Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Maj 2011
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Maj 2011 Email
 CENTRUM KSZTA?CENIA USTAWICZNEGO W BIA?YMSTOKU
„SZKO?? ROZWIJAJ?C? SI?”
26 maja 2011 roku Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, jako jedyna szko?a dla doros?ych, otrzyma?o CERTYFIKAT „SZKO?Y ROZWIJAJ?CEJ SI?” i zosta?o wpisane na list? placówek – cz?onków „Ogólnopolskiej Grupy Szkó? Rozwijaj?cych si?”.

To presti?owe wyró?nienie  zosta?o wr?czone na r?ce Pani Wicedyrektor Marii  Korzenieckiej podczas uroczysto?ci zorganizowanej w go?cinnych progach Szko?y Podstawowej nr 11  im. Kornela Makuszy?skiego w Bia?ymstoku przy ulicy Poleskiej 27.
Ogólnopolska Grupa Szkó? Rozwijaj?cych si? jest organizacj? zrzeszaj?c? najlepsze szko?y z ca?ej Polski, wy?onione podczas realizacji projektów Miejskiego O?rodka Doradztwa Metodycznego w Bia?ymstoku.

Wed?ug za?o?e? projektu szko?a rozwijaj?ca si? to taka, która ma na celu propagowanie idei nowoczesnego nauczania poprzez do?wiadczanie, kszta?towanie umiej?tno?ci kluczowych oraz integracj? spo?eczno?ci szkolnych i lokalnych.
Nauczyciele bior?cy udzia? w projekcie powinni by? osobami wykazuj?cymi si? wiedz? merytoryczn?, rozwini?tymi umiej?tno?ciami dydaktycznymi, nowoczesnym podej?ciem do nauczania oraz znajomo?ci? metod aktywizowania uczniów b?d? s?uchaczy do samodzielnej pracy.

Nauczyciele i s?uchacze CKU w Bia?ymstoku realizowali dwa projekty, które zwróci?y  uwag? komisji konkursowej i  zosta?y szczególnie uhonorowane.
W ramach pierwszego z nich, którego has?o brzmia?o: „Dom – jak mieszkali ludzie dawniej i dzi?”  s?uchacze pod kierunkiem Pani Jolanty ?aszkiewicz i Pani Anny Pogorzelskiej uczestniczyli w licznych wycieczkach mi?dzy innymi do skansenu w Sudziwodach, zbierali materia?y  i nagrali film, opowiadaj?cy o historii domów. W projekcie tym wzi?li udzia? nast?puj?cy s?uchacze: Pan Krzysztof  Kobeszko, Pani Katarzyna Bartoszuk, Pani Krystyna Kusaczuk, Pan Jaros?aw Szyrenos.
Kolejny projekt nosi? tytu?: „Jak rodzi? si? film” i by? realizowany przez nast?puj?cych s?uchaczy: Pani? Katarzyn? Zubryck?, Pani? Beat? Dankowsk?, Pani? Karolin? Gromadeck?, Pana Krzysztofa Michalisa, Pana Adama Nazarko pod kierunkiem nauczycieli: Pani Ma?gorzaty Tarasiuk i Pani Ewy Chociej. 

 

W ramach dzia?a? zwi?zanych z projektem s?uchacze odwiedzili bia?ostockie kina i przeprowadzali wywiady z ich pracownikami, wyszukiwali potrzebne materia?y i dokumentowali swoja prac? w postaci zdj?? i nagra?. Efektem tych dzia?a? sta? si? nakr?cony przez s?uchaczy  film o historii ?wiatowego kina oraz album opisuj?cy prac? podczas  realizacji projektu.

Ju? sama praca nad projektem dostarczy?a  nam – nauczycielom satysfakcji. Obserwowali?my zaanga?owanie, determinacj? i wyt??on? prac? naszych s?uchaczy. Dostrzegli?my drzemi?ce w nich talenty. Tym bardziej cieszy nas, ?e dzia?ania te zosta?y docenione i uhonorowane.
Serdecznie gratulujemy ?ycz?c dalszych sukcesów!

Ewa Chociej

SUKCES S?UCHACZEK SZKO?Y POLICEALNEJ
W dniach 27-29 maja 2011 r. uczestniczy?y?my w zmaganiach X Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Doros?ych w Chorzowie. Tematem tegorocznej Olimpiady by?o "Funkcjonowanie przedsi?biorstw i gospodarstw konsumenckich w warunkach kryzysu gospodarczego". Nasze s?uchaczki:

Urszula Rysiejko
Anna Prawdzik
Anna Wrólewska
Magdalena W?do?owska

odnios?y ogromny sukces - zaj??y I miejsce dru?ynowo oraz

pierwsze miejsce indywidualnie - Urszula Rysiejko
drugie - Anna Wróblewska
szóste - Magdalena W?do?owska.

Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów
Halina Panasiuk

 
 
Top!
Top!