Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow projrkty arrow Creating a Knowledge Community for Performing and Transferring an Innovative Training Programme
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Creating a Knowledge Community for Performing and Transferring an Innovative Training Programme Email


W lipcu 2012 r. Centrum Kszta?cenia Ustawicznego  w Bia?ymstoku otrzyma?o dofinansowanie na realizacj? Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci realizowanego w ramach programu Uczenie si? przez ca?e ?ycie pt.: Creating a Knowledge Community for Performing and Transferring an Innovative Training Programme.  Numer projektu:  2012-1-ES1-LEO04-52971 3, ca?kowita warto?? dofinansowania to 15 000 euro. Realizacja projektu rozpocz??a si? 01 sierpnia 2012 r. i potrwa do 31 lipca 2014 r.


W sk?ad grupy partnerskiej wchodz?:
Hiszpania: Institut Esteve Terradas i Illa (koordynator projektu)
Belgia: Vrij Technisch Instituut Brugge
Polska : Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku
Rumunia: Grupul Scolar Industrial Anghel Saligny
Turcja: Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi


G?ównym celem projektu jest poprawa jako?ci kszta?cenia i szkolenia zawodowego w Europie.  Jednym z g?ównych zada? uczestników b?dzie stworzenie 5 innowacyjnych projektów technicznych  oraz opracowanie do nich instrukcji – podr?czników.  Projekt zak?ada wykorzystanie nowoczesnych technologii w kszta?ceniu zawodowym, skierowany jest do s?uchaczy kierunków: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych.


Cele szczegó?owe to:
- wymiana do?wiadcze? i dobrych praktyk w kszta?ceniu zawodowym
- promowanie w?ród s?uchaczy i nauczycieli innowacyjnych i kreatywnych rozwi?za?
- przygotowanie s?uchaczy do aktywnego wspó?tworzenia spo?ecze?stwa opartego na wiedzy
- promowanie ró?norodno?ci kulturowej i j?zykowej krajów partnerskich
- kszta?towanie postaw tolerancji, wzajemnego zrozumienia


Szczegó?owych informacji na temat projektu udziela pani Ma?gorzata Tarasiuk: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

Strona projektu: http://kttproject.blogspot.com/W dniach 6-9 maj 2014 roku odby?o si? ostatnie ju? spotkanie partnerów projektuLeonardo da Vinci pt. Creating a Knowledge Community for Performing and Transferring an Innovative Training Programm, w trakcie którego reprezentanci pa?stw partnerskich mogli pokaza? wyniki swojej pracy. W sk?ad zespo?u reprezentuj?cego Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku weszli: Kamila Wo?ejko- nauczyciel oraz s?uchacze Szko?y Policealnej : Urszula Mróz,  Dawid Kalinowski, Robert Paszko.

G?ównym zadaniem jakie musieli?my wykona? by?o zaprezentowanie na targach wykonanego przez nas projektu. Pozosta?e zespo?y równie? boryka?y si? z identycznym zagadnieniem. Zanim jednak dosz?o do prezentacji musieli?my si? wszyscy odpowiednio do tego przygotowa?.

Pierwszego dnia w Barcelonie zostali?my przywitani przez pracowników szko?y i pozosta?ych uczestników projektu, po czym gospodarze oprowadzili nas po swojej placówce. Mieli?my tu okazj? podpatrze? jak i nad czym pracuj? poszczególne dzia?y edukacyjne. Pojawi?a si? równie? pierwsza sposobno?? do wymiany do?wiadcze? zwi?zanych z realizacj? naszych projektów. Dzie? zako?czy?a uroczysta wspólna kolacja w jednej z barcelo?skich restauracji.

Kolejny dzie? by? równie? bardzo wype?niony , poniewa? poprzedza? oficjalne warsztaty. Wszyscy zatem wzi?li?my si? do pracy aby jak najlepiej przygotowa? si? do prezentacji. Ostatecznie udali?my si? do CitiLab , gdzie dnia nast?pnego rozpoczyna?y si? targi.

Zanim jednak, w czwartek, rozpocz??y si? targi mieli?my okazj? uczestniczy? w konferencji zorganizowanej przez gospodarzy, w trakcie której min. przedstawiciele strony hiszpa?skiej podzi?kowali uczestnikom za trud w?o?ony w realizacj? przedsi?wzi?cia. Jednym z punktów konferencji by?o wyst?pienie przedstawiciela Finlandii, który zaprezentowa? nam jak powstaje samochód elektryczny.  Po zako?czeniu konferencji wszyscy udali?my si? na tragi, na których ka?dy zespó? zademonstrowa? dzia?anie swojego projektu. Po zako?czeniu prezentacji przychodzi? czas na pytania do twórców, cenne uwagi  i wymian? do?wiadcze?.

Ostatni dzie? min?? nam na tworzeniu raportu ko?cowego, pomimo napi?tego grafiku wszystkim nam uda?o si?  równie? pozna? kultur? hiszpa?sk? oraz zwiedzi? najs?ynniejsze  zabytki Barcelony.  

