Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Grudzien 2013
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Grudzien 2013 Email
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku laureatem wojewódzkiego konkursu „Promocja kszta?cenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego”

Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku – realizator projektu „Kszta?cenie ustawiczne bli?ej Ciebie” zosta?o laureatem wojewódzkiego konkursu „Promocja kszta?cenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego”.
 
Statuetk? oraz certyfikat z r?k Wicemarsza?ka Województwa Podlaskiego – Pana Walentego Koryckiego oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Bia?ymstoku – Pani Janiny Mironowicz odebra?a Dyrektor Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku – Pani Bo?ena Barbara Krasnod?bska podczas seminarium zorganizowanego w dniu
4 grudnia 2013 roku przez Wojewódzki Urz?d Pracy
w Bia?ymstoku.
 
Nagrodzony projekt by? realizowany wspólnie z gmin? Micha?owo ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Jego celem by?o zwi?kszanie dost?pno?ci formalnego zawodowego kszta?cenia ustawicznego w?ród doros?ych mieszka?ców gminy Micha?owo w wieku 25-64 lata. W ramach projektu 87 osób pobiera?o nauk? w szkole policealnej na kierunkach florysta, opiekunka ?rodowiskowa i technik BHP a 74 osoby uzyska?y kwalifikacje w tych zawodach.

Celem konkursu by?o przedstawienie dobrych praktyk obejmuj?cych inicjatywy:

- zawieraj?ce przyk?ady ciekawych i potrzebnych dzia?a? anga?uj?cych mieszka?ców obszarów wiejskich w proces kszta?cenia ustawicznego i/lub promuj?cych kszta?cenie ustawiczne,
- stanowi?ce dowód na to, ?e podejmowanie dzia?a? pozytywnie wp?ywa na rozwój kszta?cenia ustawicznego w?ród lokalnej spo?eczno?ci,
- promuj?ce aktywno?? spo?eczn? i/lub zawodow? doros?ych mieszka?ców,
- zach?caj?ce do poszukiwa? i wdro?enia rozwi?za?
w zakresie promocji kszta?cenia ustawicznego.
 
W konkursie udzia? wzi??y podmioty, realizuj?ce dzia?ania w obszarze kszta?cenia ustawicznego, których odbiorcami by?y lub s? osoby doros?e na obszarach wiejskich województwa podlaskiego,
w szczególno?ci: pracodawcy, organizacje pracodawców, organizacje pozarz?dowe, jednostki samorz?du terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, powiatowe urz?dy pracy.
 
Organizatorem Konkursu by? Wojewódzki Urz?d Pracy w Bia?ymstoku, a Honorowy Patronat nad Konkursem obj?? Marsza?ek Województwa Podlaskiego.
 

 

  


20 grudnia 2013 roku przy ulicy ?abiej 5 zap?on??y lampki na choince i zapanowa?a ?wi?teczna atmosfera. Po raz dziewi?ty pracownicy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku i zaprzyja?nione z placówk? osoby spotka?y si?, aby przed nadchodz?cymi ?wi?tami Bo?ego Narodzenia podzieli? si? op?atkiem. Swoj? obecno?ci? spotkanie u?wietnili: Podlaski Kurator O?wiaty Jerzy Kiszkiel, starszy wizytator Kuratorium O?wiaty Eugeniusz Mróczy?ski, emerytowany profesor Archidiecezjalnego Wy?szego Seminarium Duchownego ksi?dz Józef Grygotowicz,  ksi?dz  mitrat Jan Fiedorczuk z Parafii Prawos?awnej ?wi?tego Miko?aja Cudotwórcy, archidiecezjalna Wizytatorka Katechetów ?wieckich i Zakonnych  El?bieta M?y?ska.

