Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow projrkty arrow LLP Grundtvig Partnership European encounters (Europejskie spotkania) 2013
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

LLP Grundtvig Partnership European encounters (Europejskie spotkania) 2013 Email
 
 
 REKRUTACJA ZAKO?CZONA 2013-12-06
 
 
 
 
Uprzejmie informujemy, i? od 1 sierpnia 2013 Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku realizuje mi?dzynarodowy Projekt Partnerski programu Grundtvig o numerze 2013-1-PL1-GRU06-38764 1 pt. European Encounters (Europejskie spotkania). Warto?? projektu to 23.000 euro.
 
W sk?ad grupy partnerskiej wchodz?:
- Merseyside Refugee Support Network  z Wielkiej Brytanii
- Centro Novas Oportunidades da Escola Secundária de Rocha Peixoto z Portugalii
- Vrij Technisch Instituut Brugge z Belgii
- Ayuntamiento De Huércal-Overa Almería z Hiszpanii

Koordynatorem projektu jest Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku

Cele projektu to:
- motywowanie osób doros?ych do nauki j?zyków obcych
- poznanie kultury, historii, tradycji pa?stw partnerskich
- budowanie wi?zi europejskiej
- poznanie zasad funkcjonowania Unii Europejskiej
- wymiana do?wiadcze? w zakresie kszta?cenia osób doros?ych
- przezwyci??enie uprzedze?
 
Projekt zak?ada udzia? 16 osób doros?ych – w tym 8 powy?ej 55. roku ?ycia, które chc? pozna? pa?stwa partnerskie i uczy? si? j?zyka angielskiego.
Czas trwania: 1 sierpnia 2013 – 31 lipca 2015
 
W ramach projekty planujemy:
- zaj?cia z j?zyka angielskiego
- zaj?cia komputerowe
- zaj?cia warsztatowe po?wi?cone pa?stwom partnerskim
- spotkania mi?dzynarodowe
 
Projekt finansowany jest ze ?rodków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie si? przez ca?e ?ycie”.
 
Osoby zainteresowane udzia?em w projekcie prosimy o wype?nienie formularza zg?oszeniowego i przes?anie go na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy lub pozostawienie w sekretariacie szko?y.
Uwaga! Pierwsze?stwo udzia?u w projekcie maj? osoby, które nie uczestniczy?y jeszcze w dzia?aniach programu Uczenie si? przez ca?e ?ycie realizowanych przez Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.
Zapraszamy!

O spotkaniu organizacyjnym ka?da z zakwalifikowanych osób, zostanie powiadomiona poczt? elektroniczn? lub telefonicznie.

Projekt lub publikacja odzwierciedlaj? jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialno?ci za umieszczon? w nich zawarto?? merytoryczn?.

W dniach 28 – 30 pa?dziernika 2013 r. w Liverpoolu odby?o si? pierwsze spotkanie partnerskie projektu Grundtviga pt. European encounters. Mia?o ono charakter organizacyjny, wzi?li w  nim udzia? koordynatorzy i nauczyciele instytucji zaanga?owanych w realizacj? wspólnych dzia?a?. Do Wielkiej Brytanii przybyli przedstawiciele wszystkich pa?stw partnerskich: Belgii, Hiszpanii, Polski, Portugalii.
 
Miasto Beatelsów przywita?o nas silnym wiatrem i pi?kn?, s?oneczn? pogod?, która sprzyja?a radosnej atmosferze. Oficjalnego otwarcia spotkania dokona?a pani Seana Roberts - reprezentantka Merseyside Refugee Support Network. Podczas wizyty mieli?my okazj? pozna? histori? miasta, zobaczy? najciekawsze zbytki oraz posmakowa? typowych brytyjskich potraw – w tym najpopularniejszego dania wysp: fish and chips. Zachwyci? nas ogrom katedry anglika?skiej oraz nowoczesny charakter katedry katolickiej usytuowanych niemal przy jednej ulicy. Pod??ali?my tak?e ?ladami najpopularniejszego zespo?u z Liverpoolu – The Beatles. Koordynatorzy omówili kwestie zwi?zane z organizacj? projektu, zasadami rekrutacji uczestników, podzia?em ról pomi?dzy instytucjami oraz tematyk? kolejnych wizyt partnerskich. Spotkanie okaza?o si? bardzo owocne i potrzebne – dzi?ki niemu jasne s? zasady partnerstwa w projekcie. Interesuj?cym i inspiruj?cym okaza?o si? spotkanie z do?wiadczon? nauczycielk? j?zyka angielskiego, która pracuje z uchod?cami i emigrantami, którzy ucz? si? j?zyka angielskiego jako obcego..
 
