Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Czerwiec 2012
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Czerwiec 2012 Email
W dniach 28/05-02/06.2012 r. w miejscowo?ci Ceyhan w Turcji odby?a si? ostatnia ju? wizyta robocza w ramach realizacji projektu LLP Grundtvig  “Dialog mi?dzypokoleniowy i mi?dzynarodowy poprzez r?kodzie?o ludowe”. W wizycie wzi??o udzia? 8 beneficjentów projektu oraz koordynator projektu Ewa Maria Chociej. Wizyta ta by?a podsumowaniem dwuletniej realizacji projektu, podczas którego odby?y si? 4 mi?dzynarodowe wizyty robocze, w tym jedna w Bia?ymstoku we wrze?niu 2011 r.

W ramach wizyty w Ceyhan Halk Eğitim Merkezi mogli?my podziwia? pi?kne r?kodzie?o ludowe Turcji, a tak?e spróbowa? w?asnych si? w wielu warsztatach r?kodzielniczych. Poznali?my  ró?ne techniki haftu, od angielskiego czy richelieu, a? do haftu wst??k?. Wyszywali?my ni?mi metalowymi oraz malowali?my tradycyjn? technik? „Ebru”.  Najwi?ksze nasze zainteresowanie wzbudzi?y kolorowe obrazy wykonane z kleju stolarskiego z domieszk? akrylowej farby malarskiej oraz obrazy przedstawiaj?ce kwiaty wyci?te w bajkowe wzory z kokonów jedwabników. Miejscowi  r?kodzielnicy oraz kadra zarz?dzaj?ca szko?? wraz z nauczycielami przyj?li nas bardzo serdecznie i s?u?yli pomoc? przy ka?dych warsztatach. Specjalnie dla nas przygotowano wystaw? prac r?kodzielniczych wykonanych w trakcie ca?ego roku szkolnego 2011/2012. My równie? zaprezentowali?my nasze prace powsta?e w trakcie warsztatów w CKU. Znalaz?y si? tam przepi?kne Polskie koronki, wyroby ze s?omy, bi?uteria z papieru, tuby zdobione technik?  decoupage oraz obrazy zdobione haftem krzy?ykowym.

Podczas tygodniowego pobytu zwiedzili?my równie? okolice miejscowo?ci Ceyhan, miasta Adana, BOTA?  i  Kızkalesi,  a tak?e wspi?li?my si? na wzgórza zamku Anavarza . Mieli?my równ ie? mo?liwo?? zobaczenia ruin domu i studni ?w. Paw?a w miejscowo?ci Tarsus oraz k?pieli w morzu ?ródziemnym.

W drodze powrotnej zatrzymali?my si? w starej cz??ci Istambu?u, gdzie zwiedzili?my Topkapi, B??kitny Meczet oraz Meczet Hagia Sopia.  Ostatniego dnia pobytu p?yn?c Bosforem podziwiali?my przepi?kn? panoram? Istambu?u oraz ró?norodno?? barw i kolorów na bazarze korzennym. Nie mogli?my omin?? serca Turcji czyli Wielkiego Bazaru, który wydawa? si? ci?gn?? w niesko?czono??. Weso?e, kolorowe ?wiate?ka bogato zdobionych lampek, niebieski kolor Oka Proroka, przepyszna turecka kawa oraz niezliczona ilo?? wyrobów r?kodzielniczych pozostan? na zawsze w naszej pami?ci.
 
Zobacz wi?cej (galeria)
Ewa Maria Chociej
 
„Wielko?? pracy  polega? mo?e przede wszystkim na tym, ?e ??czy ludzi”
Antoine de Saint – Exupery


CERTYFIKAT „Szko?a Rozwijaj?ca si? – Szko?a  ekspercka”
dla CENTRUM KSZTA?CENIA USTAWICZNEGO W BIA?YMSTOKU

6 czerwca 2012 roku Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, jako jedyna szko?a dla doros?ych, zosta?o wyró?nione i otrzyma?o tytu?: „SZKO?A EKSPERCKA 2012”. Dzi?ki temu presti?owemu wyró?nieniu Centrum po raz kolejny znalaz?o si? w gronie najlepszych placówek w Polsce, wy?onionych podczas realizacji  projektów Miejskiego O?rodka  Doradztwa Metodycznego w Bia?ymstoku.  Natomiast nauczyciele, pracownicy CKU, uczestnicz?cy w projekcie zostali uhonorowani tytu?ami: EKSPERTÓW SZKO?Y ROZWIJAJ?CEJ SI?.

