Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Leonardo da Vinci arrow Program Partnerski LLP Grundtvig  "SOCIAL NETWORKS AND EUROPEAN DIVERSITY"
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Program Partnerski LLP Grundtvig  "SOCIAL NETWORKS AND EUROPEAN DIVERSITY" Email
 

 


W lutym 2012 roku Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku z?o?y?o wniosek na realizacj? mi?dzynarodowego projektu ‘SOCIAL NETWORKS AND EUROPEAN DIVERSITY’ (Sieci spo?eczne i ró?norodno?? Europy) w ramach programu GRUNDTVIG – Projekty Partnerskie Grundtviga.

W lipcu otrzymali?my informacj? z Narodowej Agencji Programu „Uczenie si? przez ca?e ?ycie”, i? projekt zosta? zakwalifikowany do realizacji. Warto?? projektu: 23 tys. Euro. Okres realizacji – 2 lata.

G?ównym celem projektu jest promowanie europejskiego ducha otwarto?ci i wspó?pracy, wiedzy o Unii Europejskiej w?ród osób doros?ych oraz wspó?praca placówek kszta?cenia doros?ych w zakresie motywowania swoich s?uchaczy/uczniów do nauki za pomoc? sieci spo?ecznych, gdzie mog? dzieli? si? do?wiadczeniami i opiniami na temat kwestii dotycz?cych wspólnych interesów.

Cele szczegó?owe to:
-  poznanie innych krajach europejskich w zakresie  kultury i historii oraz potencjalnego ?ród?a zatrudnienia,
- rozwój wspó?pracy i wymiana do?wiadcze? mi?dzy s?uchaczami/uczniami,
- poprawa umiej?tno?ci j?zykowych beneficjentów projektu/nauczycieli, 
- poprawa znajomo?ci obs?ugi komputera,
- promocja edukacyjnych portali spo?eczno?ciowych przez nauczycieli, którzy wezm? udzia? w projekcie,
- promocja  wykorzystywania sieci spo?ecznych w procesie uczenia si? s?uchaczy/uczniów.

Zagadnienia projektowe dotyczy? b?d? m.in. powstania grup zainteresowa? o ró?norodnej tematyce: r?kodzie?o ludowe, kuchnia polska i mi?dzynarodowa, ksi??ka, film, muzyka, sport, taniec. Poruszone zostan? równie? zagadnienia przedsi?biorczo?ci. Ka?da grupa zainteresowa? b?dzie spotyka? si?, co tydzie?. Raz w miesi?cu odbywa? si? b?dzie spotkanie integracyjne wszystkich beneficjentów projektu, wg. tematyki zaproponowanej przez dan? grup? projektow?.  Uczestnicy spotka? spo?ród siebie wybior? koordynatorów grup. Wszystkie grupy b?d? wspó?pracowa?y ze sob? w projekcie oraz z partnerami z zagranicy. Za pomoc? specjalnego portalu spo?eczno?ciowego koordynatora projektu z Hiszpanii, ka?dy b?dzie mia? mo?liwo?? doskonali? swoje umiej?tno?ci komunikacyjne, j?zykowe i komputerowe.

Projekt realizowany b?dzie od wrze?nia 2012 r. do lipca 2014 r.

Wszystkich ch?tnych zapraszamy do wype?nienia deklaracji uczestnictwa w projekcie. Deklaracj? nale?y przes?a? na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy lub pozostawienie w sekretariacie szko?y.

O spotkaniu organizacyjnym ka?da z zakwalifikowanych osób, zostanie powiadomiona poczt? elektroniczn? lub telefonicznie.


 

Prezentacja jest dost?pna na stronie www.joomag.com:

Magazyn online projektu "Social network and European diversity"

 


Film wykonany przez Agnieszk? Kurczewsk?, El?biet? Smolikowsk?, Alicj? Zeller oraz Renat? ?ubgan - uczestniczki programu partnerskiego LLP Grundtvig 'Social Network and European Diversity'. Film zdoby? pierwsz? nagrod? podczas konkursu na najlepszy film kulinarny w j?zyku angielskim, spo?ród wszystkich krajów partnerskich.

