Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow O stowarzyszeniu arrow Projekt Grundtvig SWM
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Projekt Grundtvig SWM - Europejskie zbli?enia Email  Image  

europeanapproach-llpgrundtvig.blogspot.com 

Tervetuola!
 
Podró? na ostatnie, podsumowuj?ce spotkanie projektu LLP Grundtvig Europejskie zbli?enia rozpocz?li?my 14 czerwca 2012 r. wczesnym rankiem, by o 17.00 postawi? stop? na fi?skiej ziemi. Helsinki powita?y nas pi?knym s?o?cem i bia?ymi nocami. Zatem, korzystaj?c ze sprzyjaj?cej aury uda?y?my si? na spotkanie z architektur? i kultura miasta.
 
Nast?pnego dnia udali?my si? do miasta Kuovola, gdzie mie?ci si? siedziba instytucji partnerskiej z Finlandii. Pierwszy oficjalny dzie? wizyty sta? si? doskona?? okazja do integracji. Nasze spotkanie zaszczyci? swa obecno?ci? mer miasta, który ?yczy? nam owocnego pobytu. Tradycyjnym elementem spotkania by?a prezentacja Na temat pa?stwa, którego histori?, kultur? i tradycje poznawali?my. Polska grupa przygotowa?a film o Turcji. Tematem przewodnim spotkania by?a natura i ekologia – wieczorne spotkanie i wystawy zwi?zane by?y w?a?nie z tym zagadnieniem. Wieczór up?yn?? w przyjaznej atmosferze, by?a to jednocze?nie doskona?a okazja do bli?szego poznania si?.
 
Drugi dzie? wizyty po?wi?cony by? odkrywaniu pi?kna krajobrazu polodowcowego Finlandii. Dzie? rozpocz?li?my typowego lokalnego sportu: nornic walking. Pó?niej udali?my si? do Orilampi, sk?d wyp?yn?li?my w rejs statkiem Golden route, którym niegdy? transportowano drzewo do lokalnych fabryk. Z pok?adu statku podziwiali?my skaliste brzegi, lasy, czyste wody jezior. Trafili?my tak?e na wysp?, na której odnaleziono ?lady osadnictwa sprzed 700 lat. Wizyta w muzeum – fabryce papieru w Werla przybli?y?a nam proces produkcji papieru i warunki ?ycia jej pracowników. Wieczorem uczestniczyli?my w kolacji, któr? specjalnie dla nas przygotowali Finowie. Ka?de pa?stwo zaprezentowa?o tak?e krotki program artystyczny.
 
Niedziela rozpocz??a si? wycieczka objazdowa po okolicy – poznali?my realia ?ycia i architektur? tego pa?stwa. Jednak najmilszym punktem dnia by?a wizyta w prywatnych domach Finów. Poczuli?my, ?e uczestnicy s? jak najlepsi przyjaciele, gdy? otworzyli przed nami w?asne domy i serca. Ostatni wspólny wieczór sp?dzili?my w domku letnim, gdzie równie? serwowano domowe jedzenie.  Znów towarzyszy?y nam pie?ni. Cho? za oknem la?o, znale?li si? odwa?ni, którzy udali si? do fi?skiej sauny i za?ywali k?pieli w jeziorze.
 
Trzy dni spotkania min??y zbyt szybko. Jednak czujemy, ?e znale?li?my w Europie przyjació?, którzy na zawsze pozostan? blisko nas. Mam  przecie? Internet, dzi?ki któremu ?wiat staje si? ma?y. Dzi?kujemy gospodarzom za ?yczliwo??, ciep?e serca i przyja??.

 


Przed wyjazdem na spotkanie partnerskie do Neapolu czytali?my liczne artyku?y i ksi??ki na temat tego miasta. O z?ej s?awie tego miejsca chyba nikomu nie trzeba opowiada?… Dlatego te? jeszcze w Bia?ymstoku opracowali?my szczególne zasady bezpiecze?stwa, aby unikn?? ewentualnych przygód. 

Wieczorny Neapol przywita? nas nietypow? atmosfer? i du?ym nat??eniem ruchu ulicznego oraz ?mieciami zalegaj?cymi na przedmie?ciach. Jednocze?nie ju? w autobusie spotkali?my bardzo mi?ych ludzi. Szczególnie zas kierowc? – specjalnie dla nas zatrzyma? si? w niedozwolonym miejscu, aby?my mieli bli?ej do hotelu. Gdy dotarli?my do miejsca noclegu, d?ugo rozmawiali?my o miejscu, do którego przybyli?my…

Poranek jednak okaza? si? bardzo mi?ym zaskoczeniem. Ulica, przy której mie?ci? si? nasz hotel, prezentowa?a si? wspaniale – sta?y przy niej pi?kne, zabytkowe kamienice w stylu po?udniowym, zdobi?y ja owocuj?ce drzewka pomara?czowe i mandarynki. Gdy dotarli?my do Castel Nuovo i naszym oczom ukaza? si? ?pi?cy Wezuwiusz, wiedzieli?my, ?e znajdujemy si? w wyj?tkowym miejscu. Z rosn?cym entuzjazmem wybrali?my si? na dalsze zwiedzanie miasta. Zauroczy?y nas oryginalne uliczki dzielnicy Hiszpa?skiej, a smak pizzy z lokalnej tawerny pozostanie z nami na d?ugo mhh…

Powoli nasze wszystkie uprzedzenia znika?y. Czuli?my si? coraz bardziej zaprzyja?nieni z miastem, w którym ?ycie p?ynie w?asnym torem.  Nast?pnego dnia wodolotem dop?yn?li?my do wyspy Capri, która przywita?a nas s?o?cem i b??kitem morza. Odetchn?li?my nieco w tym miejscu, gdzie dojrzewaj? najs?odsze cytryny i kwitn? mimozy.