W odpowiedni nastrój wprowadzi?y zebranych s?owa Wiersza staro?wieckiego  ksi?dza Jana Twardowskiego:

Pomódlmy si? w Noc Betlejemsk?,
W Noc Szcz??liwego Rozwi?zania,
By wszystko si? nam rozpl?ta?o,
W?z?y, konflikty, powik?ania.
Oby si? wszystkie trudne sprawy
Porozkr?ca?y jak supe?ki,
W?asne ambicje i urazy
Zacz??y ?mieszy? jak kukie?ki.
Oby w nas paskudne j?dze
Pozamienia?y si? w owieczki,
A w oczach m?dre ?zy stan??y
Jak na choince barwnej ?wieczki.
Niech anio? podrze ka?dy dramat
A? do rozdzia?u ostatniego,
I niech nastraszy ka?dy smutek,
Tak jak goryla niem?drego.
Aby w?tpi?cy si? rozp?aka?
Na cud czekaj?c w swej kolejce,
A Matka Boska - cichych, ufnych -
Na zawsze wzi??a w swoje r?ce.

Dyrektor CKU, Bo?ena Barbara Krasnod?bska stwierdzi?a, ?e okres ?wi?teczny sk?ania nas do refleksji nad w?asnym ?yciem, stwarza  okazj?, aby pojedna? si? z bli?nimi, sp?dzi? wi?cej czasu z rodzin? i cieszy? si? mi?o?ci? innych. Wyrazi?a rado??, ?e umieli?my wygospodarowa? czas na to pi?kne wspólne spotkanie w pracy-  czas prze?ywania narodzin Jezusa Chrystusa, dzielenia si? op?atkiem i sk?adania ?ycze?. ?yczy?a wszystkim, aby te nadchodz?ce ?wi?ta Bo?ego Narodzenia by?y zdrowe i rodzinne, aby ka?dy zaczerpn?? si?y z Narodzonego Jezusa, wzmocni? swoj? wiar?, nape?ni? serce mi?o?ci? i otworzy? si? na drugiego cz?owieka. Nowy Rok  2014  niech obfituje w ?aski bo?e i przyniesie jeszcze wi?ksz? wiar?, nadziej? i mi?o?? dla ka?dego.

Refleksjami zwi?zanymi ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia podzielili si? tak?e Jerzy Kiszkiel, Podlaski Kurator O?wiaty oraz ksi??a Józef Grygotowicz i Jan Fiedorczuk, oni równie? z?o?yli zgromadzonym najlepsze ?wi?teczne ?yczenia.

Pracownicy i Go?cie obejrzeli filmow? relacj? z jase?ek przygotowanych przez s?uchaczki Szko?y Policealnej w zawodzie opiekunka dzieci?ca pod kierunkiem Moniki Nowakowskiej i Marii Kazberuk. Stosown? prezentacj? multimedialn? opracowa? Rafa? Micha?owski, wykorzystano do niej przemy?lenia ksi?dza Jana Twardowskiego, jego wiersze, utwór Kol?da K. K. Baczy?skiego. Do ?piewanych w trakcie kol?d przy??czali si? wszyscy.

Po takim duchowym przygotowaniu nale?a?o przyst?pi? do najwa?niejszego momentu, dzielenia si? op?atkiem, o którym tak pi?knie pisa? C. K. Norwid:

 Jest w moim kraju zwyczaj, ?e w dzie? wigilijny,
 Przy wzej?ciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
 Ludzie gniazda wspólnego ?ami? chleb biblijny
 Najtkliwsze przekazuj?c uczucia w tym chlebie.

Ksi??a pob?ogos?awili op?atki i prosfor?, odczytany zosta? fragment Ewangelii wg ?wi?tego ?ukasza i nasta? czas dzielenia si? op?atkiem, sk?adania sobie ?ycze?.

Wyczerpani tyloma emocjami wszyscy zgromadzeni na op?atkowym spotkaniu mieli mo?liwo?? posilenia si? typowo wigilijnymi potrawami: pierogami z kapust? i grzybami, czerwonym barszczem, rybami w ró?nej postaci i kuti?.


J. Pankiewicz


 
 
Top!
Top!