 


Piosenka 'Tyle tego masz' Gra?yny ?obaszewskiej wykonana przez uczestników projektu  'Social network and European diversity' w CKU Bialystok w ramach projektu LLP Grundtvig.


 


Wizyta robocza w Polsce 26-30.05.2014 r.

W wizycie udzia? wzi??y 42 osoby z 4 krajów partnerskich oraz uczestnicy projektu z Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku. By?a to jak dot?d najliczniejsza grupa go?ci odwiedzaj?cych nasz? placówk?. W sk?ad grupy projektowej podczas wizyty w Polsce wchodzi?y nast?puj?ce osoby:
- 13 osób z Islandii - G. Brynja Bárðardóttir,  Ágústa Erlingsdóttir – koordynator projektu,  Sveinbjörg Brynja Jónsdóttir, Edda Janette Sigurðsson, Sólveig Bergland Fjólmundsdóttir, Sigurður Ingi Einarsson, Mikael Einar Jarosz, Ólafur Þórarinsson, Ingibjörg Sigurðardóttir, Silva Þórisdóttir, Bergur Þór Björnsson, Björn Þór Jóhannesson, Rúnar Ásbergsson;
- 8 osób z Turcji - Ercan Küçükarslan – koordynator projektu, Ahmet Koca, Hüseyin Gedikoğlu, Osman Çirak, Alim Kara, Cebrail Kiliç, Celal Aytumur, Gökalp Karakaya;
- 11 osób z W?och – Sycylia - Antonella Gambino – koordynator projektu, Salvatore Reale, Paolo Di Natale, Chiara Di Pietro, Valeria Calderaro, Pietro Caruso, Anna Murabito, Maria Reale, Silvia Cutrona, Grazia Bagli, Lorena Salerno;                    
- 10 osób z Hiszpanii - Patricia Murcia, María Valls, Carolina Martín, Samuel Padrón, Sonia Porras, Alejandro Balbuena, Luis Flor, Víctor Rivero, Lourdes Olmos, Soraya del Pino.
Podczas wizyty skupiono si? na ewaluacji dzia?a? projektowych, przypomnieniu rezultatów projektu oraz podsumowaniu dzia?a? zarówno na platformie twinspace jak i na portalu spo?eczno?ciowym Facebook. Omówiono akcje, warsztaty oraz zaj?cia realizowane w ramach projektu we wszystkich krajach partnerskich podczas dwóch lat realizacji projektu. Ka?dy z krajów partnerskich zaprezentowa? swoje aktywno?ci i dzia?ania projektowe. Przygotowano równie? wst?pny zarys raportu ko?cowego projektu, jego podsumowanie oraz rezultaty.
W ramach spotka? kulturowych polscy uczestnicy projektu przygotowali Wieczór kultury Polskiej z tradycyjn? muzyk? i ta?cem. Dope?nieniem wieczoru by?a degustacja da? polskich, nasze Panie spisa?y si? znakomicie ! Najbardziej smakowa?y polskie pierogi, Marcinek, ryba po grecku oraz nale?niki. Naszym go?ciom przygotowali?my równie? co? dla ducha. Wzi?li oni udzia? w warsztatach pisania ikon oraz r?kodzielniczych w Muzeum Wsi Bia?ostockiej. Zwiedzili Muzeum Ikon w Supra?lu, Kruszyniany, Tykocin, Bia?owie?? z rezerwatem ?cis?ym oraz ?wi?t? Wod?.  Podlasie na d?ugo zapadnie im w pami?ci, gdy? byli zachwyceni.
Na zako?czenie wszyscy razem wzi?li?my udzia? w konferencji „Edukacja baz barier” podsumowuj?cej m.in.: realizacj? naszego projektu w Teatrze Dramatycznym w Bia?ymstoku. Pani Antonella Gambino – koordynator projektu z W?och wraz z Pani? Ew? Mari? Chociej przedstawi?y najwa?niejsze dzia?ania projektowe oraz rezultaty dwuletniej wspó?pracy. Podczas uroczystej gali naszym go?ciom zosta?y rozdane pami?tkowe certyfikaty.