Zauroczy?o nas to wielokulturowe i go?cinne miasto malowniczo  po?o?one nad rzek? Mersey. Niemal na ka?dym kroku uczestnicy spotkania mieli okazj? doskonali? praktyczne u?ycie j?zyka angielskiego, gdy? mieszka?cy Liverpoolu okazali si? niezwykle przyja?ni i otwarci.
 
Ma?gorzata Tarasiuk
 Majowe spotkanie partnerów projektu pt. European Encounters odby?o si? w Bia?ymstoku. Stanowi?o ono mo?liwo?? spotkania si? mi?dzynarodowej grupy partnerskiej wraz z uczestnikami.

W Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku spotkali si? przedstawiciele Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Portugalii. Cho? maj okaza? si? zimny, atmosfera spotkania by?a gor?ca i przyjazna. Ka?de z pa?stw prezentowa?o swoj? kultur? i tradycje, a podsumowaniem tych wyj?tkowych lekcji by? wieczór kulturowy, podczas którego uczestnicy bawili si? przy dobrym jedzeniu i d?wi?kach akordeonu.

Nasi go?cie poznali historie Bia?egostoku, a tak?e jego okolic – Tykocina, Supra?la, Kruszynian. Uczestniczyli oni tak?e w warsztatach kulinarnych, podczas których nauczyli si? przygotowywa? tradycyjne polskie pierogi. Wspólnie przygotowany posi?ek sprawi?, ?e uczestnicy zaprzyja?nili si? i ch?tnie ze sob? wspó?pracowali. Na Podlasiu nie zabrak?o spotkania z natur?… Go?cie przeprawiali si? przez rzek? Narew we wsi Waniewo. Najodwa?niejsi za? zdobyli si? na wet na przepraw? kajakow? rzeka Supra?l. Wyprawa ta bardzo spodoba?a si? wielu uczestnikom. Uwie?czeniem wodnych przygód by?o ognisko, przy którym mo?na by?o si? ogrza?.

Instytucje partnerskie uczestniczy?y tak?e w mi?dzynarodowej konferencji zorganizowanej przez CKU, podczas której dokonali prezentacji dzia?a? projektowych.

Spotkanie up?yn??o w mi?ej, przyjaznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy powrócili do domów szcz??liwi i pe?ni nowych, niezapomnianych wra?e?. Wspó?praca mi?dzynarodowa daje nieocenione mo?liwo?ci  rozwoju osobowego uczestników i szansa na doskonalenie umiej?tno?ci j?zykowych.

Pora rozpocz?? przygotowania do wizyty w Hiszpanii, gdzie Polska prezentowa? b?dzie kultur? kraju gospodarzy.

12 pa?dziernika 2014 roku grupa uczestników projektu European Encounters wyruszy?a w podró? do Huercal –Overa – miejscowo?ci po?o?onej w sercu pustynnej cz??ci Hiszpanii. Naszym celem by?o spotkanie partnerskie projektu. Tym razem rol? gospodarzy pe?nili przedstawiciele centrum wspierania kobiet – Centro de Mujer.

