Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow O stowarzyszeniu arrow Projekt PO FIO
      Pierwsza Pomoc
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Projekt PO FIO Pierwsza Pomoc Email
 
 
 Zarz?d Stowarzyszenia Wolontariatu Mi?dzypokoleniowego
oraz Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego
maj? przyjemno?? poinformowa? o uzyskaniu dofinansowania
na realizacje projektu:

„MI?DZYPOKOLENIOWO NA RZECZ
WSPÓLNEGO BEZPIECZE?STWA”

wspó?finansowanego ze ?rodków
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
 
 
 
Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy i umiej?tno?ci z zakresu pierwszej pomocy i wolontariatu w?ród mieszka?ców Bia??gostoku.
Projekt „MI?DZYPOKOLENIOWO NA RZECZ WSPÓLNEGO BEZPIECZE?STWA” jest wspó?finansowany ze ?rodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Wolontariatu Mi?dzypokoleniowego w Bia?ymstoku a partnerem projektu jest Centrum kszta?cenia Ustawicznegow Bia?ymstoku.

Szanowni Pa?stwo,
 informujemy o rozpocz?ciu rekrutacji do udzia?u w projekcie:
„MI?DZYPOKOLENIOWO NA RZECZ WSPÓLNEGO BEZPIECZE?STWA”

Projekt jest skierowany do 60-osobowej mi?dzypokoleniowej grupy mieszka?ców Bia?egostoku – m?odzie?y szkó? ponadgimnazjalnych, s?uchaczy szkó? dla doros?ych, studentów, seniorów, zgodnie z ide? Stowarzyszenia Wolontariatu Mi?dzypokoleniowego. Zaj?cia w ramach projektu b?d? odbywa?y si? w okresie od pa?dziernika do ko?ca listopada 2010r. w czterech ok. 15-osobowych grupach.

W ramach projektu zorganizujemy:

  • wprowadzaj?ce zaj?cia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego (5 godzin dydaktycznych na grup?),
  • zaj?cia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy prowadzone przez do?wiadczonych ratowników medycznych przy u?yciu odpowiedniego sprz?tu oraz niezb?dnych materia?ów i ?rodków (15 godzin dydaktycznych na grup?),
  • kurs z zakresu wolontariatu (5 godzin dydaktycznych na grup?),
  • mentoring dzia?a? wolontarystycznych oraz wsparcie trenera lub ratownika medycznego, których celem jest pomoc uczestnikom projektu w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji: „My?l odpowiedzialnie, dzia?aj lokalnie” (4 godziny doradztwa- mentoringu na grup? oraz 2 godziny wsparcia trenera/ratownika medycznego),
  • wyjazdowe spotkanie podsumowuj?ce projekt planowane na Dzie? Wolontariusza (5-6.12.2010r.)
 
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymaj? materia?y szkoleniowe i pocz?stunek w czasie zaj?? i warsztatów oraz nagrody rzeczowe.
 
Serdecznie zapraszamy seniorów, m?odzie?, uczniów szkó? ponadgimnazjalnych, studentów, s?uchaczy szkó? dla doros?ych do udzia?u w projekcie.
Rekrutacja trwa do dnia 30 wrze?nia 2010r.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejno?? zg?osze?!
 
Zapraszamy na spotkanie informacyjne otwieraj?ce projekt, które odb?dzie si? w dniu 29 wrze?nia 2010r. o godz. 1200 w siedzibie Stowarzyszenia Wolontariatu Mi?dzypokoleniowego w Bia?ymstoku przy ul. ?abiej 5, 15 – 448 Bia?ystok.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Top!
Top!