Ewa Maria Chociej
koordynator projektuPROGRAMME OF THE VISIT IN POLAND-LLP-GRUNDTVIG-2014
The programme Menu
Mini quide by Izabela Matyszewska

 


Wizyta robocza projektu w Turcji 03-07.03.2014 r.

W pierwszym dniu spotkania partnerskiego podczas konferencji upowszechniaj?cej dzia?ania projektowe, przedstawiono legendy i podania ludowe z krajów partnerskich,  szczegó?owo omówiono kolejne dzia?ania i aktywno?ci na platformie twinspace oraz rezultaty projektu. Zwiedzili?my szko?? partnersk?, gdzie odby?y si? równie? warsztaty folkloru. Dziewcz?ta z klas ?e?skich ?ywio?owo ta?czy?y ta?ce narodowe w strojach ludowych i dzielnie wzi??y udzia? w sesji fotograficznej. Kolejnym punktem spotkania by?o zwiedzanie najbardziej znanych zak?tków Ankary, m.in.: Meczet Hacı Bayram,  Muzeum Cywilizacji Anatolijskich oraz Republiki,  dzielnic? z tradycyjnymi sklepami Ulus, a tak?e historyczny budynek Parlamentu.  Wieczorem odby?o si? spotkanie koordynatorów projektu.

Kolejny dzie? spotkania rozpocz?? si? w jednej ze szkó? ?rednich, ?e?skich kszta?c?cych w kierunku gastronomii, krawiectwa oraz opieki osób starszych (pierwsza szko?a w Ankarze o takim profilu). Powita?a nas osobi?cie Pani dyrektor. Dziewcz?ta przygotowa?y nam warsztaty kulinarne -  tradycyjny deser turecki z m?ki kukurydzianej z miodem i serem w ?rodku. Podczas lunchu mieli?my mo?liwo?? spróbowania jak smakuje. Deser pyszny, ale bardzo s?odki.  Kolejnym punktem spotkania by?y tradycyjne warsztaty r?kodzie?a ludowego, a zaraz potem Anıtkabir – mauzoleum za?o?yciela tureckiej Republiki, Atatürka. Zosta?o ono zaprojektowane przez architektów: profesora Emin Onata oraz Orhana Arda i uko?czone w 1953 roku. Na terenie mauzoleum znajduje si? równie? grób drugiego prezydenta Republiki, a jednocze?nie przyjaciela Atatürka - İsmeta İnönü. W muzeum mo?na obejrze? pami?tki po Atatürku, jego osobiste rzeczy, ubrania, ksi??ki, dokumenty i zdj?cia. To miejsce szczególne dla Turków, to tu znajduje si? równie? Plac Zwyci?stwa, na którym odbywaj? si? najwa?niejsze uroczysto?ci pa?stwowe. Co kilka chwil mija?y nas delegacje z ró?nych miast i miasteczek sk?adaj?ce wie?ce przy katafalku Atatürka. Po d?ugim zwiedzaniu mogli?my odpocz?? w tradycyjnej herbaciarni, gdzie uraczono nas pyszn? herbat? parzon? w stary, tradycyjny sposób oraz Nargil?, czyli fajk? wodn?.  Dzie? pe?en wra?e? zako?czyli?my uroczyst? kolacj? z tradycyjn? muzyk? i ta?cem. Ogromnie zaskakuj?cy by? dla nas fakt, i? mieszka?cy Ankary wydawali si? du?o bardziej religijni i tradycyjni ni? pozosta?e tereny w Turcji, które mieli?my mo?liwo?? zwiedzi?. Du?o wi?cej kobiet nosi?o tradycyjne chusty i stroje, ni? w mniejszych miastach i miasteczkach takich jak np.: Adana, Ceyhan.

