Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow swps arrow Regionalne Centrum Doradztwa Zawodowego arrow Przed?u?enie projektu "?WIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES - projekty rozwojowe dla szkó? zawodowych"
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Przed?u?enie projektu "?WIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES - projekty rozwojowe dla szkó? zawodowych" Email
Image
 
Z dniem 1.12.2010 r. otrzymali?my pisemn? zgod? Departamentu EFS Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Podlaskiego na przed?u?enie (do dnia 31.05.2011 r.)  realizacji Projektu "?WIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES - projekty rozwojowe dla szkó? zawodowych".

W ramach przed?u?onych dzia?a? Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku poprzez dzia?ania Regionalnego Centrum Doradztwa Zawodowego realizowa? b?dzie zadania Projektu w zakresie:

1. kontynuacji wdra?ania innowacyjnych programów rozwojowych "Zawodowy Nawigator" w zawodowych szko?ach ponadgimnazjalnych z terenu Bia?egostoku oraz województwa podlaskiego,
2. organizacji spotka? uczniów szkó? z pracodawcami w celu przybli?enia m?odym ludziom charakteru pracy w wybranych zawodach i przedsi?biorstwach,
3. realizacji dodatkowych praktyk zawodowych dla uczniów,
4. realizacji spotka? z zakresu doradztwa zawodowego i budowania kariery z rodzicami uczniów zawodowych szkó? ponadgimnazjalnych,
5. realizacji 2 dodatkowych spotka? Forum Wymiany Do?wiadcze? dla osób zainteresowanych doradztwem zawodowym oraz wspó?pracš szkó? z pracodawcami,
6. organizacji seminarium dotyczšcego wspó?pracy z pracodawcami w zakresie realizacji praktyk zawodowych.
 
 
Top!
Top!