Celem ogólnopolskiego projektu „Szko?a ekspercka 2012”, którego g?ównym pomys?odawc? i organizatorem by? MODM z siedzib? w Bia?ymstoku, by?o wy?onienie nauczycieli i placówek o?wiatowych, s?u??cych za wzór dobrych praktyk w dziedzinie dydaktyki i wychowania.

To ju? druga edycja projektu i kolejne wyró?nienie dla naszego Centrum. Nale?y bowiem przypomnie?, ?e 26 maja 2011 roku Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku otrzyma?o cerytfikat  „Szko?y Rozwijaj?cej si?” i  tym samym zosta?o wpisane na list? cz?onków „Ogólnopolskiej Grupy Szkó? Rozwijaj?cych si?”. Grupa ta jest organizacj? zrzeszaj?c? najlepsze szko?y z ca?ej Polski, wy?onione podczas realizacji projektów Miejskiego O?rodka Doradztwa Metodycznego w Bia?ymstoku.

Certyfikat „SZKO?A EKSPERCKA 2012” zosta? wr?czony Pani Wicedyrektor Marii Jolancie  Korzenieckiej podczas uroczysto?ci zorganizowanej  w sali gimnastycznej Szko?y Podstawowej nr 11  im. Kornela Makuszy?skiego w Bia?ymstoku przy ulicy Poleskiej 27. Tytu? EKSPERTA SZKO?Y ROZWIJAJ?CEJ SI? potwierdzony certyfikatem otrzyma?y za?: Pani Ma?gorzata Justyna Tarasiuk, Pani Jolanta ?aszkiewicz, Pani Kamila Ewa Aleksandrowicz i Pani Ewa Chociej.

Nauczyciele uczestnicz?cy w projekcie: brali udzia? w szkoleniach i kursach organizowanych przez MODM w Bia?ymstoku; opracowali scenariusze lekcji z uwzgl?dnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów; pisali artyku?y, opisuj?ce w?asne do?wiadczenia, przemy?lenia i pomys?y, dotycz?ce praktyki nauczania; przeprowadzali lekcje otwarte; opisali histori? absolwenta naszej szko?y – Pana Adama Nazarki i jego drog? do edukacyjnego sukcesu.
Przypomnijmy, ?e Pan Adam w roku szkolnym 2011/2012 zosta? wyró?niony Medalem  „Diligentiae” – za pilno??. Bra? te? udzia? w pierwszej edycji konkursu „Szko?a Rozwijaj?ca si?”, realizuj?c wraz z innymi s?uchaczami projekt: „Jak rodzi? si? film” pod kierunkiem Pani Ma?gorzaty Tarasiuk i Pani Ewy Chociej.

Podczas uroczysto?ci podsumowuj?cej projekt: „SZKO?A EKSPERCKA  2012”  wyró?niono najlepsze placówki: przedszkola, szko?y podstawowe, gimnazja, szko?y ?rednie i zespo?y szkó?, które  propaguj? idee nowoczesnego nauczania poprzez do?wiadczanie, kszta?towanie umiej?tno?ci kluczowych oraz integracj? spo?eczno?ci szkolnych i lokalnych. Ka?da z wyró?nionych placówek przedstawia?a zgromadzonym swoje osi?gni?cia w formie prezentacji multimedialnych, przedstawie? teatralnych, wyst?pów tanecznych i artystycznych.

Centrum Kszta?cenia Ustawicznego zademonstrowa?o film pt. „Bo mamy marzenia, z których nie wyrastamy”. Dotyczy? on ró?nych inicjatyw szkolnych, w których uczestniczyli nasi s?uchacze. Na film z?o?y?y si? fragmenty JASE?EK, FESTYNU Z OKAZJI 5 – LECIA CKU i ostatniego FESTYNU RODZINEGO. Niezwykle ciekawymi scenami, tego dokumentalnego materia?u filmowego sta?y si? wybrane fragmenty ze  znakomitego przedstawienia „Romeo i Julia” – przygotowanego przez naszych s?uchaczy pod kierunkiem Pani Ma?gorzaty Tarasiuk i Renaty Majewskiej.
 
Uroczysto?? zako?czy?a si? gratulacjami,  podzi?kowaniami i pami?tkowymi zdj?ciami.
Gratulujemy i ?yczymy powodzenia w kolejnej edycji projektu: ”SZKO?A MENTOR EDUKACJI”.