W dniach 7 – 11 pa?dziernika 2013 r. odby?o si? kolejne – czwarte ju? spotkanie partnerów projektu Leonardo da Vinci pt. Creating a Knowledge Community for Performing and Transferring an Innovative Training Programme.  Wzi?li w nim udzia? przedstawiciele wszystkich pa?stw partnerskich: Belgii, Rumunii, Hiszpanii, Polski i Turcji. Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku reprezentowali: Pani Maria Jolanta Korzeniecka – wicedyrektor CKU, Pan Marian Korzeniecki – nauczyciel, Pani Ma?gorzata Justyna Tarasiuk – koordynator projektu oraz Pani Katarzyna Guziejko – s?uchaczka kierunku technik informatyk.
Turcja powita?a uczestników pi?kn? pogod? i s?o?cem. Cho? wi?kszo?? czasu sp?dzali?my na szkoleniach technicznych, mieli?my tak?e okazj? cieszy? si? pa?dziernikowym s?o?cem. Podczas tego spotkania równie? uczestniczyli?my w warsztatach przygotowanych i prowadzonych przez uczestników projektu, które stanowi?y doskona?? okazj? do wymiany do?wiadcze? w zakresie przedmiotów zawodowych. Interesuj?cym punktem programu okaza?a si? wizyta na lotnisku, gdzie mogli?my dowiedzie? si?, jak funkcjonuje port lotniczy, gdzie naprawia si? usterki samolotów.
Program kulturowy równie? dostarczy? uczestnikom wielu wra?e?: poznali?my histori? Turcji i Istambu?u. Mieli?my okazj? zwiedzi? historyczn? ?wi?tyni? Haga Sophia, B??kitny Meczet, Cystern? Bazyliki – Zatopiony Pa?ac. Ciekawostk? jest, ?e  budow? cysterny rozpocz?? w VI wieku cesarz Konstantyn, a rozbudowa? j? do pojemno?ci 80 tysi?cy m3  cesarz Justynian. Chcia? on w ten sposób zapewni? sta?y dost?p do wody dla mieszka?ców w czasie przeci?gaj?cych si? obl??e? miasta. Podczas spotkania nie zabrak?o równie? nowych dozna? kulinarnych – wszyscy ch?tnie próbowali przysmaków lokalnej kuchni.
Kolejna wizyta projektu stanowi?a wa?ny punkt w realizacji projektu – szczególnie umo?liwi?a grupom wymian? do?wiadcze? w zakresie realizacji mini projektów technicznych, nad którymi pracuj? poszczególne grupy. Przed nami ostatnie spotkanie, które odb?dzie si? w Barcelonie, oraz moment prezentacji efektów ko?cowych: wystawa projektów.
 W dniach 27 maja – 01 czerwca 2013 roku przedstawiciele Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku uczestniczyli w spotkaniu partnerskim projektu Leonardo da Vinci pt. Creating a Knowledge Community for Performing and Transferring an Innovative Training Programme. W wizycie wzi?li udzia?: Pani Bo?ena Barbara Krasnod?bska – Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku, Pani Emilia Go?ciewska – nauczyciel informatyki oraz Pani Ma?gorzata Justyna Tarasiuk – koordynator projektu oraz przedstawiciele Turcji, Rumunii i Hiszpanii. Program spotkania wype?niony by? licznymi warsztatami i szkoleniami technicznymi, które prowadzili s?uchacze i uczniowie zaanga?owani w  realizacj? mini projektów. Uczestnicy spotkania mieli okazj? uczestniczy? w zaj?ciach zwi?zanych z mechatronik?, programowaniem PLC, mechanik? pojazdów, informatyk? i wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz konstruowaniem i programowaniem satelity. Warsztaty te spotka?y si? z ogromnym zainteresowaniem uczestników, stanowi?y doskona?? okazj? do wymiany do?wiadcze? oraz poszerzenia umiej?tno?ci zawodowych uczestników. Dzi?ki wizycie nauczyciele mogli pozna? belgijski system o?wiaty, sposób organizacji i zarz?dzania szkó? technicznych, co stanowi niezwykle wa?ny aspekt w dziedzinie ujednolicania europejskich systemów o?wiatowych.

Podczas wizyty nie zabrak?o równie? programu kulturowego – pomi?dzy starymi murami zabudowa? flamandzkich poznawali?my histori?, tradycje i kultur? belgijsk?. Wenecja pó?nocy, jak nazywane jest Brugge, zauroczy?a wszystkich go?ci licznymi kana?ami przecinaj?cymi stare uliczki pami?taj?ce jeszcze czasy ?redniowiecza. Odwiedzili?my równie? Muzeum Czekolady, gdy? Belgia s?ynie  z wyrobu tego smako?yku. Na zako?czenie wizyty  nie zabrak?o wizyty w stolicy Belgii i Europy – Brukseli, gdzie wspólnie odwiedzili?my budynek Parlamentu Europejskiego oraz Grand Place – centralny rynek miasta otoczony zabudowaniami w stylu pó?nocnym.