Ostatni dzie? wizyty po?wi?cony by? zwiedzaniu Historycznego Szlaku Jedwabiu oraz miasteczka BEYPAZARI. Beypazari, to miejscowo?? znajduj?ca si? oko?o 100 kilometrów od Ankary. Górzysty teren dodawa? uroku temu miejscu. Dos?ownie kilka kilometrów od Beypazari mo?na by?o odpocz?? na ?onie natury.  Turcy sp?dzaj? w Beypazari weekendy szczególnie ze wzgl?du na wspania?e restauracje, gdzie zamawiaj? najlepiej zrobione tureckie specja?y. W Beypazari odbywaj? si? cz?sto festiwale muzyczne i pokazy ta?ca. To tam kupili?my naszym znajomym i najbli?szym kolorowe przyprawy zbierane na zboczach gór oraz Lokum – tradycyjne cukierki galaretki. Wsz?dzie cz?stowano nas herbat?, kaw? czy sokiem marchwiowym (w Beypazari marchewka jest bardzo popularna). Ogromne wra?enie zrobi?a na nas turecka go?cinno?? oraz duma i przywi?zanie do osoby Atatürka. Zastanawia?y?my si? d?ugo z kogo w Polsce mog?yby?my porówna? do tego wspania?ego jak okre?laj? Turcy przywódcy.

Ewa Maria Chociej
koordynator projektu 


Wizyta robocza projektu w Catanii 21-25.10.2013 r.

Wyjechali?my wczesnym rankiem z Bia?egostoku na lotnisko do Warszawy sk?d mieli?my samolot do Rzymu, a nast?pnie do Catanii.

Zabrali?my z sob? ciekawo?? ?wiata, du?? dawk? optymizmu i humoru.

 

Nikt z nas wcze?niej nie by? w egzotycznej dla nas Sycylii. Byli?my podekscytowani i ciekawi nowych wra?e?. Cieszyli?my si? tez na spotkanie „face to face” z innymi uczestnikami projektu. Mo?e nawi??? si? nowe przyja?nie ? Ciekawe by?y?my te? kim s? nasi partnerzy co robi? i my?l?. Troch? znali?my si? z platformy internetowej, ale to nie to samo co osobisty kontakt.
 
Zostali?my przyj?ci bardzo ?yczliwie i ciep?o przez naszych sycylijskich gospodarzy. Dzi?ki nim poznawali?my kultur? i histori? mieszka?ców Sycylii. Ogl?dali?my  przecudn? natur?, jak?e inn?  od naszej.
 
Pierwszego dnia zwiedzali?my zabytkow? Catani?. Pi?kn? z wieloma zabytkami, przepi?kn? architektur?, t?tni?ce ?yciem miasto. Po du?ej porcji pieszych w?drówek po ulicach Catanii udali?my si? na lunch do szko?y w Misterblanco, gdzie zostali?my pocz?stowani przygotowanymi przez gospodarzy typowymi daniami kuchni sycylijskiej. By?y wy?mienite.
Po posi?ku zwiedzali?my szko??, gospodarze opowiadali o swojej pracy, pokazywali ró?norodno?? swoich aktywno?ci  prowadzonych  z my?l? o swoich uczniach w ró?nym wieku.
 

  

Nast?pnego dnia wyjechali?my autokarem do Taorminy. Taormina, zwana "pere?k? Sycylii", to najs?ynniejsze i najliczniej odwiedzane miasto Sycylii. Po?o?ona na stokach Gór Peloryta?skich, na szczycie wzgórza o wys. 250m.n.p.m, zwrócona w stron? morza i wyspy-rezerwatu Isola Bella Taormina liczy 9 tys. mieszka?ców. ?ródmie?cie miasta to ?redniowieczne pa?ace, w?skie uliczki i niewielkie place, kamienne schodki ,urocze uliczki i  cudne widoki.  Niezapomnianym miejscem, które odwiedzili?my  jest te? Teatro  Greco-Romano - staro?ytny amfiteatr wykuty w kamieniu, który wykorzystuje naturalne po?o?enie. Mo?na st?d podziwia? wybrze?e i Etn?. Na przedmie?ciach miasta znajduje si? s?ynne k?pielisko Giardini di Nexos. Pi?kny nadmorski teren rozci?ga si? wokó? wykopalisk staro?ytnego Nexos - najstarszego miasta Sycylii ze wspania?ymi kamiennymi murami.
Przerwa na lunch i znów delektowali?my si? wspania?? lekka kuchni? w?osk?.