Podczas wizyty we W?oszech uczestniczyli?my w spotkaniu mi?dzynarodowej grupy projektowej, któr? tworz? przedstawiciele Estonii, Finlandii, Grecji, Turcji, Portugalii, W?och i Polski. Wspólnie poznali?my historie miejsc i lokalne tradycje, smakowali?my typowego obiadu w?oskiego sk?adaj?cego si? z 5 da? i deseru! Wyp?yn?li?my tak?e na wysp? Proccida, której patronem jest ?w. Micha?, na której zamieszkuj? g?ównie rybacy. Jej w?skie uliczki i brawurowa jazda kierowców przyprawi?y niektórych o zawrót g?owy.

Cieszymy si? bardzo, ?e mogli?my wzi?? udzia? w tym spotkaniu. Poznali?my bogat? histori? miasta i okolic, nawi?zali?my przyja?nie z przedstawicielami innych pa?stw, doskonalili?my tak?e nasze umiej?tno?ci j?zykowe. Nauczyli?my si? tolerancji i wyrozumia?o?ci. Zmienili?my tak?e opini? o Neapolu – pozbyli?my si? uprzedze? – to pi?kne i przyjazne miasto. Dowiedzieli?my si? tak?e, ?e mieszka?cy tego miasta s? tak impulsywni, gdy? ?yj? u stóp wulkanu. Kapry?ny Wezuwiusz ju? kiedy? poch?on?? Pompeje… Potwierdzi?y si? s?owa: Zobaczy? Neapol i umrze?. 
Trcja – kraj baklawy i meczetów by?a miejscem 4 spotkania partnerskiego projektu LLP Grundtvig. Uczestniczy?y w nim: M. Tarasiuk (koordynator) oraz E. Wi?c?aw, R. ?ubgan, B. Tarasiuk, A. Kurczewska. W dniach 9 – 14 listopada 2011 r. gospodarzem by?a instytucja kszta?c?ca osoby doros?e z miasta Konya.
Tradycyjnie, przedstawiciele wszystkich pa?stw partnerskich licznie przybyli na to spotkanie, aby bli?ej pozna? inne kultury europejskie, w szczególno?ci za? – tureck?. Konya po?o?ona jest w regionie zwanym Kapadocja – s?yn?cym z domków budowanych w ska?ach z czasów antycznych. Tutaj mia?y miejsce wa?ne wydarzenia historyczne, odnaleziono tu ?lady pierwszych chrze?cijan, a obecnie miejsce to przyci?ga najbogatszych ludzi ?wiata. Nic dziwnego, poniewa? krajobraz ten mo?na nazwa? ksi??ycowym. Ska?y tworz? niepowtarzalne kszta?ty przypominaj?ce grzyby.  Jest to tak?e region s?yn?cy z wyrobu ceramiki.
Has?em przewodnim wizyty by?o r?kodzie?o, dlatego gospodarze zapewnili nam mo?liwo?? uczestniczenia w warsztatach wyrabiania naczy? ceramicznych i obróbki onyksu, który wydobywa si? w okolicznych kopalniach. W muzeum Mewlany przenie?li?my si? w inny wymiar – poznali?my religi? i filozofi? muzu?manów. Niesamowitym prze?yciem okaza? si? udzia? w mistycznym ta?cu wiruj?cych derwiszy. Niektórzy z nich sprawiali wra?enie, ?e unosz? si? nad ziemi?. Ogl?dali?my równie? wyst?py artystyczne lokalnej grupy tanecznej – by? to tradycyjny taniec weselny.  Interesuj?c? cz??ci? wizyty okaza?a si? mo?liwo?? poznania instytucji goszcz?cej – mogli?my zapozna? si? z formami i organizacj? szkole? dla osób doros?ych w Turcji.
Niestety, 5 dni up?yn??o zbyt szybko… Przywie?li?my  nowe do?wiadczenia i przyja?nie na ca?e ?ycie. 

