Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Pracownia badan arrow LdV Mobility VETPRO
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

LdV Mobility VETPRO Email

Image


RAPORT UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z PRZEBIEGU WYJAZDU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU LEONARDO DA VINCI


 

W ramach dzia豉 podsumowuj帷ych  i upowszechniaj帷ych Projekt Mobilno軼i Leonardo da Vinci  pt. Wymiana do鈍iadcze kadry zarz康zaj帷ej w stosowaniu innowacyjnych materiaów i koncepcji w kszta販eniu zawodowym w Pa豉cyku Go軼innym przy ul. Kili雟kiego  w Bia造mstoku odby這 si spotkanie Zast瘼cy Prezydenta Miasta Bia貫gostoku Tadeusza Ar逝kowicza z uczestnikami szkolenia w Turcji. Podczas uroczysto軼i wr璚zono Panu Prezydentowi Raport uczestników oraz podzielono si do鈍iadczeniami zdobytymi dzi瘯i udzia這wi w projekcie.  Za uczestnikom projektu uroczy軼ie wr璚zono 15 certyfikatów Europass Mobilno嗆 potwierdzonych przez Krajowe Centrum Europass. Europejski certyfikat Europass Mobilno嗆 to dokument, który ma na celu prezentowanie umiej皻no軼i zawodowych i kompetencji w sposób czytelny i przejrzysty we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Potwierdza on okresy nauki lub szkolenia odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (okre郵anych mianem europejskich 軼ie瞠k kszta販enia). Szczegó造 dotycz帷e certyfikatu mo積a znale潭 na stronie www.europass.org.pl O projekcie w tureckiej prasie


 

Od 10 do 19 kwietnia 2011 roku uczestnicy projektu VETPRO pt. Wymiana do鈍iadcze kadry zarz康zaj帷ej w stosowaniu innowacyjnych materiaów i koncepcji w kszta販eniu zawodowym uczestniczyli w szkoleniowym wyje寮zie do instytucji partnerskiej w Gonen w Turcji. Pan Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator O鈍iaty, Pani Lucja Orzechowska – zast瘼ca Dyrektora Departamentu Edukacji,  przedstawiciele organu prowadz帷ego oraz organu nadzoru pedagogicznego, siedmiu dyrektorów szkó zawodowych, doradcy zawodowi oraz nauczyciele zwi您ani z kszta販eniem zawodowym przez 8 dni mieli okazj pozna turecki system edukacji zawodowej, nowoczesne sposoby zarz康zania o鈍iat oraz przyjrze si przyk豉dom dobrych praktyk w szko豉ch.

Wizyt rozpocz皻o od bardzo  uroczystego i serdecznego  powitania przez dyrektora Departamentu  Edukacji  w Gonen, prezentacji gospodarzy a tak瞠 przedstawicieli zaproszonych do wspó逍racy szkó. Pracownicy edukacji z Turcji podkre郵ali, i nauczyciele kszta速uj w uczniach 鈍iadomo嗆 potrzeby rozwoju ka盥ego cz這wieka wobec post瘼u  technicznego oraz staraj si   ugruntowa  w nich poszanowanie dla warto軼i narodowych i  ponadczasowych. Jeden z dyrektorów szkó zawodowych z Gonen u篡 pi瘯nej metafory - porówna zespó nauczycielski do za這gi statku, która zgodnie p造nie do wspólnego celu. Ciekawym faktem odnotowanym przez uczestników jest informacja, i wiedz i umiej皻no軼i uczniów tureckich sprawdza si raz semestrze podczas egzaminów semestralnych.

Wszystkie szko造 zawodowe wspó逍racuj  z zak豉dami pracy – w nich odbywaj si praktyki w ostatnim roku nauki (przez 3 dni w tygodniu).  Imponuj帷y jest tak瞠 udzia sponsorów prywatnych w wyposa瘸niu szko造, co przynosi wymierne korzy軼i przede wszystkim uczniom. Dzi瘯i temu poznaj oni najnowsze technologie i s ch皻nie zatrudniani po uko鎍zeniu szko造. W Turcji powszechne jest tak瞠 budowanie szkó publicznych ze 鈔odków prywatnych, co dowodzi 鈍iadomo軼i potrzeby wysokiej jako軼i kszta販enia ca貫go spo貫cze雟twa. Niespodziank okaza si tak瞠 d德i瘯 dzwonka szkolnego - zamiast przera瘸j帷ego d德i瘯u znanego ze szkó polskich  na lekcje wzywa przyjemny d德i瘯 muzyki, cz瘰to popularnej piosenki lub tradycyjnej, d德i璚znej melodii, która wszystkim przyjemnie si kojarzy i zapobiega szkolnym stresom.