Nast?pnie udali?my si? do Isola Bella. Widoki zapieraj?ce dech w  piersiach pozostan? w naszych sercach na d?ugo. Isola Bella jest jedn? z wysp Borromee na jeziorze Maggiore we W?oszech. Wyspa jest d?uga na 320 m, a szeroka na 400 metrów. Centraln? cz??? wyspy zajmuje pa?ac Borromeuszów oraz znajduj?ce si? wokó? niego ogrody.

Wieczorna wspólna kolacja wszystkich uczestników projektu mia?a miejsce w Catanii. Mieli?my mo?liwo?? spróbowania ró?nych rodzajów pizzy. Jeden z uczestników projektu z Turcji przygrywa? nam na gitarze tureckiej. Wspólnym rozmowom nie by?o ko?ca.
Do hotelu wrócili?my pó?nym wieczorem.

W pi?tek wybrali?my si? na zwiedzanie góruj?cego nad ca?? Sycyli? wulkanu Etna. Etna to najwi?kszy wulkan w Europie i jeden z najbardziej aktywnych na ?wiecie, ok. 3.340 m n.p.m. Jego wysoko?? si? zmienia, w zale?no?ci od erupcji i ilo?ci zastyg?ej lawy. Szacuje si?, ?e od pocz?tku XX wieku Etna "uros?a" o ok. 60 m. Ma on ponad 270 kraterów bocznych, i wci?? tworz? si? nowe ...

Dwie z najbardziej katastrofalnych erupcji mia?y miejsce w 1381 i w 1693 roku, w tej drugiej lawa dotar?a do Katanii. W ci?gu ostatnich dwóch wieków zanotowano ponad 30 powa?nych erupcji. Erupcje z g?ównego krateru s? rzadkie, za to cz?ste z kraterów bocznych, gdzie tworz? si? mniejsze sto?ki. Wulkan jest jednym z najbardziej na ?wiecie poznanych i monitorowanych. Mimo sta?ego zagro?enia, na zboczach Etny mieszka wiele ludzi. Popio?y wulkaniczne s? niezwykle urodzajne, jest tu wiele plantacji pomara?czowych i cytrynowych, oraz winoro?li. Ludno?? tutejsza odnosi si? do wulkanu, zwanego tutaj a'muntagna z szacunkiem i podziwem.

Po obiedzie uczestniczyli?my w warsztatach gotowania. Teraz umiemy wszyscy przygotowa? sycylijski deser z cynamonu. Brali?my tez udzia? w warsztatach Tai Chi Chuan, tóre dla mnie by?y inspiracj? do  nauki i podj?cia tych ?wicze? na co dzie?, by utrzyma? kondycj? i zdrowie.

Wizyta  pozostawi?a wiele niezatartych wra?e?. Zostali?my przyj?ci przez gospodarzy bardzo go?cinie, serdecznie i ?yczliwie, dowiedzieli?my si? o ich ?yciu zwyczajach, kuchni, pokazali nam jak pracuj? i ucz? innych. Jeste?my bogatsi o now? wiedz? i  zdobyli?my kolejne do?wiadczenia. Nawi?zali?my nowe mi?dzynarodowe przyja?nie, dzi?ki którym nasze ?ycie staje si? bogatsze i ciekawsze.
  
Maria Szulga
uczestniczka projektu

 

 

Pobyt na Sycylii by? bardzo interesuj?cy  a program zaj??  bogaty. W do?? krótkim czasie organizatorzy pokazali nam najciekawsze zabytki i cuda przyrody. Katania okaza?a si? by? ca?kiem du?ym miastem z wieloma zbytkami. Zamieszkali?my w wygodnym i czystym hotelu w samym centrum miasta. Z balkonu po prawej w dali wida? by?o Etn?, po lewej kopu?y katedry ?w. Agaty.

Ogromne wra?enie wywar? na mnie klasztor Benedyktynów oraz jego ogrody i kru?ganki.  W tym historycznym budynku t?tni ?ycie. Studenci literatury i filozofii maj? wspania?e warunki do nauki i chwili wytchnienia.

