Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Pracownia badan arrow LdV Mobility VETPRO
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

LdV Mobility VETPRO Email

Image


RAPORT UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z PRZEBIEGU WYJAZDU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU LEONARDO DA VINCI


 

W ramach dzia?a? podsumowuj?cych  i upowszechniaj?cych Projekt Mobilno?ci Leonardo da Vinci  pt. Wymiana do?wiadcze? kadry zarz?dzaj?cej w stosowaniu innowacyjnych materia?ów i koncepcji w kszta?ceniu zawodowym w Pa?acyku Go?cinnym przy ul. Kili?skiego  w Bia?ymstoku odby?o si? spotkanie Zast?pcy Prezydenta Miasta Bia?egostoku Tadeusza Ar?ukowicza z uczestnikami szkolenia w Turcji. Podczas uroczysto?ci wr?czono Panu Prezydentowi Raport uczestników oraz podzielono si? do?wiadczeniami zdobytymi dzi?ki udzia?owi w projekcie.  Za? uczestnikom projektu uroczy?cie wr?czono 15 certyfikatów Europass Mobilno?? potwierdzonych przez Krajowe Centrum Europass. Europejski certyfikat Europass Mobilno?? to dokument, który ma na celu prezentowanie umiej?tno?ci zawodowych i kompetencji w sposób czytelny i przejrzysty we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Potwierdza on okresy nauki lub szkolenia odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (okre?lanych mianem europejskich ?cie?ek kszta?cenia). Szczegó?y dotycz?ce certyfikatu mo?na znale?? na stronie www.europass.org.pl O projekcie w tureckiej prasie


 

Od 10 do 19 kwietnia 2011 roku uczestnicy projektu VETPRO pt. Wymiana do?wiadcze? kadry zarz?dzaj?cej w stosowaniu innowacyjnych materia?ów i koncepcji w kszta?ceniu zawodowym uczestniczyli w szkoleniowym wyje?dzie do instytucji partnerskiej w Gonen w Turcji. Pan Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator O?wiaty, Pani Lucja Orzechowska – zast?pca Dyrektora Departamentu Edukacji,  przedstawiciele organu prowadz?cego oraz organu nadzoru pedagogicznego, siedmiu dyrektorów szkó? zawodowych, doradcy zawodowi oraz nauczyciele zwi?zani z kszta?ceniem zawodowym przez 8 dni mieli okazj? pozna? turecki system edukacji zawodowej, nowoczesne sposoby zarz?dzania o?wiat? oraz przyjrze? si? przyk?adom dobrych praktyk w szko?ach.

Wizyt? rozpocz?to od bardzo  uroczystego i serdecznego  powitania przez dyrektora Departamentu  Edukacji  w Gonen, prezentacji gospodarzy a tak?e przedstawicieli zaproszonych do wspó?pracy szkó?. Pracownicy edukacji z Turcji podkre?lali, i? nauczyciele kszta?tuj? w uczniach ?wiadomo?? potrzeby rozwoju ka?dego cz?owieka wobec post?pu  technicznego oraz staraj? si?   ugruntowa?  w nich poszanowanie dla warto?ci narodowych i  ponadczasowych. Jeden z dyrektorów szkó? zawodowych z Gonen u?y? pi?knej metafory - porówna? zespó? nauczycielski do za?ogi statku, która zgodnie p?ynie do wspólnego celu. Ciekawym faktem odnotowanym przez uczestników jest informacja, i? wiedz? i umiej?tno?ci uczniów tureckich sprawdza si? raz semestrze podczas egzaminów semestralnych.

Wszystkie szko?y zawodowe wspó?pracuj?  z zak?adami pracy – w nich odbywaj? si? praktyki w ostatnim roku nauki (przez 3 dni w tygodniu).  Imponuj?cy jest tak?e udzia? sponsorów prywatnych w wyposa?aniu szko?y, co przynosi wymierne korzy?ci przede wszystkim uczniom. Dzi?ki temu poznaj? oni najnowsze technologie i s? ch?tnie zatrudniani po uko?czeniu szko?y. W Turcji powszechne jest tak?e budowanie szkó? publicznych ze ?rodków prywatnych, co dowodzi ?wiadomo?ci potrzeby wysokiej jako?ci kszta?cenia ca?ego spo?ecze?stwa. Niespodziank? okaza? si? tak?e d?wi?k dzwonka szkolnego - zamiast przera?aj?cego d?wi?ku znanego ze szkó? polskich  na lekcje wzywa przyjemny d?wi?k muzyki, cz?sto popularnej piosenki lub tradycyjnej, d?wi?cznej melodii, która wszystkim przyjemnie si? kojarzy i zapobiega szkolnym stresom.

