynator projektu w Turcji
6.    Mustafa Kaynakçi – Turcja
7.    Allaaddin ?an – Turcja
8.    Ewa Maria Chociej - koordynator projektu w Polsce

Uczestnicy spotkania mieli mo?liwo?? zaprezentowania w?asnego kraju oraz instytucji, z której uczestnicz? w projekcie, zapozna? z ide? projektu i w?asnymi przemy?leniami pozosta?ych uczestników spotkania. Projekt „Dialog mi?dzypokoleniowy i mi?dzynarodowy poprzez r?kodzie?o ludowe”, jest pierwszym projektem LLP Grundtvig w regionie CEYHAN.  Z jego ide? zapoznali si? równie?: Gubernator Regionu, Prezydent Miasta oraz Dyrektor Departamentu Edukacji.

Podczas spotkania omówione zosta?y najwa?niejsze aspekty realizacji projektu, dokonano zmian w formularzu aplikacyjnym wynikaj?cych ze wzgl?du na zmian? sk?adu  grupy partnerskiej, dokonano wyboru terminów realizacji przysz?ych wizyt roboczych projektu.
1.    Druga wizyta robocza w Berlinie – 28 marzec – 1/2 kwiecie? 2011r.
2.    Trzecia wizyta robocza w Polsce – 12 -16/17 wrze?nia 2011r.
3.    Czwarta wizyta robocza w Rumunii – 2-6/7 marca 2012r.
4.    Pi?ta wizyta robocza w Turcji (podsumowuj?ca dwuletni? realizacj? projektu) –
4-9/10 czerwca 2012r.

Omówiono szczegó?owo cele oraz rezultaty realizacji projektu, oraz podzielono obowi?zki poszczególnych partnerów projektu.

Opracowano zakres oraz obszary ewaluacji projektu – Polska odpowiedzialna jest za opracowanie i rozes?anie ankiet ewaluacyjnych realizacji poszczególnych dzia?a? projektowych.

Wybrano platform? http://ckubialystok.pl/www.wordpress.com do stworzenia strony www projektu – Turcja odpowiedzialna jest za uruchomienie strony (do ko?ca listopada 2010r.), dokonano wyboru menu strony www, ka?dy z partnerów odpowiedzialny jest za zamieszczanie aktualnych danych z realizacji dzia?a? projektowych.  

Do wizyty roboczej w Niemczech wszyscy partnerzy projektu zobowi?zani s? do przygotowania prezentacji Power Point dotycz?cej organizacji , regionu oraz dzia?a? projektowych, przygotowanie filmu z dzia?a? warsztatowych dotycz?cych r?kodzie?a ludowego, a tak?e do opracowania 2 tematów dotycz?cych: Favourite places in … (Poland, Romania, Germany, Turkey) oraz Favourite dishes.

Na zako?czenie wizyty zostali?my zapoznani z tradycyjnym r?kodzie?em ludowych regionu Adana w Turcji. Ka?dy z uczestników wizyty mia? mo?liwo?? zaprezentowania w?asnych umiej?tno?ci artystycznych i pozna? tajniki tworzenia: dywanów, gobelinów, koszów z wikliny, malowania klejem stolarskim, malowania farb? chemiczn?, tworzenia tradycyjnej bi?uterii oraz ozdób srebrn?, stalow? nici?, hafciarstwa wst??k? oraz wyszywania i szycia metod? patchwork.
Opracowa?a: Ewa Maria Chociej 
 
Top!
Top!