Najbardziej zachwycaj?ca by?a Taormina. W?skie serpentyny pn?ce si? wysoko, na szczytach wzgórz i ka?dej p?aszczy?nie budynki a w dole morze mieni?ce si? kolorami zieleni i b??kitu. Chyba nie ma na ziemi równie cudownego miejsca. Samo miasto bardzo  urokliwe, zwiedzanie teatru greckiego powala?o. Ma si? wra?enie, ?e za chwil? na scen? wyjd? aktorzy. Widok z teatru na Etn?, morze i miasto zapiera?o  dech w piersiach.

Bardzo ciekawe by?o tak?e to, ?e mogli?my to wszystko zobaczy? w towarzystwie grup, podobnych jak nasza,  z innych krajów Europy. ?wiczyli?my razem Tai Chi, uczyli?my si? robi? w?oski deser Gelo di cannella.  Rozmawiali?my przy posi?kach, ?piewali?my w autokarze.

To by? niespe?na tydzie? a wra?e? tyle, ?e mia?o si? wra?enie, i? mimo ?e godziny mija?y b?yskawicznie to jednak dni si? wyd?u?a?y. To by? bardzo pi?kny, niezapomniany pobyt.


El?bieta Downar
uczestniczka projektu

 27.05.2013 po ca?odziennej podró?y z rodzinnego Bia?egostoku do portu lotniczego Keflavik w gronie 6 uczestniczek programu, wyl?dowa?y?my na go?cinnej ziemi w Islandii. Dla mnie osobi?cie ju? podró? by?a nowo?ci?, bowiem pierwszy raz w ?yciu by?am za granic? i lecia?am samolotem. W Islandii przewieziono nas do urokliwego domku letniskowego „Gljúfurbústa?ir cabin“, który na czas pobytu stanowi? nasz dom. Trzeba przyzna?, ?e ten nied?ugi czas pobytu bardzo scementowa? nasz? grup?, ka?dy wieczór najpierw przy herbacie, potem w jacuzi  w naszym domku opwiada?y?my o sobie i dzieli?y?my si? wrazeniami prze?ytego dnia.

Organizatorzy zapewnili nam codziennie szereg atrakcji takich jak:
•    kilkugodzinna w?drówka wspinaczkowa tras? Reykjadalur
•    wycieczka wokó? szko?y na obszarze geotermalnym
•    zwiedzanie szko?y, w której odbywa?y si? zaj?cia
•    zwiedzanie parku narodowego Þingvellir
•    wodospad Gullfoss, gor?ce ?ród?a, geotermalnie aktywny gejzer Geysir to tylko niektóre osobliwo?ci naszej w?drówki po Golden Cirkle.
•    Þingvellir - obszar w po?udniowo-zachodniej Islandii, po?o?ony kilkadziesi?t kilometrów na wschód od stolicy kraju Reykjaviku, na pó?nocnym brzegu najwi?kszego islandzkiego jeziora Þingvallavatn. Miejsce to jest bardzo wa?ne dla historii Islandii, jako ?e w tym miejscu w 930 po raz pierwszy zebra? si? islandzki parlament Althing, który jest jedn? z najstarszych instytucji parlamentarnych ?wiata, która funkcjonuje do dzi?. Znajduje si? tu równie? granica styku dwóch p?yt kontynentalnych.
•    wystawa Quake w Hveragerði i symulator trz?sienia ziemi
•    B??kitna Laguna - znane k?pielisko ok. 40 km od stolicy pa?stwa – Reykiawiku zasilane wod? ze ?róde? geotermalnych z g??boko?ci ok. 2000m, która ma w?a?ciwo?ci zdrowotne
•    zwiedzanie stolicy pa?stwa – Reykiawiku.

Poznawali?my przedstawicieli krajów partnerskich  z  Islandii, Hiszpani, W?och, Turcji Wykorzystywali?my swoje umiej?tno?ci j?zykowe w nawi?zywaniu kontaktu i wymianie do?wiadcze? z obcokrajowcami.
Odby?a  si? prezentacja regionów, z których przyjechali uczestnicy projektu.
By? pokaz przygotowanych przez uczestników filmów kulinarnych z wr?czeniem nagród dla wyró?nionych.
Uczestniczyli?my w projekcie ekologicznym w ró?noj?zycznych grupach.