27 lipca 2011 r. wyjecha?y?my z Bia?egostoku do Estonii. By?y?my 4: Ma?gosia – pomys?odawczyni projektu, Ania – lektorka j?zyka angielskiego, Krystyna i ja – Halina – uczestniczki projektu. Pogoda tego dnia by?a pi?kna, dopisywa?y nam nastroje. Jecha?y?my samochodem, ku mojemu zdziwieniu ruch na drodze po przekroczeniu polskiej granicy by? niewielki. Gdy zatrzyma?y?my si? w Tallinie pod hotelem i trzeba by?o postawi? auto na parkingu, po raz pierwszy u?wiadomi?am sobie, jak potrzebna jest znajomo?? j?zyka angielskiego…
Wyjazd ten stworzy? okazj? do kontaktów z uczestnikami spotkania, poznawania si? i szlifowania angielskiego. Bardzo trafny okaza? si? pomys?, ?e podczas jazdy autokarem siedzieli?my z osob? z innego kraju. Ja siedzia?am obok Portugalki – prowadzi?y?my rozmowy na temat rodziny, kultury, zainteresowa?, ?ycia codziennego, a nawet polityki. Sprawdzi?o si? porzekad?o, ?e podró?e kszta?c?. Pozna?y?my kultur? Estonii, jej zabytki – szczególnie zauroczy? mnie Tallinn z cudown? atmosfer? starówki. Interesuj?ce by?o tak?e miasto Tartu, gdzie jest wiele uczelni wy?szych. Przewodniczka w stroju ludowym ciekawie przedstawi?a to miasto.
Niewielka miejscowo?? Palamuse ma pr??ny dom kultury, gdzie odby?o si? nasze spotkanie, pokazy ta?ców, wystawa mi?dzynarodowa i prezentacje pa?stw. Wspólnie z W?ochami za?piewali?my piosenk? o naszym papie?u – Janie Pawle II.  Z ciekawo?ci? obejrza?y?my muzeum szkolnictwa w Palamuse, kolejn? atrakcj? by?o muzeum rybo?ówstwa.
Wyjazd ten zapewni? mi wiele emocji, zdoby?am wiele wiadomo?ci i wra?e? ze spotkania z innymi uczestnikami. S? to niezapomniane uczucia, za które bardzo dzi?kuj?.
Halina

 


W dniach 19 – 24 maja go?cili?my przedstawicieli instytucji partnerskich projektu Grundtvig realizowanego przez SWM pt.  Europejskie zbli?enia... Tematem przewodnim spotkania by?a kuchnia. Zgodnie z ide? projektu chcieli?my, aby pobyt w Bia?ymstoku przybli?y? kultur?,  tradycje Podlasia i Polski.

Pierwszego dnia wizyty udali?my si? do Tykocina, gdzie zwiedzili?my pi?kny ko?ció?, rynek oraz zabytkow? synagog?, w której obecnie mie?ci si? muzeum. Dzi?ki tej wyprawie poznali?my histori? i zwyczaje  miejscowej ludno?ci. W Folwarku Nadawki uczestniczyli?my w warsztatach lepienia pierogów. Lekcja bardzo spodoba?a si? go?ciom. Jak zapewniali, smak w?asnor?cznie przygotowanych pierogów na d?ugo pozostanie w ich pami?ci. Popo?udniu wyruszyli?my do Muzeum Ikon w Supra?lu. Wizyta w muzeum przybli?y?a nam kultur? wyznawców prawos?awia zamieszkuj?cych region.

Punktem kulminacyjnym wizyty okaza? si? jednak wieczór kulturowy pod has?em: Jedzmy i bawmy si?! Specjalnie na t? okazj? polscy uczestnicy projektu przygotowali prawdziwa uczt? w staropolskim stylu. W?ród potraw nie zabrak?o bigosu, go??bków, mi?s w galarecie, babki ziemniaczanej i wielu innych lokalnych przysmaków. Podczas  spotkania integracyjnego towarzyszy?y nam rytmiczne  d?wi?ki akordeonu. Pan Ireneusz Alaszkiewicz – zaprzyja?niony z SWM s?uchacz CKU – przygotowa? bogaty repertuar tradycyjnych melodii polskich  i mi?dzynarodowych. Melodie Hej, soko?y, Sto lat czy  Przybyli u?ani rado?nie rozbrzmiewa?y w wype?nionej po brzegi  sali.  Niezaprzeczalna atrakcj? wieczoru by?a prezentacja kuchni narodowych. Ka?de z pa?stw uczestnicz?cych w spotkaniu przywioz?o smako?yki charakterystyczne dla regionu b?d? pa?stwa. Szczególnie zachwyci?y wszystkich go??bki w li?ciach winogron przywiezione prosto z Turcji. Mi?? niespodziank? przygotowali Finowie – za?piewali po fi?sku polsk? melodi? P?onie ognisko – utwór przygotowano specjalnie na ten wyjazd. Wszyscy pysznie bawili?my do pó?nego wieczora.
Nast?pnego dnia rano spotkali?my si? w siedzibie CKU, gdzie odby?a si? prezentacja grup. Zgodnie z planem ka?de pa?stwo przygotowa?o krótkie wyst?pienie. I tak Finowie opowiadali o W?ochach, W?osi o Finlandii, Turcja przedstawi?a Portugali?, Portugalia – Turcj?, za? Estonia przygotowa?a film o Grecji. Trzeba przyzna?, i? wszystkie prezentacje mia?y bardzo atrakcyjn? form?. Zgromadzeni wys?uchali tak?e wyk?adu na temat wielokulturowo?ci Podlasia. Tradycje i historie regionu przedstawi?a pani Izabela Matyszewska – przewodnik ROPTTK.

Podczas lunchu w Esperanto Cafe go?cie spróbowali tradycyjnego bia?ostockiego napoju o nazwie buza oraz dowiedzieli si?, jak smakuj? kartacze. Na zako?czenie posi?ku polscy uczestnicy przygotowali mi?? i bardzo s?odk? niespodziank? – ka?dy z go?ci otrzyma? s?oiczek regionalnego miodu. Nast?pnie pani Iza zapozna?a uczestników z histori?, tradycjami miasta, w którym ?y? Ludwik Zamenhof – twórca j?zyka esperanto, którego celem by?o zbli?enie ludzi.  Tego dnia koordynatorzy udali si? na spotkanie, podczas którego dyskutowano proces post?pu projektu oraz poruszono kwestie organizacyjne. Natomiast wieczór up?yn?? przy d?wi?kach muzyki cyga?skiej w w?gierskiej restauracji Tokaj.