Alicante przywita?o nas pi?knym s?o?cem i jeszcze ciep?ym morzem, co sprawi?o, ?e wszystkim uczestnikom humory dopisywa?y. W Huercal-Overa spotkali?my przedstawicieli Belgii, Portugalii,  i Wielkiej Brytanii. Wyjazd sta? si? doskona?? okazj? do wymiany do?wiadcze? kulturowych pomi?dzy uczestnikami. Ka?de z pa?stw przygotowa?o prezentacj? na temat jednego z partnerów, i tak polska mówi?a o Hiszpanii, Portugalia – o Polsce, Wielka Brytania o Belgii, a Belgia o Portugalii, Hiszpania za? – o Wielkiej Brytanii. Ta prezentacja grup pozwoli?a nam lepiej poznac si?. Kolejnym punktem programu by?y prezentacje ka?dego z pa?stw partnerskich na temat kuchni i tradycyjnych da?. Cz??? teoretyczn? po??czono z degustacj? – wszyscy bowiem przywie?li lokalne smako?yki. Dyskusjom przy stole nie by?o ko?ca…

Podczas wizyty uczestniczyli?my w programie kulturowym. Mieli?my okazje pozna? pi?kno krajobrazu pustynnego – wyj?tkowego na mapie Europy. Nasz szlak wiód? przez zamki i pa?ace obronne – pozosta?o?ci po wojnach  za czasów Maurów. Odwiedzili?my tak?e Almeri? – pi?kn? miejscowo?? u brzegu morza. Wspinali?my si? tak?e w?skimi uliczkami pomi?dzy charakterystycznymi, bia?ymi zabudowaniami Mojacar.  Tu poznali?my histori? Indalo.

Wyj?tkowym momentem by?o tak?e spotkanie z merem Huercal-Overa, który po raz pierwszy podejmowa? go?ci z zagranicy. Czas naszej wizyty okaza? si? tak?e wyj?tkowym momentem w ?yciu miasteczka. W tym czasie odbywa?o si? lokalne ?wi?to, podczas którego t?umy mieszka?ców bawi?y si? przy rytmach latynoskiej muzyki.

Trzy dni wspólnego spotkania min??y bardzo szybko. Wszyscy uczestnicy przywie?li ze sob? niezapomniane wspomnienia i wiele nowych do?wiadcze?. Przed nami spotkanie w Portugalii, gdzie dotrzemy ju? 2 marca 2015 roku.
Ojczyzna fado – Portugalia – sta?a si? celem uczestników projektu European Encounters w marcu 2015 r. W?a?nie tam odby?o si? kolejne spotkanie partnerskie.  Tym razem go?cili?my w Povoa de Varzim – miasteczku pi?knie po?o?onym nad brzegiem oceanu.

Go?cinno?? gospodarzy sprawi?a, ?e przez pi?? dni spotkania czuli?my si?, jak w domu. Tradycj? spotka? sta?y si? prezentacje pa?stw – nie zabrak?o ich i tym razem.  Grupa polska prezentowa?a Portugali?. Wszyscy z zainteresowaniem s?uchali wypowiedzi w j?zyku angielskim na temat pa?stw partnerskich. Spotkanie sko?czy?o si? wspólnym ?piewaniem, bo przecie? temat przewodni spotkania brzmia?: muzyka i taniec. Poznali?my zasady edukacji doros?ych oraz zasady funkcjonowania tego typu szkó?. Podczas spotkania z nauczycielami mieli?my okazj? porozmawia? z nimi na temat  codziennej pracy i ?ycia w kraju Kolumba.

Bogaty program kulturowy odkry? przed nami wiele tajemnic i lokalnych zwyczajów. Porto zauroczy?o wszystkim sw? atmosfer?, pi?kn? pogod? i… smakiem wyj?tkowego wina. Wieczór fado dostarczy? wielu wzrusze?. Ws?uchuj?c si? w pie?ni mi?osne ?eglarzy, kosztowali?my lokalnych przysmaków. Wa?nym punktem programu by?a tak?e lekcja historii.