Wspólne posi?ki zaznajamia?y nas z kuchni? islandzk? i tworzy?y swoisty klimat  po wspólnie sp?dzonych chwilach, a nauka i ?piew ulubionych piosenek wnosi?a element zabawowy w spotkania.
Dodatkowo wodne atrakcje w wodach termalnych i w lokalnym Swimmingpool pozwoli?y przyjemnie odpocz?? po trudach wielogodzinnej w?drówki krajoznawczej.
Chocia? harmonogram wyjazdu by? bardzo napi?ty, zobaczyli?my to, co my, Polacy znamy z ksi??ek i filmów. Przepi?kne krajobrazy, niezwyk?e cuda natury, ?yczliwi gospodarze, ciekawie opowiadaj?cy o regionie, w którym przebywali?my i sympatyczni uczestnicy pozostan? w naszej pami?ci i w naszych sercach z wyjazdu do Islandii.  Wra?eniami z pobytu dzielimy si? z pozosta?ymi w Polsce uczestnikami pokazuj?c wiele zdj??, na których uwiecznili?my nasze przygody Z rado?ci? we?miemy udzia? w nowych zadaniach i przygotujemy si? do spotkania w Polsce.

El?bieta Smolikowska
Uczestnik wizyty roboczej projektu LLP Grundtvig
„Social network and European diversity” w Islandii

To moja wycieczka ?ycia. By?am przez 4 dni w innym ?wiecie: na wyspie gejzerów, wulkanów i wodospadów, w najdalej na pó?noc wysuni?tej stolicy ?wiata: Reykjaviku. To miasto zupe?nie inne ni? inne stolice europejskie. Islandia le?y na styku dwóch p?yt kontynentalnych, co ma wp?yw na aktywno?? sejsmiczn? i wulkaniczn? tego terenu.

Jad?am niektóre potrawy pierwszy raz w ?yciu. Zupa z homarów – najs?ynniejsza na ?wiecie, szasz?yki z wieloryba (pyszne!) oraz inne oryginalne owoce morza. Prze?ycia niezapomniane.

 

Wanda Chojnowska – CKU Bia?ystok

Jestem pod wielkim wra?eniem co do organizacji wyjazdu do Islandii i samego pobytu na tej wulkanicznej wyspie. To inny ?wiat .To co zobaczy?am pozostanie mi w pami?ci bardzo d?ugo.

Alicja ZellerW dniach 27.01– 01.02.2013 r. odby?o si? pierwsze spotkanie koordynatorów w ramach partnerskiego projektu LLP Grundtvig w Sewilli. Gospodarzem spotkania by? Instytut Edukacji na Odleg?o?? w Andaluzji I.E.D.A. (Instituto de Educación a Distancia de Andalucía) - koordynator projektu. W spotkaniu wzi?li udzia? wszyscy koordynatorzy z poszczególnych instytucji partnerskich: Ercan Küçükarslan - Turcja, Ágústa Erlingsdóttir - Islandia, Ewa Chociej - Polska, Elisa Lombardo - W?ochy, Esther Martín – Hiszpania oraz uczestnicy projektu z Polski, Turcji i Islandii.
 
W imieniu Centrum w wizycie udzia? wzi?li: Bo?ena Barbra Krasnod?bska – dyrektor CKU, Ewa Daszuta – nauczyciel przedmiotów zawodowych w CKU oraz uczestnicy projektu Pani Ewa Koz?owska, Agnieszka Kurczewska, Aneta Matyszewska, Ma?gorzata Perkowska , Paulina Zdanowska.
 
Podczas wizyty zapoznano si? z instytucjami partnerskimi oraz regionami, z których pochodz? partnerzy, ustalono plan dzia?ania w pierwszym roku realizacji projektu oraz  harmonogram dzia?a? projektowych. Dokonano podzia?u zada? oraz terminy ich realizacji. Ustalono termin kolejnego spotkania w Islandii.
 