Ostatniego dnia wizyty udali?my si? do Bia?owie?y. Chcieli?my, aby go?cie zapami?tali nasz region jako zielony i bliski naturze. Wszystkich zachwyci?o pi?kno puszczy, w szczególno?ci za? monumentalne d?by królewskie. Tym razem podczas lunchu próbowali?my potrawy z wp?ywami wschodnimi (bia?oruskimi i ukrai?skimi), Na zako?czenie grupa wspólnie musia?a wykona? bardzo wa?ne zadanie: ubi? mas?o! Rado?ci nie by?o ko?ca, kiedy okaza?o si?, ?e wysi?ki przynios?y oczekiwany rezultat. W skansenie Sio?o Budy go?cie zapoznali si? z tradycjami ludowymi Podlasia. Tu zobaczyli?my wn?trze chaty z XIX wieku a tak?e poznali?my organizacj? ?ycia na wsi. Niektórzy nawet odwa?yli si? u?y? cepa!

Po powrocie do Bia?egostoku nadszed? czas rozstania. Jednak ju? wkrótce zobaczymy si? w Estonii!


W dniach 22 – 27 lutego 2011 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Wolontariatu Mi?dzypokoleniowego uczestniczyli w spotkaniu partnerskim projektu partnerskiego Grundtvig Europejskie zbli?enia - odkrywamy, do?wiadczamy, poznajemy. W Atenach grup? projektow? reprezentowa?y: pani El?bieta Burzy?ska – przewodnicz?ca SWM, pani Maria Korzeniecka i pani Bo?ena Zadykowicz – uczestniczki projektu oraz koordynator  – pani Ma?gorzata Tarasiuk. Oprócz Polski w spotkaniu udzia? wzi?li reprezentanci Finlandii, Portugalii, W?och, Estonii, Turcji. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali go?cinnie przyj?ci przez przedstawicieli Kinisi Ethelonton Service Civil International-Hellas z Grecji.
Ju? pierwsze kroki po greckiej ziemi sprawi?y nam ogromn? przyjemno?? – sprawi?a to, przede wszystkim, ogromna ró?nica temperatur. Polsk? ?egnali?my przy -20 ⁰C, natomiast w Atenach panowa?a wiosenna atmosfera i 16⁰C! Zauroczy?y nas przepi?kne grackie  krajobrazy  i niesamowity, bardzo przyjazny klimat spotkania. Góry, morze, grecka muzyka i mityczne historie towarzyszy?y nam ka?dego dnia. Wspólnie z przewodniczk? Helen st?pali?my po ruinach zamku Agamemnona – bohatera wojny troja?skiej, odwiedzili?my tak?e pierwsz? stolic? Grecji – urocze miasteczko Nafplion po?o?one u stóp Palamidi. W mie?cie tym odczuwa si? wyra?ne wp?ywy Wenecjan.  Dodatkow? atrakcj? okaza?y si? przygotowania do karnawa?u – kolorowe baloniki, dekoracje, maski oraz przebrane dzieci stworzy?y niepowtarzaln? atmosfer? na rynku. Z tego miejsca wyruszyli?my w dalsz? podró? po Peloponezie. Dotarli?my min. do antycznego teatru po?o?onego w Epidauros – w pobli?u  legendarnego sanktuarium Asklepiosa. Jest to jeden z najlepiej zachowanych tego typu obiektów w Grecji. Warto zauwa?y?, i? widownia  tego teatru jest fenomenem akustycznym. Wypowiedziane szeptem s?owo, szelest papieru  w jej centralnym punkcie s? dobrze s?yszalne na ca?ej widowni, bez wzgl?du na miejsce zajmowane przez widza.  Sprawdzili?my – to prawda! Wielk? rado?? sprawi? tak?e spacer po sadzie pomara?czowym i mo?liwo?? spróbowania soczystych owoców prosto z drzewa. Zauroczy?y nas tak?e pi?kne imiona greckie: Yota, Persefona, Adonis i inne, które kojarzymy z mitologi? .
Przewodniczka Helen wprowadzi?a nas tak?e w staro?ytny ?wiat. W muzeum Akropolu dowiedzieli?my si? , co oznaczaj? malowid?a na antycznych dzbanach, jak wygl?da?y przedmioty codziennego u?ytku staro?ytnych Greków.  Poznali?my tak?e tajemnice ?wi?tyni dumnie wznosz?cej si? ponad Atenami. Jednak podró? ta dostarczy?a nam nie tylko wra?e? kulturalnych – dzi?ki temu spotkaniu mieli?my okazj? posmakowa? typowych greckich potraw: grosa, souvlaki, musaki, pasticcio i... sa?atki greckie.
Tradycyjnie podczas spotkania odby?o si? tak?e spotkanie integracyjne, podczas którego ka?de z pa?stw prezentowa?o najwa?niejsze dzie?a sztuki, bo SZTUKA by?a tematem przewodnim wizyty. Du?ym zainteresowaniem lokalnego ?rodowiska cieszy?a si? ta wystawa. Jedn? z atrakcji  wieczoru by?a mo?liwo?? stworzenia w?asnego obrazu na wodzie malowanego specjaln? dawn? technik? orientaln? EBRU, któr? poznali?my  dzi?ki grupie tureckiej. Nast?pnego dnia za? zorganizowano spotkanie, w czasie którego ka?da z grup prezentowa?a pa?stwo, z którym w szczególno?ci wspó?pracowa?a w ostatnich miesi?cach. Tym razem Polska opowiada?a o Finlandii, bo pa?stwo to poznawali?my przez trzy miesi?ce wspó?pracy.   Zainteresowaniem cieszy?a si? polska wersja Kalevali – eposu fi?skiego.
W Grecji  do?wiadczyli?my wszystkiego: ujrzeli?my pi?kne krajobrazy – morze i góry, poczuli?my atmosfer? strajku, ale tak?e rado??, ?yczliwo?? ludzi, przyja??. Poczuli?my, ?e wszyscy tworzymy wspóln? Europ? i jeste?my bardzo do siebie podobni, cho? tak ró?ni.
Wyjazd ten okaza? si? podró?? w czasie i przestrzeni.