W szko豉ch zwraca si uwag na kontakty mi璠zyludzkie, nie musz one dotyczy wy陰cznie edukacji, ale tak瞠 innych dziedzin 篡cia i wspó鹵ycia w spo貫cze雟twie. Rodzice systematycznie  interesuj  si post瘼ami dzieci. Zaobserwowa mo積a  du膨  motywacj do nauki u dzieci i  ich rodziców, co szczególnie pozytywnie wp造wa na osi庵ni璚ia wychowanków. Nauczyciele pomagaj  uczniom  we w陰czaniu si w kulturalne i zawodowe 篡cie.  Ogromn wag przyk豉da si do  rozpoznania indywidualnych mo磧iwo軼i i szans uczniów. Ka盥a ze szkó ma swój wzór mundurka szkolnego, co staje si znakiem rozpoznawczym placówki i bardzo cz瘰to - powodem do dumy.

Interesuj帷ym do鈍iadczeniem by豉 tak瞠 wizyta w szkole wókienniczej w Bursie. Warsztaty  wyposa穎ne s w krosna r璚zne i sterowane numerycznie. Du膨 wag przyk豉da si do poznania podstawowych zasad tkactwa, st康 uczniowie poznaj tak瞠 tradycyjne techniki produkcji tkanin. W przekonaniu nauczycieli znajomo嗆 tradycyjnych metod jest elementarn wiedz, jak powinien posiada ka盥y absolwent szko造 tekstylnej. Szczególn uwag w kszta販eniu m這dych pokole zwraca si na r瘯odzie這, tradycyjne farbowanie tkanin, ale tak瞠 projektowanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tak瞠 w Bursie znajduje si ogromny, nowoczesny budynek szko造 mechanicznej, który  zbudowano dzi瘯i zaanga穎waniu lokalnych biznesmenów. Jej oficjalnego otwarcia  dokonano w 2010 r. Jest to szko豉 na miar XXI wieku, której rozkwit zak豉da si w najbli窺zych latach.

Podczas spotkania z doradcami zawodowymi poznali鄉y podstawow zasad, któr si kieruj. Brzmi ona: ucze musi pozna  samego  siebie, dopiero wtedy  inni mog mu  pomóc. W doradztwie proponuje si rozwi您ania systemowe, gównym jego celem jest wspieranie uczniów w dostrzeganiu ich potencja逝 oraz wspieranie uczniów w osi庵aniu  wysokich wyników w nauce. Zaznacza si ogromne znaczenie  wsparcia  rodziców i nauczycieli w procesie wyboru 軼ie磬i kariery zawodowej ucznia.

W  regionie Balikesir (w którym po這穎ne jest Gonen) znajduje si 1300 szkó prywatnych i pa雟twowych.  Zatrudnia si 3500 nauczycieli. Kszta販enie zawodowe to dziedzina pr篹nie rozwijaj帷a si, niezwykle wa積a dla przysz這軼i kraju. Tutejsze w豉dze s 鈍iadome du瞠j odpowiedzialno軼i za w豉軼iwe wykszta販enie nowych pokole, aby by造 przygotowane do jak najlepszego funkcjonowania na rynku pracy. Ze spotka wynika, i wszystkim pracownikom edukacji zale篡 na  wysokiej jako軼i kszta販enia i ustawicznym rozwoju.  Kultura kszta販enia  zawodowego jest wysoko rozwini皻a w Turcji, 鈍iadczy o tym fakt, i szko造 zawodowe s ch皻nie wybierane przez m這de pokolenia.

Dla pracowników CKU w Bia造mstoku cenna okaza豉 si wizyta w instytucji kszta販enia doros造ch. Rocznie szko豉 ta organizuje blisko  950 kursów dla doros造ch, w鈔ód nich najwi瘯sz popularno軼i ciesz si  kursy r瘯odzie豉. Najcz窷ciej wybierane s szkolenia z: dekorowania ceramiki, koronkarstwa, szycia, malowania drewna, prawa jazdy, obs逝gi maszyn. Misj placówki jest podniesienie poziomu obycia spo貫cznego poprzez zaj璚ia z zakresu kultury i  wiedzy o spo貫cze雟twie oraz zach璚anie uczestników szkole  do uczenia si przez ca貫 篡cie.

Ukoronowaniem ci篹kiego tygodnia pracy by豉 wycieczka kulturoznawcza do Troi, dzi瘯i której poznali鄉y histori i tradycje regionu. Na chwil przenie郵i鄉y si w czasy pi瘯nej Heleny, Priama, Odysa i Achillesa. Kr皻 drog, przy której odkryli鄉y most z czasów Aleksandra Wielkiego pod捫ali鄉y na wzgórze Assos, gdzie znajduje si antyczna kaplica bogini Ateny. Wizyta w tych miejscach u鈍iadomi豉 nam, jak g喚boki s korzenie tradycji europejskiej.