W szko?ach zwraca si? uwag? na kontakty mi?dzyludzkie, nie musz? one dotyczy? wy??cznie edukacji, ale tak?e innych dziedzin ?ycia i wspó??ycia w spo?ecze?stwie. Rodzice systematycznie  interesuj?  si? post?pami dzieci. Zaobserwowa? mo?na  du??  motywacj? do nauki u dzieci i  ich rodziców, co szczególnie pozytywnie wp?ywa na osi?gni?cia wychowanków. Nauczyciele pomagaj?  uczniom  we w??czaniu si? w kulturalne i zawodowe ?ycie.  Ogromn? wag? przyk?ada si? do  rozpoznania indywidualnych mo?liwo?ci i szans uczniów. Ka?da ze szkó? ma swój wzór mundurka szkolnego, co staje si? znakiem rozpoznawczym placówki i bardzo cz?sto - powodem do dumy.

Interesuj?cym do?wiadczeniem by?a tak?e wizyta w szkole w?ókienniczej w Bursie. Warsztaty  wyposa?one s? w krosna r?czne i sterowane numerycznie. Du?? wag? przyk?ada si? do poznania podstawowych zasad tkactwa, st?d uczniowie poznaj? tak?e tradycyjne techniki produkcji tkanin. W przekonaniu nauczycieli znajomo?? tradycyjnych metod jest elementarn? wiedz?, jak? powinien posiada? ka?dy absolwent szko?y tekstylnej. Szczególn? uwag? w kszta?ceniu m?odych pokole? zwraca si? na r?kodzie?o, tradycyjne farbowanie tkanin, ale tak?e projektowanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tak?e w Bursie znajduje si? ogromny, nowoczesny budynek szko?y mechanicznej, który  zbudowano dzi?ki zaanga?owaniu lokalnych biznesmenów. Jej oficjalnego otwarcia  dokonano w 2010 r. Jest to szko?a na miar? XXI wieku, której rozkwit zak?ada si? w najbli?szych latach.

Podczas spotkania z doradcami zawodowymi poznali?my podstawow? zasad?, któr? si? kieruj?. Brzmi ona: ucze? musi pozna?  samego  siebie, dopiero wtedy  inni mog? mu  pomóc. W doradztwie proponuje si? rozwi?zania systemowe, g?ównym jego celem jest wspieranie uczniów w dostrzeganiu ich potencja?u oraz wspieranie uczniów w osi?ganiu  wysokich wyników w nauce. Zaznacza si? ogromne znaczenie  wsparcia  rodziców i nauczycieli w procesie wyboru ?cie?ki kariery zawodowej ucznia.

W  regionie Balikesir (w którym po?o?one jest Gonen) znajduje si? 1300 szkó? prywatnych i pa?stwowych.  Zatrudnia si? 3500 nauczycieli. Kszta?cenie zawodowe to dziedzina pr??nie rozwijaj?ca si?, niezwykle wa?na dla przysz?o?ci kraju. Tutejsze w?adze s? ?wiadome du?ej odpowiedzialno?ci za w?a?ciwe wykszta?cenie nowych pokole?, aby by?y przygotowane do jak najlepszego funkcjonowania na rynku pracy. Ze spotka? wynika, i? wszystkim pracownikom edukacji zale?y na  wysokiej jako?ci kszta?cenia i ustawicznym rozwoju.  Kultura kszta?cenia  zawodowego jest wysoko rozwini?ta w Turcji, ?wiadczy o tym fakt, i? szko?y zawodowe s? ch?tnie wybierane przez m?ode pokolenia.

Dla pracowników CKU w Bia?ymstoku cenna okaza?a si? wizyta w instytucji kszta?cenia doros?ych. Rocznie szko?a ta organizuje blisko  950 kursów dla doros?ych, w?ród nich najwi?ksz? popularno?ci? ciesz? si?  kursy r?kodzie?a. Najcz??ciej wybierane s? szkolenia z: dekorowania ceramiki, koronkarstwa, szycia, malowania drewna, prawa jazdy, obs?ugi maszyn. Misj? placówki jest podniesienie poziomu obycia spo?ecznego poprzez zaj?cia z zakresu kultury i  wiedzy o spo?ecze?stwie oraz zach?canie uczestników szkole?  do uczenia si? przez ca?e ?ycie.