LLP Grundtvig Projekty Partnerskie: European Approach - Exploring, Experiencing, Exchanging, nr:  FI1-GRU06-03025 5
Ten projekt zosta? zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlaj? jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialno?ci za umieszczon? w nich zawarto?? merytoryczn?.
 

1.
ateny 029.jpg
2.
ateny 037.jpg
3.
ateny 067.jpg
4.
ateny 071.jpg
5.
ateny 1018.jpg
6.
ateny 1039.jpg
7.
ateny 1131.jpg
8.
ateny 118.jpg
9.
ateny 1180.jpg
10.
ateny 1190.jpg
11.
ateny 1272.jpg
12.
ateny 1358.jpg
13.
ateny 145.jpg
14.
ateny 168.jpg
15.
ateny 195.jpg
16.
ateny 201.jpg
17.
ateny 213.jpg
18.
ateny 238.jpg
19.
ateny 273.jpg
20.
ateny 335.jpg
21.
ateny 336.jpg
22.
ateny 343.jpg
23.
ateny 366.jpg
24.
ateny 393.jpg
25.
ateny 396.jpg
26.
ateny 431.jpg
27.
ateny 450.jpg
28.
ateny 484.jpg
29.
ateny 507.jpg
30.
ateny 549.jpg
31.
ateny 566.jpg
32.
ateny 571.jpg
33.
ateny 600.jpg
34.
ateny 609.jpg
35.
ateny 635.jpg
36.
ateny 705.jpg
37.
ateny 711.jpg
38.
ateny 765.jpg
39.
ateny 771.jpg
40.
ateny 791.jpg
41.
ateny 798.jpg
42.
ateny 809.jpg
43.
ateny 813.jpg
44.
ateny 909.jpg
45.
ateny 921.jpg
46.
ateny 935.jpg
47.
ateny 944.jpg
48.
ateny 998.jpg


Niczym portugalscy odkrywcy sprzed pi?ciuset lat cztery uczestniczki projektu Europejskie zbli?enia – poznajemy, odkrywamy, do?wiadczamy wyruszy?y na fascynuj?ce spotkanie nowych kultur.
Do Lizbony przyby?y?my 10 listopada 2010 roku. To w?a?nie w tym mie?cie odby?o si? pierwsze spotkanie uczestników mi?dzynarodowego  projektu realizowanego przez SWM w partnerstwie z Finlandi?, Estoni?, Grecj?, Turcj?, Portugali? i W?ochami. Nast?pnego dnia rano w Cafe de Praca -  nieopodal hotelu wszyscy uczestnicy zorganizowali wystaw? dotycz?c? tradycji i kultury ka?dego z pa?stw. Inicjatywa ta spotka?a si? z ogromnym zainteresowaniem wszystkich zebranych. Mieli?my okazj? us?ysze? ciekawe historie, posmakowa? lokalnych przysmaków oraz wys?ucha? muzyki ludowej. Kolejnym punktem programu by?y prezentacje grup na temat pa?stwa, z którym w pierwszym etapie projektu wspó?pracowali?my. Polska grupa opowiada?a o Estonii.  Interesuj?ca i zaskakuj?ca okaza?a si? krótka lekcja historii Portugalii.  Wieczorem udali?my si? na centralny plac miasta, gdzie skosztowali?my pieczonych kasztanów oraz próbowali?my wina Jeropiga – które spo?ywa si? obowi?zkowo w?a?nie w dzie? ?w. Marcina, który wypada 11 listopada. Wieczorna atmosfera miasta spowitego delikatnym dymem unosz?cym si? znad pieców, w których pra?y si? kasztany, zach?ci?a nas do odkrywania nocnego ?ycia miasta.
Nast?pnego dnia wyruszyli?my odkrywa? uroki Lizbony. Naszym celem by?y: Belém Tower, pomnik odkrywców, Jerónimos Monastery, Rossio, dzielnica Chiado, Santa Justa Elevator oraz zamek  St. Jorge. Natomiast 13 listopada trafili?my do urokliwej miejscowo?ci Sintra, gdzie podziwiali?my Pena Palace. Po?egnalna kolacja mia?a miejsce w urokliwej, niewielkiej restauracji w dzielnicy  Alfama, podczas której wys?uchali?my porywaj?cego koncertu Fado.
W niedziel? – 14 listopada u?miechni?ci i bogatsi o nowe do?wiadczenia powrócili?my do Polski. Wszyscy zgodnie przyznali, i? spotkanie partnerskie stanowi?o doskona?? okazj? do poznania innych kultur i nawi?zania mi?dzynarodowych przyja?ni.
  
