Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Leonardo da Vinci arrow Akademia Rozwoju Umiej?tno?ci J?zykowych i Komputerowych
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Akademia Rozwoju Umiej?tno?ci J?zykowych i Komputerowych Email

Informacja o projekcie „Akademia Rozwoju Umiej?tno?ci J?zykowych i Komputerowych”

 

Projekt pt.: „Akademia Rozwoju Umiej?tno?ci J?zykowych i Komputerowych” b?dzie realizowany przez 18 miesi?cy w okresie od stycznia 2013 r. do czerwca 2014 r. a jego dzia?ania b?d? skierowane do mieszka?ców Miasta Bia?egostoku i powiatu bia?ostockiego.

W ramach projektu 220 osób w przedziale wiekowym od 25 do 64 roku ?ycia z wykszta?ceniem co najwy?ej ?rednim uzyska umiej?tno?ci j?zykowe i komputerowe potwierdzone certyfikatem TELC na poziomie A2 lub B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kszta?cenia J?zykowego oraz certyfikatem ECDL Start.


Rekrutacja do udzia?u w projekcie rozpocznie si? w dniu 4 lutego 2013 r.

Realizacja zaj?? j?zykowych (kursy j?zyka angielskiego na poziomie pocz?tkuj?cym i ?rednio zaawansowanym oraz j?zyków niemieckiego i rosyjskiego na poziomie pocz?tkuj?cym) rozpocznie si? w marcu 2013 r. Zaj?cia b?d? realizowane w formie 180-minutowych spotka? (4 lekcje po 45 minut + przerwa) raz w tygodniu zarówno w godzinach porannych, jak i popo?udniowych oraz wieczornych.  Kurs ka?dego j?zyka obejmuje 180 godzin oraz konsultacje i przygotowanie do egzaminu zewn?trznego potwierdzaj?cego znajomo?? j?zyka odpowiednio na poziomie A2 lub B2.


Okres realizacji zaj?? j?zykowych: marzec 2013 r. – czerwiec 2014 r.

Realizacja zaj?? komputerowych na poziomie podstawowym rozpocznie si? w marcu 2013 r. Zaj?cia b?d? realizowane w formie 180-minutowych spotka? (4 lekcje po 45 minut + przerwa) dwa razy w tygodniu zarówno w godzinach porannych, jak i popo?udniowych oraz wieczornych. Kurs komputerowy obejmuje 100 godzin oraz konsultacje i przygotowanie do egzaminu zewn?trznego ECDL Start.


Okres realizacji zaj?? komputerowych: marzec 2013 r. – grudzie? 2013 r.

Uczestnikom projektu proponujemy: bezp?atny kurs j?zykowy lub komputerowy, przyst?pienie do egzaminu TELC na poziomie A2 lub B2 (j?zyki obce) lub egzaminu ECDL Start, komplet podr?czników, materia?y pi?miennicze. W czasie zaj?? przewidziana jest przerwa kawowa. UDZIA? W PROJEKCIE JEST BEZP?ATNY.


Zapraszamy osoby doros?e zamieszkuj?ce, pracuj?ce lub ucz?ce si? na terenie Miasta Bia?egostoku i powiatu bia?ostockiego w przedziale wiekowym 25 - 64 lata.
PROJEKT JEST SKIEROWANY DO OSÓB Z WYKSZTA?CENIEM CO NAJWY?EJ ?REDNIM (wykszta?cenie podstawowe, zasadnicze zawodowe, ?rednie, ?rednie zawodowe).

Projekt: "Akademia Rozwoju Umiej?tno?ci J?zykowych i Komputerowych” jest wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
 

Wi?cej informacji:
www.akademiarozwoju.bialystok.pl
 

 
 
Top!
Top!