Ukoronowaniem ci??kiego tygodnia pracy by?a wycieczka kulturoznawcza do Troi, dzi?ki której poznali?my histori? i tradycje regionu. Na chwil? przenie?li?my si? w czasy pi?knej Heleny, Priama, Odysa i Achillesa. Kr?t? drog?, przy której odkryli?my most z czasów Aleksandra Wielkiego pod??ali?my na wzgórze Assos, gdzie znajduje si? antyczna kaplica bogini Ateny. Wizyta w tych miejscach u?wiadomi?a nam, jak g??boki s? korzenie tradycji europejskiej.

Wszyscy uczestnicy projektu powrócili bogatsi o nowe do?wiadczenia, dla wielu wyjazd ten okaza? si? inspiracj? do dalszej pracy i poszukiwa? nowych rozwi?za? w edukacji zawodowej. Wszyscy zgodnie przyznali, i? niezb?dne jest poznawanie innych systemów edukacji, aby wspólnie budowa? konstruktywne rozwi?zania w edukacji m?odych pokole?.

Ma?gorzata Tarasiuk


Nr projektu: 2010-1-PL1-LEO03-10286
Tytu? projektu: Wymiana do?wiadcze? kadry zarz?dzaj?cej w stosowaniu innowacyjnych materia?ów i koncepcji w kszta?ceniu zawodowym
Koordynator projektu: Ma?gorzata Tarasiuk
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku informuje o uzyskaniu dofinansowania na realizacj? projektu w ramach programu Uczenie si? przez ca?e ?ycie Leonardo da Vinci Projekty Mobilno?ci VETPRO pt.: Wymiana do?wiadcze? kadry zarz?dzaj?cej w stosowaniu innowacyjnych materia?ów i koncepcji w kszta?ceniu zawodowym.

Projekt skierowany jest do osób zarz?dzaj?cych o?wiat?, przedstawicieli organu prowadz?cego i organu nadzoru pedagogicznego, osób zarz?dzaj?cych kszta?ceniem zawodowym oraz nauczycieli z Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku. Uczestnicy projektu wyjad? na o?miodniow? wymian? do?wiadcze? do tureckiej instytucji partnerskiej - Gonen District Directorate of National Education. Wa?nym za?o?eniem projektu jest szkolenie w zakresie edukacji zawodowej, co pozwoli na skonfrontowanie polskiego i tureckiego systemu edukacji zawodowej oraz wprowadzenie innowacyjnych technik i metod w kreowaniu polityki w zakresie kszta?cenia zawodowego w szko?ach ponadgimnazjalnych. Projekt pozwoli tak?e wymieni? do?wiadczenia organizacji partnerskich w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarz?dzaniu i administrowaniu szkó?. Jego realizacja przyczyni si? do procesu ujednolicania systemów o?wiatowych oraz nadania edukacji europejskiego wymiaru - d??enia do spe?niania mi?dzynarodowych standardów jako?ci organizacji pracy placówek o?wiatowych (ISO). Poznanie przez beneficjentów sposobu funkcjonowania szko?y zagranicznej przyczyni? si? powinno do podniesienia  jako?ci funkcjonowania szkó? polskich.  Za?o?eniem projektu jest tak?e transfer dobrych praktyk, podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników wymiany, nabycie przez nich odpowiednich umiej?tno?ci j?zykowych oraz ich rozwój osobisty poprzez edukacj? mi?dzykulturow?.  Bardzo wa?na b?dzie mo?liwo?? doskonalenia umiej?tno?ci j?zykowych beneficjentów. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymaj? certyfikaty wydane przez organizacj? goszcz?c? oraz dokument Europass Mobilno??. Po zako?czeniu wymiany opracowany zostanie raport podsumowuj?cy przebieg wizyty, który zawiera? b?dzie rekomendacje.


Projekt ma na celu:
- wspieranie podnoszenia kwalifikacji pracowników o?wiaty pracuj?cych ze s?uchaczami i uczniami szkó? zawodowych oraz zarz?dzaj?cych procesami kszta?cenia
- wymian? do?wiadcze? w stosowaniu innowacyjnych materia?ów i koncepcji w kszta?ceniu zawodowym
- poznanie innowacyjnych technik zarz?dzania i administracji szko?y
- poznanie systemu edukacji zawodowej w Turcji
- poznanie przyk?adów dobrej praktyki
- zach?canie do nawi?zywania wspó?pracy mi?dzynarodowej
- podnoszenie umiej?tno?ci j?zykowych uczestników

W projekcie wzi?? udzia?  mog?: przedstawiciele organu prowadz?cego i organu nadzoru pedagogicznego, dyrektorzy szkó? zawodowych z Miasta Bia?egostoku lub nauczyciele wskazani przez Dyrekcj?. Osoby zainteresowane zapraszamy do wype?nienia kwestionariusza zg?oszeniowego.

Dokumentacja do pobrania:
 
 
 
Top!
Top!