  
  
  

Pierwsze spotkanie  w ramach projektu „Europejskie zbli?enia ...” odby?o si? w dniach 22 – 24 sierpnia 2010 r. w Warszawie. Uczestniczyli w nim koordynatorzy z Finlandii, Portugalii, Grecji, Turcji i Polski. Stowarzyszenie Wolontariatu Mi?dzypokoleniowego z Bia?egostoku reprezentowa?a pani Ma?gorzata Tarasiuk.  Wizyta po?wi?cona by?a opracowaniu planu pracy na najbli?sze dwa lata wspó?pracy. Zagraniczni partnerzy projektu zasmakowali nieco polsko?ci, zorganizowano im tak?e krótk? wycieczk? po centrum miasta z pani? przewodnik, która barwnie przedstawi?a histori? Warszawy. Spotkanie okaza?o si? bardzo owocne i potrzebne – dzi?ki niemu jasne s? zasady partnerstwa w projekcie.

Zapraszamy na bloga projektu: http://www.europeanapproach-llpgrundtvig.blogspot.com/

 

 


G?ównym celem wspólnego projektu partnerskiego 7 pa?stw jest ch?? zbudowania i wzmocnienia poczucia wi?zi i wspólnoty europejskiej beneficjentów projektu.

Stworzenie mo?liwo?ci uczenia si? osób doros?ych na temat UE i odkrywanie innych pa?stw partnerskich ma w znacz?cy sposób przyczyni? si? do budowania ?wiadomej, mi?dzynarodowej wspólnoty pomi?dzy beneficjentami projektu.
Mobilno?ci, lekcje j?zyka angielskiego, zaj?cia z podstaw obs?ugi komputera, spotkania o tematyce kulturowej oraz wspó?praca organizacji partnerskich to niektóre dzia?ania, które pozwol? osi?gn?? zamierzone cele.
Za?o?eniem projektu jest stworzenie osobom doros?ym (szczególnie osobom starszym i osobom o specjalnych potrzebach) mo?liwo?ci uczenia si? i czerpania z tego faktu satysfakcji i przyjemno?ci. Projekt przyczyni si? do promowania idei uczenia si? przez ca?e ?ycie oraz zach?ci do beneficjentów do poznawania Europy.
Osoby prowadz?ce zaj?cia stosowa? b?d? metody aktywizuj?ce oraz techniki motywuj?ce. Projekt zak?ada aktywn? wspó?prac? wszystkich partnerów, tak?e beneficjentów.
Zaplanowano wspólny plan pracy wszystkich organizacji. Zawiera on zaj?cia po?wi?cone organizacji i zasadom dzia?ania UE oraz spotkania informacyjne o krajach partnerskich (poruszane b?d? na nich ró?norodne zagadnienia, np. zwi?zane z histori?, geografi?, klimatem, przyrod?, populacj?, kultur?, ekonomi? etc.). Ka?da z instytucji partnerskich zorganizuje zaj?cia po?wi?cone tym zagadnieniom.
We wszystkich instytucjach partnerskich odb?d? si? tak?e spotkania mi?dzynarodowe, podczas których zorganizowane zostan? wystawy, np.: sztuki, r?kodzie?a lub przedstawienia.
Partnerstwo 7 pa?stw: Estonii, Finlandii, Grecji, Polski, Portugalii, Turcji i W?och pozwoli pozna? Europ? w wielu aspektach. Nasza wspó?praca, po??czona ze spotkaniami mi?dzynarodowymi, pozwoli beneficjentom pozna? i zrozumie? inne kultury. Do?wiadcz? oni wspólnoty europejskiej w pe?nym wymiarze.
Projekt jest tak?e doskona?ym sposobem na przezwyci??enie uprzedze?, utartych pogl?dów, schematów, rasizmu i ksenofobii.

FINLANDIA
Kuusankosken Retkeilijat Club z Finlandii  rozpocz?? dzia?alno?? w Kuusankoski (obecnie cz??? miasta Kouvola) w mie?cie w po?udniowo-wschodniej Finlandii w 1979 roku. Miasto Kouvola jest rozleg?e, po?o?one przy obszarach wiejskich np. w pobli?u znajduje si? du?y Park Natura.  Klub ma na celu zach?canie ludzi do uczestniczenia w dzia?alno?ci zwi?zanej ze ?rodowiskiem naturalnym i ekologi?. Dzi? klub ma oko?o 450 cz?onków, wielu z nich to osoby starsze. Klub aktywnie uczestniczy w ró?nych wydarzeniach spo?ecznych organizowanych przez miasto Kuusankoski i inne organizacje. Udzia? w dzia?aniach opiera si? na wolontariacie.
W ramach dzia?alno?ci klubu organizuje si? wycieczki kulturoznawcze, organizowanie ekonomicznych podró?y zagranicznych, przygotowywanie programów wycieczek do Finlandii.
W latach 2006-2008 klub by? partnerem w projekcie UE " Travel Agents 55 + without frontiers". Dzi?ki projektowi stworzono sie? wspó?pracy 10 pa?stw europejskich. Tematyk? projektu by?y: mobilno??, wolontariat, kszta?cenie ustawiczne i aktywne starzenie si?. Po zako?czeniu projektu UE klub nadal podejmuje podobne dzia?ania. Grupa aktywnych cz?onków ca?y czas ro?nie - w czasie projektu by?o oko?o dwudziestu osób aktywnych, teraz ich liczba wynosi ponad trzydzie?ci – jest to znakiem, ?e nasze dzia?ania okaza?y si? potrzebne. Grupa 55+  ma spotkania co miesi?c. Poznajemy problemy ochrony ?rodowiska, inne  kraje europejskie, sprawy UE i inne ciekawe tematy, które interesuj? naszych cz?onków. Retkeilijat Kuusankosken Club  koordynuje projekt i b?dzie aktywnym partnerem we wszystkich fazach projektu.