Wszyscy uczestnicy projektu powrócili bogatsi o nowe do鈍iadczenia, dla wielu wyjazd ten okaza si inspiracj do dalszej pracy i poszukiwa nowych rozwi您a w edukacji zawodowej. Wszyscy zgodnie przyznali, i niezb璠ne jest poznawanie innych systemów edukacji, aby wspólnie budowa konstruktywne rozwi您ania w edukacji m這dych pokole.

Ma貪orzata Tarasiuk


Nr projektu: 2010-1-PL1-LEO03-10286
Tytu projektu: Wymiana do鈍iadcze kadry zarz康zaj帷ej w stosowaniu innowacyjnych materiaów i koncepcji w kszta販eniu zawodowym
Koordynator projektu: Ma貪orzata Tarasiuk
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
Dyrektor Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku informuje o uzyskaniu dofinansowania na realizacj projektu w ramach programu Uczenie si przez ca貫 篡cie Leonardo da Vinci Projekty Mobilno軼i VETPRO pt.: Wymiana do鈍iadcze kadry zarz康zaj帷ej w stosowaniu innowacyjnych materiaów i koncepcji w kszta販eniu zawodowym.

Projekt skierowany jest do osób zarz康zaj帷ych o鈍iat, przedstawicieli organu prowadz帷ego i organu nadzoru pedagogicznego, osób zarz康zaj帷ych kszta販eniem zawodowym oraz nauczycieli z Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku. Uczestnicy projektu wyjad na o鄉iodniow wymian do鈍iadcze do tureckiej instytucji partnerskiej - Gonen District Directorate of National Education. Wa積ym za這瞠niem projektu jest szkolenie w zakresie edukacji zawodowej, co pozwoli na skonfrontowanie polskiego i tureckiego systemu edukacji zawodowej oraz wprowadzenie innowacyjnych technik i metod w kreowaniu polityki w zakresie kszta販enia zawodowego w szko豉ch ponadgimnazjalnych. Projekt pozwoli tak瞠 wymieni do鈍iadczenia organizacji partnerskich w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarz康zaniu i administrowaniu szkó. Jego realizacja przyczyni si do procesu ujednolicania systemów o鈍iatowych oraz nadania edukacji europejskiego wymiaru - d捫enia do spe軟iania mi璠zynarodowych standardów jako軼i organizacji pracy placówek o鈍iatowych (ISO). Poznanie przez beneficjentów sposobu funkcjonowania szko造 zagranicznej przyczyni si powinno do podniesienia  jako軼i funkcjonowania szkó polskich.  Za這瞠niem projektu jest tak瞠 transfer dobrych praktyk, podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników wymiany, nabycie przez nich odpowiednich umiej皻no軼i j瞛ykowych oraz ich rozwój osobisty poprzez edukacj mi璠zykulturow.  Bardzo wa積a b璠zie mo磧iwo嗆 doskonalenia umiej皻no軼i j瞛ykowych beneficjentów. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymaj certyfikaty wydane przez organizacj goszcz帷 oraz dokument Europass Mobilno嗆. Po zako鎍zeniu wymiany opracowany zostanie raport podsumowuj帷y przebieg wizyty, który zawiera b璠zie rekomendacje.


Projekt ma na celu:
- wspieranie podnoszenia kwalifikacji pracowników o鈍iaty pracuj帷ych ze s逝chaczami i uczniami szkó zawodowych oraz zarz康zaj帷ych procesami kszta販enia
- wymian do鈍iadcze w stosowaniu innowacyjnych materiaów i koncepcji w kszta販eniu zawodowym
- poznanie innowacyjnych technik zarz康zania i administracji szko造
- poznanie systemu edukacji zawodowej w Turcji
- poznanie przyk豉dów dobrej praktyki
- zach璚anie do nawi您ywania wspó逍racy mi璠zynarodowej
- podnoszenie umiej皻no軼i j瞛ykowych uczestników

W projekcie wzi望 udzia  mog: przedstawiciele organu prowadz帷ego i organu nadzoru pedagogicznego, dyrektorzy szkó zawodowych z Miasta Bia貫gostoku lub nauczyciele wskazani przez Dyrekcj. Osoby zainteresowane zapraszamy do wype軟ienia kwestionariusza zg這szeniowego.

Dokumentacja do pobrania:
 
 
 
Top!
Top!