Ewa Chociej

 Rozdanie nagród w Konkursie „Bia?ystok – My Hometown”

W dniu 11 czerwca 2012 roku w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego odby?o si? uroczyste wr?czenie nagród w Konkursie „Bia?ystok – My Hometown” skierowanym do uczniów szkó? gimnazjalnych Miasta Bia?egostoku.  W ramach konkursu uczniowie tworzyli przewodnik po Bia?ymstoku w j?zyku angielskim. Organizatorki konkursu Katarzyna Nikiciuk i Kamila Aleksandrowicz powita?y zwyci?zców konkursu. Nast?pnie g?os zabra? wicedyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego Rafa? Micha?owski, który podzieli? si? refleksj? na temat konkursu podkre?laj?c  staranno?? oraz wysoki poziom wykonanych prac. Pogratulowa? nagrodzonym  oraz nauczycielom przygotowuj?cym uczniów do konkursu. Nast?pnie wr?czono nagrody ufundowane przez wydawnictwo Macmillan.

Pierwsze miejsce:
Weronika Sarosiek, uczennica ZS Nr2

Drugie miejsce: 
Agnieszka Tarasiuk, uczennica PG 11

Trzecie miejsce:
Ewelina Kusaczyk, uczennica PG 30


Dzie? Aktywno?ci Zawodowej w Gminie - D?browa Bia?ostocka

W dniu 12 czerwca 2012 r. doradcy zawodowi z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w ramach wspó?pracy z Wojewódzkim Urz?dem Pracy w Bia?ymstoku aktywnie uczestniczyli w spotkaniu w D?browie Bia?ostockiej pt. „Dzie? Aktywno?ci Zawodowej w Gminie”.  W trakcie spotkania mieszka?cy gminy D?browa Bia?ostocka mieli mo?liwo?? skorzystania z informacji i konsultacji pracowników:

– Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku,
– Podlaskiego Centrum Informacji Europejskiej przy          
   Towarzystwie „AMICUS”,
– Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP-Centrum Edukacji
   i Pracy M?odzie?y,
– O?rodka Kszta?cenia Zawodowego Sokó?ce,
– Filii Powiatowego Urz?du Pracy w D?browie Bia?ostockiej,
– Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Bia?ymstoku – Centrum    
   Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

     Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazj? uzyska? wiele ciekawych, aktualnych informacji podczas prezentacji na temat lokalnego rynku pracy i us?ug PUP,  Europejskiego Rynku Pracy oraz wzi?? udzia? w warsztatach prowadzonych przez  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP
w Bia?ymstoku.

     Na stoisku Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego CKU doradcy zawodowi informowali o mo?liwo?ciach podj?cia nauki w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, najnowszej ofercie edukacyjnej, szko?ach policealnych oraz  kursach kwalifikacyjnych. Rozmowy doradcze dotyczy?y planowania kariery edukacyjno-zawodowej, sposobów poszukiwania pracy i perspektyw zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Mamy nadziej?, ?e udzielane przez nas informacje i porady pomog? mieszka?com D?browy Bia?ostockiej w planowaniu, kszta?towaniu i rozwijaniu dalszej kariery zawodowej.

Opracowa?a: El?bieta Fidura

                                     Zobacz galeri? zdj??


Wr?czenie nagród laureatom VII edycji Konkursu "Planer Kariery"

    W dniu 20 czerwca 2012 r. w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku odby?a si? uroczysto?? zwi?zana z uhonorowaniem nagrodzonych i wyró?nionych w VII edycji Konkursu Planer Kariery.

     W uroczysto?ci wzi?? udzia? Pan Ryszard Pszczó?kowski – Dyrektor  Wydzia?u Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kszta?cenia Ustawicznego w Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku, Pani Bo?ena Barbara Krasnod?bska – Dyrektor CKU oraz cz?onkowie zespo?u Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego. Na spotkanie przybyli Laureaci oraz osoby wyró?nione w Konkursie, ich opiekunowie merytoryczni oraz dyrektorzy szkó?.

Laureaci VII edycji Konkursu to:

I miejsce - Jakub Charkiewicz – ucze? Zespo?u Szkó? Mechanicznych w Bia?ymstoku

II miejsce - Martyna Kalinowska – uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 20 w Bia?ymstoku

III miejsce - Patrycja P?achci?ska – uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 9 w Bia?ymstoku

Nagrody, które otrzymali Laureaci przedsi?wzi?cia, zosta?y sfinansowane ze ?rodków przyznanych przez Prezydenta Miasta Bia?egostoku / Departament Edukacji, za co serdecznie dzi?kujemy.

Organizatorzy bardzo dzi?kuj? za udzia? i gratuluj? uczestnikom – Laureatom i wyró?nionym w Konkursie, opiekunom merytorycznym oraz dyrektorom szkó?.

Zapraszamy do  udzia?u w kolejnej edycji Konkursu oraz ?yczymy udanych wakacji.