ESTONIA
Palamuse Rahvamaja z Estonii w 2010 r. obchodzi swoje 100-lecie. Instytucja oficjalnie zosta?a zarejestrowana w 2000 roku. G?ównym celem naszej organizacji jest zachowanie i rozwijanie tradycyjnej sztuki ludowej. Istnieje siedem grup tanacznych w wieku od 7 do 70, chór,  m?skie i ?e?skie zespo?y seniorów, teatr amatorski, kó?ko teatralne dla dzieci, studio artystyczne, studio r?kodzie?a, klub gitarowy i m?odzie?owy zespó?. Organizujemy ró?ne imprezy, obchodzimy  ?wi?ta narodowe i mi?dzynarodowe – z ich okazji organizujemy koncerty, spektakle, wycieczki, itp. W naszym domu kultury istnieje grupa esto?skich ta?ców ludowych dla osób starszych.
W Palamuse s? organizowane:
- targi Country Fair
- konkurs na najbardziej humorystycznego pisarza
- festiwal filmów amatorskich
- festiwal sztuki ziemi, podczas której prace prezentuj? s?ynni esto?scy arty?ci
Raz w miesi?cu organizujemy spotkania dla osób starszych. Wspó?pracujemy równie? ze Stowarzyszeniem Kobiet (zajmuje si? rzemios?em i wyjazdami terenowymi seniorów).
Ostatni nawi?zali?my liczne kontakty mi?dzynarodowe. W ubieg?ym roku wspó?pracowali?my z grup? folk-dance Sadancis z ?otwy i do tej pory zorganizowali?my cztery wspólne spotkania.
Wspó?pracujemy tak?e z innymi instytucjami w ramach Wolontariatu Europejskiego. Ostatnio go?cili?my wolontariuszy z Rumunii. W maju realizowali?my wspólny projekt z instytucj? brytyjsk? z Norfolk – dotyczy? wymiany m?odzie?y i przeciwdzia?aniu rasizmowi.

TURCJA
Meram Halk Egitim MERKEZI VE ASO MUDURLUGU z Turcji  jest organizacj? non-profit – siedziba  stowarzyszenia znajduje si? w miejscowo?ci Konya.  W 1962 roku rozpocz?li?my dzia?alno?? w zakresie kszta?cenia ustawicznego. Jeste?my  centrum dla wszystkich, zw?aszcza kobiet, dzieci i osób starszych oraz zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym: bezrobotnych, mieszka?ców obszarów wiejskich, wi??niów, analfabetów, emerytów i imigrantów. Wi?kszo?? naszych s?uchaczy to osoby mi?dzy 25-60 rokiem ?ycia. Obecnie wspó?pracujemy z naszymi s?uchaczami  poprzez realizacj? projektów i liczne kursy.
Nasze cele:
promowanie europejskiej wspó?pracy
dialog mi?dzykulturowy
rozwijanie ?wiadomo?ci znaczenia kszta?cenia ustawicznego,
zaanga?owanie doros?ych w dzia?alno?? kulturaln? i edukacyjn?,
wykszta?cenie postawy aktywnych obywateli Europy,
zwi?kszenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w?ród doros?ych.

PORTUGALIA

BMQ, Lda. z Portugalii jest firm? za?o?on? w 2008 roku przez pi?ciu m?odych, wykszta?conych i aktywnych ludzi.  Dzia?a g?ównie w miejscowo?ciach Oeiras i Cascais (20 minut od Lizbony). Przyj?li?my nazw? handlow? Bem Me Quero - Educational Clinic, mamy na celu promowanie rozwoju osobistego osób, zwrócenie uwagi na aspekty emocjonalne, poznawcze i edukacyjne w ?yciu cz?owieka, rozwój osobisty poprzez rozwój i wzbogacenie umiej?tno?ci osobistych.
Aby pomóc osi?gn?? sukces, oferujemy naszym klientom: warsztaty z psychologii, logopedii, pedagogiki oraz szkolenia zawodowe.
 
Jeste?my organizacj? odpowiedzialn? spo?ecznie, znamy rzeczywiste potrzeby rynku. Dlatego uwa?amy, ?e wa?ne jest promowanie i realizowanie projektów non-profit.
 Zmiany stosunków spo?ecznych i zawodowych ?wiecie wymagaj? nowych dzia?a?. Konieczne jest promowanie i rozwijanie podstawowych kompetencji, aby ludzie mogli sprosta? wymogom ?ycia codziennego i lepiej dostosowa? si? do wspó?czesnego ?wiata.
 