Pierwszym dzia?aniem projektowym wszystkich partnerów projektu b?dzie opracowanie przepisów kulinarnych w j?zyku angielskim z regionów, z których pochodz? uczestnicy projektu, opracowanie graficzne przepisów oraz umieszczenie ich na platformie e-twinning projektu. Kolejnym zadaniem b?dzie wybór przepisów z 4 krajów partnerskich i przygotowanie filmu kulinarnego w j?zyku angielskim wg. zamieszczonego przepisu. Ka?dy kraj ma za zadanie przygotowa? danie pochodz?ce z przepisu kraju partnerskiego. W sumie ile krajów partnerskich tyle filmów. Trudno?? ma polega? na tym, i? kierowa? si? tylko b?dziemy przepisem zamieszczonym przez szko?? partnersk?, a o szczegó?y przepisu musimy dopyta? autora (np. w przypadku braku wymaganego sk?adnika w Polsce).

Ewa Maria Chociej
Koordynator projektu


 

Kilka wra?e? z wyjazdu uczestniczek wizyt:

Podró? na lotnisko przebieg?a bez problemów. Wszyscy pomy?lnie przeszli?my odpraw? i czekali?my na pierwszy , jak dla niektórych lot samolotem. Dwa wzloty i dwa l?dowania, bo mieli?my przesiadk? w Barcelonie. Zakwaterowanie w Hotelu Petit Palace Canalejes. Bardzo dobra lokalizacja. W pobli?u dworzec, starówka i liczne kawiarenki. Zaj?cia w ramach projektu odbywa?y si? w szkole dla doros?ych. Wszystko by?o dobrze zorganizowane. Zapoznanie uczestników by?o bardzo ciekawe, kilka narodowo?ci w jednym miejscu. Liczebno?ci? przewa?ali Turcy. Ka?dy z krajów przedstawi? film promuj?cy swoje miasto i kraj. By? tez czas na uzupe?nienie profilu na platformie TwinSpace. Czas mija? mi?o i przyjemnie. Oprócz zorganizowanych zaj?? mieli?my czas wolny. Sp?dzili?my go podró?uj?c i zwiedzaj?c przepi?kne zak?tki i miejsca. Byli?my zachwyceni. Urok miasta tkwi w wielu rzeczach, pocz?wszy od palm i drzew pomara?czowych – od których nie mog?am oderwa? wzroku, a ko?cz?c na kulturze i panuj?cych tam obyczajach. Wspania?a architektura i liczne zabytki pi?knie prezentowa?y si? w s?o?cu, które mimo zimy nie opuszcza?o nieba. W samym centrum miasta  znajduje si? trzecia pod wzgl?dem wielko?ci gotycka Katedra.  W pobli?u Bajeczny Plac Hiszpa?ski. Wielki i wspania?y Plac po??czony z du?ym zespo?em ogrodów. Ciekawostk? jest, i? tam kr?cono uj?cia do filmu Gwiezdne Wojny.
Nasz wizyta dobieg?a ko?ca. Te kilka dni min??y szybko. Powrót do Polski zako?czy? nasz? przygod? z Sevill?. Ka?dy z nas z ch?ci? prze?y?by to jeszcze raz !

Aneta M.
uczestnik wyjazdu do Sevilli


Wyjazd do Sevilli wed?ug mnie by? bardzo udany. Miasto oczarowa?o mnie swoim klimatem i pi?knymi widokami. Podczas ca?ego pobytu temperatura nie spada?a poni?ej 20 ° C co by?o dosy? ciekawym prze?yciem z uwagi na to, ?e w Polsce temperatura by?a zdecydowanie ni?sza.
Zaj?cia projektowe by?y ciekawie zorganizowane. Dzi?ki nim pozna?am cho? odrobin? kultur? oraz zwyczaje innych narodowo?ci. Atmosfera w?ród uczestników by?a bardzo mi?a oraz weso?a. Ka?dy by? wobec siebie ?yczliwy. Najbardziej podoba?a mi si? wycieczka ulicami Sevilli, kiedy wszyscy mogli?my wspólnie sp?dzi? czas oraz zobaczy? lokalne zabytki i skosztowa? pysznego jedzenia.


Paulina Zdanowska
uczestnik wyjazdu do Sevilli

 

 

 

 

 
 
Top!
Top!