 

W imieniu LCDZ

Agnieszka Budnik

                                          Zobacz galeri? zdj??

  Spotkanie podsumowuj?ce wspó?prac? LCDZ ze szko?ami

        W dniu 20 czerwca 2012r. w siedzibie Centrum Kszta?cenia Ustawicznego odby?o si? spotkanie podsumowuj?ce wspó?prac? LCDZ ze szko?ami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi w zakresie poradnictwa zawodowego, której celem jest przygotowanie ucznia do trafnego wyboru dalszej ?cie?ki kszta?cenia i zawodu.

      Uczestniczyli w nim koordynatorzy - przedstawiciele szkó?, z którymi doradcy zawodowi LCDZ wspó?pracowali prowadz?c w ci?gu mijaj?cego roku szkolnego ró?nego rodzaju dzia?ania, takie jak: zaj?cia informacyjno-aktywizuj?ce, warsztaty, poradnictwo indywidualne dla m?odzie?y, konkursy, turnieje, spotkania i warsztaty z rodzicami uczniów, wspó?praca z Radami Pedagogicznymi itp., z których skorzysta?o ponad 6595 uczniów, 583 rodziców oraz ok. 675 nauczycieli. Liczba ta stanowi ok 85% ogó?u osób obj?tych naszym wsparciem.

      Podczas spotkania podsumowano ca?oroczn? wspó?prac?, m.in. organizacj? nowej inicjatywy „Tydzie? na rzecz kariery”. Szkolni koordynatorzy stwierdzili, i? inicjatywa ta jest bardzo dobrym pomys?em, daje du?e mo?liwo?ci w zakresie poznania przez uczniów gimnazjum tajników szkó? ponadgimnazjalnych, w których chcieliby kontynuowa? nauk?. Zwrócili jednak uwag? na zbyt krótki czas, w którym trzeba by?o zorganizowa? wyj?cia m?odzie?y do szkó? oraz do CKU.

      Wszyscy koordynatorzy zgodnie stwierdzili, ?e chc? w bardzo szerokim zakresie wspó?pracowa? z Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w nast?pnym roku szkolnym, a niektórzy ju? nawet zarezerwowali terminy zaj?? na miesi?c wrzesie?.

Serdecznie dzi?kujemy za dotychczasow? wspó?prac? oraz ?yczymy udanych wakacji.

Dyrektor CKU
Bo?ena Barbara Krasnod?bska

Zespó? LCDZ
Regina Miedzia?owska - Kierownik
El?bieta Fidura
Agnieszka Budnik
Beata Sa?czyk
Beata Pogorzelska
Urszula P?o?ska
Joanna Jastrz?bska
Jacek Fidura

Opracowa?a: Agnieszka Budnik

 
Rada Pedagogiczna 28 czerwca 2012


 

W dniu 30 czerwca 2012 r. odby?y si? ostatnie ju? warsztaty wikliniarskie  i wyrobów ze s?omy w ramach realizacji mi?dzynarodowego projektu LLP Grundtvig  “Dialog mi?dzypokoleniowy i mi?dzynarodowy poprzez r?kodzie?o ludowe”. Po zaj?ciach warsztatowych w Kawiarni Esperanto odby?o si? uroczyste zako?czenie projektu podczas którego pani Bo?ena Barbara Krasnod?bska – Dyrektor CKU wr?czy?a beneficjentom projektu za?wiadczenia o udziale w  projekcie oraz zaj?ciach projektowych. Ka?dy z uczestników otrzyma? pami?tkowe zdj?cie.

W ramach dwuletniej realizacji projektu w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku zrealizowano m.in.: 100 godzinny kurs Podstaw j?zyka angielskiego; 24 godz. warsztaty szkicu i rysunku; 15 godz. warsztaty decoupage; 10 godz. warsztaty florystyczne dekoracji wn?trz, sal i sto?ów; 12 godz.  warsztaty koronkarskie; 6 godz. warsztaty tworzenia bi?uterii;  5 godz. warsztaty wikliniarskie  i wyrobów ze s?omy, a tak?e warsztaty pisania ikon w Muzeum Ikon w Supra?lu oraz warsztaty ozdób choinkowych w Bia?ostockim Muzeum Wsi. Zorganizowano równie? 5 wizyt mi?dzynarodowych: dwie w Turcji, jedna w Berlinie, Rumunii i Polsce.

Wszystkim beneficjentom projektu oraz instruktorom warsztatowym ?ycz? barwnych, nietuzinkowych prac i ogromnej wiary w siebie.
Ewa Maria Chociej
Koordynator projektu

 


 
 
Top!
Top!