W?OCHY

Luetec: Libera Università della Europea Terza Eta Kampania (Uniwersytet Trzeciego Wieku) z W?och  za?o?ony zosta? w 2000 roku. Jest instytucj? nale??c? do nieformalnego systemu  edukacji w dziedzinie kszta?cenia doros?ych. Naszym g?ównym celem jest uczenie si? przez ca?e ?ycie, zwracanie uwagi na potrzeby edukacyjne niezb?dne dla osobistego rozwoju cz?owieka oraz poprawa umiej?tno?ci zwi?zanych z wykszta?ceniem zawodowym oraz wspieranie ró?nych potrzeb spo?ecznych.
Prowadzimy analizy i badania na temat kszta?cenia ustawicznego i szkolenia zawodowego doros?ych. Organizujemy warsztaty dla doros?ych i seniorów. Maj? one pomóc w  kszta?towaniu kariery zawodowej na lokalnym i mi?dzynarodowym rynku pracy.
Ponadto oferujemy ró?norodne kursy, zaj?cia laboratoryjne i warsztaty: rzemios?a, sztuki twórczej, muzyki, dotycz?ce zdrowia i zaj?cia fitness. Prowadzimy tak?e zaj?cia z nast?puj?cych przedmiotów: archeologii, biologii, dykcji, egiptologii, j?zyka angielskiego, hiszpa?skiego, francuskiego, niemieckiego, grafologii, historii architektury, historii sztuki, historii muzyki, literatury w?oskiej, dziennikarstwa, neapolita?skiej kultury i j?zyka, psychologii, malarstwa, ceramiki, twórczego pisania.

GRECJA
Kinisi Ethelonton Service Civil International Hellas (SCI-Hellas) z Grecji jest organizacj? pozarz?dow? z siedzib? w Atenach. Jest to grecki oddzia? Service Civil International, mi?dzynarodowego ruchu spo?ecznego, którego celem jest wspieranie pokoju, solidarno?ci i zrozumienia mi?dzykulturowego poprzez organizowanie mi?dzynarodowych wolontariuszy, wspólne projekty, kampanie i seminaria. Poprzez swoje dzia?ania, SCI próbuje zwi?kszy? pokojow? wspó?prac? ludzi z ró?nych ?rodowisk kulturowych i spo?ecznych oraz zach?ca? obywateli rozwi?zywania problemów spo?ecznych.
G?ówne zadania:
1. Organizowanie mi?dzynarodowych praktyk w Grecji
2. Wysy?anie wolontariuszy greckich na praktyki w innych krajach
3.Goszczenie i wysy?anie wolontariuszy w ramach Wolontariatu Europejskiego (2007-GR-49)
4. Koordynacja projektów EVS (2007-GR-30)
5. Promocja wolontariatu w Grecji
6. ?cis?a wspó?praca z organizacjami z krajów ?ródziemnomorskich (wymiana m?odzie?y, szkolenia i seminaria)
7. Organizowanie zaj?? w szko?ach ?rednich i na uczelniach wy?szych na temat praw cz?owieka.

Uprzejmie informujemy, i? od 1 sierpnia 2010 Stowarzyszenie Wolontariatu Mi?dzypokoleniowego w Bia?ymstoku realizuje mi?dzynarodowy Projekt Partnerski programu Grundtvig o numerze 2010-1-FI1-GRU06-03025 5 pt. Europejskie zbli?enia – odkrywamy, do?wiadczamy, poznajemy (European Approach - Exploring, Experiencing, Exchanging). Warto?? projektu to 25.000 euro.

 

W sk?ad grupy partnerskiej wchodz?:
- Kuusankosken Retkeilijät ry. (Hiking Club of Kuusankoski) z Finlandii
- Palamuse Rahvamaja (Palamuse Community Centre) z Estonii
- Meram Halk Egitim Merkezi Ve Aso Müdürlügü z Turcji
- BMQ, Lda z Portugalii
- Luetec: Libera Universita Europea della Terza Eta Campania (Free European Campania Third Age University) z W?och
- Kinisi Ethelonton Service Civil International-Hellas z Grecji

 

Cele projektu to:
- motywowanie osób doros?ych do nauki j?zyków obcych
- poznanie kultury, historii, tradycji pa?stw partnerskich
- budowanie wi?zi europejskiej
- poznanie zasad funkcjonowania Unii Europejskiej
- wymiana do?wiadcze? w zakresie kszta?cenia osób doros?ych
- przezwyci??enie uprzedze?

 

Projekt zak?ada udzia? 16 osób doros?ych – w tym 8 powy?ej 55 roku ?ycia, które chc? pozna? pa?stwa partnerskie i uczy? si? j?zyka angielskiego.
Czas trwania: 1 sierpnia 2010 – 31 lipca 2012

 

W ramach projekty planujemy:
- zaj?cia z j?zyka angielskiego
- zaj?cia komputerowe
- zaj?cia warsztatowe po?wi?cone pa?stwom partnerskim
- spotkania mi?dzynarodowe

 

Projekt finansowany jest ze ?rodków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie si? przez ca?e ?ycie”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wype?nienie formularza zg?oszeniowego i przes?anie go na adres Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
Zapraszamy!
Ma?gorzata Tarasiuk

 

Formularz zg?oszeniowy

 


 
 
Top!
Top!