Do Polski powrócili?my pe?ni wra?e? i dobrych do?wiadcze?, które zaowocuj? pomy?ln? realizacj? projektu.W dniach 4 – 6 lutego 2013 roku Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku pe?ni?o rol? gospodarza wizyty mi?dzynarodowej Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci  pt. Creating a Knowledge Community for Performing and Transferring an Innovative Training Programme. Do Bia?egostoku przybyli reprezentanci  4 pa?stw europejskich: Belgii, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Niecodziennych go?ci powita?a Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku – Pani Bo?ena Barbara Krasnod?bska, która podkre?li?a znaczenie mi?dzynarodowych projektów w dziedzinie kszta?cenia zawodowego. Przede wszystkim przyczyniaj? si? one do podnoszenia jako?ci kszta?cenia i pozwalaj? porówna?  systemy edukacji.

Trzy dni w naszym mie?cie up?yn??y bardzo pracowicie. Spotkanie sta?o si? doskona?? okazj? do wymiany do?wiadcze? i dobrych praktyk, pozwoli?o tak?e rzetelnie zaplanowa? prac? w grupach nad mini projektami w kolejnych miesi?cach trwania projektu. Centrum wspó?pracuje z Hiszpani?  w zakresie tworzenia platformy e-learningowej. Hiszpania z Belgi? wspó?tworzy projekt z bran?y mechanicznej, natomiast Rumunia, Hiszpania i Turcja zaanga?owane s? w projekt zwi?zany z mechatronik?.

Poza wieloma godzinami pracy nie zabrak?o równie? programu kulturowego integruj?cego grup?. Podlask? tradycj? zimowych wieczorów s? kuligi, dlatego te? go?cie wyruszyli w podró? w zaprz?gach  konnych z Pentowa do Kiermus, a nast?pnie w Tykocinie poznali lokaln? histori? i tradycj? polskiego biesiadowania przy d?wi?kach akordeonu. Równie? w Muzeum Historycznym w Bia?ymstoku grupa poznawa?a histori? miasta i jego za?o?ycieli – rodu Branickich.

Wszyscy go?cie z zainteresowaniem poznawali kultur? naszego regionu, cieszyli si? równie?, i? w Bia?ymstoku mogli do?wiadczy? prawdziwej zimy.  Kolejne spotkanie partnerskie odb?dzie si? w Belgii – gospodarzem spotkania b?dzie technikum mechaniczne z Brugge.

M. Tarasiuk

 
W dniach 27 wrze?nia – 01 pa?dziernika 2012
r.  odby?o si? pierwsze spotkanie partnerskie projektu Leonardo da Vinci pt. Kreowanie spo?ecze?stwa wiedzy w celu tworzenia i wymiany innowacyjnych programów szkoleniowych. Wiedza-wymiana do?wiadcze?-szkolenie, w którym udzia? wzi??a Ma?gorzata Tarasiuk – koordynator projektu reprezentuj?ca  Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.  Przedstawiciele instytucji zaanga?owanych w realizacj? projektu spotkali si? w miejscowo?ci Braila w Rumunii. Obecni byli tak?e nauczyciele z Hiszpanii, Turcji i Belgii.
 
Podczas wizyty ustalono szczegó?owy plan dzia?a? projektowych na zbli?aj?cy si? rok oraz omówiono tematyk?, cele i harmonogram mini-projektów realizowanych przez poszczególne grupy. Ustalono nast?puj?ce tematy:
 
- tworzenie platformy e-learningowej (Hiszpania, Polska)
- programowanie PLC (Hiszpania, Rumunia)
- diagnozowanie silników samochodowych (Belgia, Hiszpania)
- Cubic world (Turcja)

Kolejnym zadaniem poszczególnych grup b?dzie stworzenie  podr?czników, dzi?ki którym wszyscy zainteresowani tematyk? techniczn? b?d? mogli rozwija? swoje umiej?tno?ci.

Dzi?ki uprzejmo?ci gospodarzy podczas wizyty mieli?my okazj? obejrze? instytucj? goszcz?c? oraz pozna? prac? lokalnej stoczni – jednego z najwi?kszych pracodawców  w regionie, tzw. cichego partnera projektu, który wspiera szko?? z Brailii.

Podczas wizyty nie zabrak?o tematyki kulturowej.  Wspólnie odwiedzili?my urocz? miejscowo?? Sinaia, gdzie znajduje si? malowniczo po?o?ony w górach pa?ac królewski  Peles oraz jedno z najpopularniejszych miejsc w Rumunii – zamek Drakuli.

Po trzech dniach nadszed? czas rozstania – pe?ni zapa?u i nowych pomys?ów na wspó?prac? mi?dzynarodow?  powrócili?my do domów.  Nadszed? czas na wyt??on? wspó?prac? z wykorzystaniem komunikacji online. Przed nami równie? dodatkowe wyzwanie – przygotowanie wizyty w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku. Ju? w lutym odwiedz? nas przedstawiciele zespo?u projektowego.

 

 


 

 
 
Top!
Top!