Uwie?czeniem spotkania sta? si? wieczór kulturowy, podczas którego prezentowali?my narodowe ta?ce i muzyk?. Uroczysto?? otworzyli?my polskim polonezem. Wspólne ta?ce i ?piewy trwa?y bardzo d?ugo. Wieczór u?wietni? wyst?p zespo?u ludowego oraz chóru z Povoa de Varzim.

Przyjazna atmosfera spotkania na d?ugo pozostanie w pami?ci uczestników.Ostatnie spotkanie partnerskie projektu mia?o miejsce od 18 do 24 maja 2015 roku, a odby?o si? w Brugge –w Belgii. Przybyli Nan nie wszyscy reprezentanci pa?stw partnerskich.

Program spotkania obejmowa? tradycyjne punkty ka?dej wizyty – prezentacje pa?stw (Polska przedstawia?a Wielk? Brytani?), wystaw? mi?dzynarodow? i spotkanie w instytucji partnerskiej. Wa?nym punktem programu by?y warsztaty kulinarne, podczas których wszystkie pa?stwa gotowa?y tradycyjne potrawy. Zako?czy?y si? one wspóln? degustacj? przyrz?dzonych da?.

Program kulturowy skupia? si? na historii miejsca – jedynego w Europie tak ?wietnie zachowanego ?redniowiecznego miasta. Odwiedzili?my tak?e miejsca wa?ne podczas I wojny ?wiatowej – w szczególno?ci muzeum Yser oraz cmentarz Tyne Cot. Wieczorem uczestniczyli?my w apelu ku czci poleg?ych ?o?nierzy brytyjskich w Ypres.

Koordynatorzy za? wspólnie opracowali raport ko?cowy projektu.

Polska grupa dodatkowo odwiedzi?a Parlament Europejski w Brukseli – tu poznali?my tajniki funkcjonowania tego urz?du.

Pe?ni wra?e?  powrócili?my do Polski, by opowiedzie? pozosta?ym uczestnikom, czego si? nauczyli?my.

Fantastycznym wydarzeniem podczas naszego spotkania by?o wspólne gotowanie w tej wielkiej kuchni. Szkoda tylko, ?e Belgowie schowali si? w mniejszej kuchence i trudno by?o zobaczy?, jak robi? szparagi bia?e, by nie by?y ?ykowate:-) Ogólna krz?tanina wszystkich, wymiana brakuj?cych artyku?ów, wskazówki (wi?cej soli, mniej ognia, przypala si?, potrzebny pieprz ….), próbowanie, podpatrywanie – wszystko to by?o spotkaniem bez barier. Wydawa?o si?, ?e na tej p?aszczy?nie wszyscy doskonale umiemy si? porozumie?:-) A na zako?czenie odby?a si? wspólna degustacja przygotowanych, pi?knie podanych potraw. To by?o naprawd? ?wietne :-). Nie jestem mi?o?niczk? jedzenia i gotowania, ale ogólne poruszenie w kwestii kulinarnej na d?ugo zostanie w pami?ci.
Ciesz? si?, ?e Belgowie (w mojej subiektywnej opinii, opartej na obserwacji) s? podobni do nas – bardziej pow?ci?gliwi w okazywaniu swojej ?yczliwo?ci, otwarto?ci, rado?ci podczas powitania:-) Otwarto?? i ?yczliwo?? Portugalczyków, Hiszpanów jest urocza. Mi?o by?o, kiedy przyszli?my do hotelu i Portugalczycy zacz?li si? z nami wita? jakby z dawno niewidzianymi bliskimi przyjació?mi… ale to trzeba by? wychowanym w cieplejszym klimacie. Belgom, smaganym wiatrami od Morza Pó?nocnego i nam bli?szy jest nied?wiedzi, ciep?y u?cisk ni? nieko?cz?ce si? „buziaki”.
Szkoda, ?e nie mogli?my uczestniczy? wszyscy we wspólnych wyjazdach – nasz angielski by?by w jeszcze lepszej formie, a i znajomo?ci mog?yby si? zacie?ni?.


  
  
  
  
  
 
 
Top!
Top!