Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Wrzesie? 2014
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Wrzesie? 2014 Email

W 75 rocznic? napa?ci niemieckiej z 1 wrze?nia 1939 roku, o godzinie 12:00 w naszym mie?cie rozbrzmia?y syreny, które upami?tni?y krwawe walki w obronie naszego kraju. O 4:45 tego dnia, Szlezwik Holsztyn odda? pierwsze strza?y w stron? Westerplatte, co da?o zarazem znak do boju. Nast?pnie 17 wrze?nia tego samego roku od wschodu wdar?a si? wroga Polsce i Polakom Armia Radziecka. Hitler i Stalin doprowadzili do rozdarcia naszego kraju na dwie cz??ci, porównywalnego do czwartego rozbioru Polski.

Przy pomniku Obro?ców Miasta na Wysokim Stoczku w samo po?udnie oby?y si? uroczysto?ci ku czci wszystkich tych, którzy w imi? Boga walczyli o woln?, suwerenn? i niepodleg?? ojczyzn?. W uroczysto?ci udzia? wzi?li: w?adze naszego miasta z prezydentem Bia?egostoku – Tadeuszem Truskolaskim na czele, przedstawiciele ambasady bia?oruskiej i malta?skiej, 18 Bia?ostocki Pu?k Rozpoznawczy, przedstawiciele Policji, Stra?y Miejskiej, Stra?y Granicznej, Harcerze Hufca Bia?ystok, kombatanci, przedstawiciele naszych szkó? wraz ze sztandarami oraz mieszka?cy naszego miasta. Nie zabrak?o równie? nas – s?uchaczy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.

W rytm odegranego przez orkiestr? Hymnu wojskowego wci?gni?to flag? polsk?. Nast?pnie kapelani Wojska Polskiego odmówili modlitw? ekumeniczn? w intencji poleg?ych ?o?nierzy, którzy oddali ?ycie ku chwale naszej ojczyzny. Poza przemówieniami okoliczno?ciowymi, od?piewano Apel Poleg?ych, oddano salwy honorowe oraz z?o?ono kwiaty i wie?ce upami?tniaj?ce ofiary krwawych walki II wojny ?wiatowej.

Justyna Jackowska – Kielczyk
Anna Pogorzelska


  


Dnia 2 wrze?nia 2014 r. w Auli Magna Pa?acu Branickich odby?a si? uroczysto?? inauguracji nowego roku szkolnego 2014/2015. Na uroczysto?ci przyby?y w?adze miasta: Prezydent Miasta Bia?egostoku – Pan Tadeusz Truskolaski, Zast?pca Prezydenta Miasta – Pan Adam Poli?ski, Podlaski Kurator O?wiaty – Pan Jerzy Kiszkiel, Dyrektor Departamentu Edukacji – Pan Wojciech Janowicz, przedstawiciele Rady Miejskiej oraz dyrektorzy i uczniowie bia?ostockich szkó?.
Tradycj? uroczysto?ci nowego roku szkolnego by?o wr?czenie przez Prezydenta Miasta Bia?egostoku i jego zast?pc? orderów „Diligentiae”.
Orderem pilno?ci zostali uhonorowani uczniowie oraz ich nauczyciele. Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku reprezentowa?y: s?uchaczka III Liceum Ogólnokszta?c?cego dla Doros?ych – Pani Ma?gorzata Kocha?ska oraz nauczycielka – Pani Anna Pogorzelska.
Historia orderu si?ga czasów panowania Stanis?awa Augusta Poniatowkiego, który w 1786 roku uzna? stosownym uhonorowa? najpilniejszych i najzdolniejszych uczniów szkó? Komisji Edukacji Narodowej. Traf chcia?, i? podczas uroczysto?ci ?wi?towania 20-lecia koronacji króla i pobytu w Bia?ymstoku, Stanis?aw August Poniatowski nakaza? w?adzom szkó? przedstawi? mu najpilniejszych uczniów, którym wr?czy? odznaczenie „Diligentiae”.
 
Anna Pogorzelska
  


12 wrze?nia 2014 roku po raz czternasty ulicami Bia?egostoku przeszed? Marsz ?ywej Pami?ci Polskiego Sybiru. Uczestnicy Marszu przeszli spod Pomnika Katy?skiego, ul. ?wi?toja?sk?, Mickiewicza i Piastowsk?, do  Ko?cio?a pw. Ducha ?wi?tego.

W uroczysto?ciach uczestniczyli najwa?niejsi przedstawiciele w?adz podlaskich, Sybiracy, duchowni Ko?cio?ów Katolickiego i Prawos?awnego, przedstawiciele Instytutu Pami?ci Narodowej w Bia?ymstoku, harcerze, reprezentanci bia?ostockich szkó?. Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku reprezentowali s?uchacze III Liceum Ogólnokszta?c?cego dla Doros?ych: Justyna Jackowska, Bart?omiej Budnicki i Dariusz Sie?kowski.

Na uroczysto?ci nie zabrak?o od?piewania hymnu pa?stwowego i b?ogos?awie?stwa udzielonego przez metropolit? bia?ostockiego. Uwie?czeniem obchodów by?a Msza ?wi?ta w ko?ciele pw. Ducha ?wi?tego, modlitwa ekumeniczna, od?piewanie Apelu Poleg?ych, a nast?pnie z?o?enie kwiatów na Grobie Nieznanego Sybiraka.
 
Anna Pogorzelska


 

SPOTKANIE PREZYDENTA RP BRONIS?AWA KOMOROWSKIEGO
Z BIA?OSTOCK? AKADEMI? RODZINY

19 wrze?nia 2014 roku prezydent Bronis?aw Komorowski spotka? si? z cz?onkami Bia?ostockiej Akademii Rodziny, która dzia?a przy Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku.

W swoim wyst?pieniu Prezydent RP podkre?li?, ?e polityka prorodzinna to wyzwanie nie tylko dla pa?stwa, ale dla ka?dego obywatela. Bronis?aw Komorowski zauwa?y?, ?e w ostatnich latach zaanga?owanie w odci??enie rodzin by?o ogromne. Dzi?ki temu zwi?kszy?a si? dost?pno?? przedszkoli i ??obków, zaproponowano ró?ne formy wsparcia dla rodziców, jak urlopy rodzicielskie, powsta?a te? Karta Du?ej Rodziny, która rodzinom wielodzietnym oferuje ró?ne ulgi.

Prezydent zaznaczy? jednak, ?e pa?stwo powinno wspiera? rodzin?, nie wyr?cza? j? czy zdejmowa? z niej odpowiedzialno??. Bia?ostocka Akademia Rodziny jest za? przyk?adem instytucji, która pomaga rodzinom. Oferta BAR-u to szkolenia, wyk?ady, warsztaty i spotkania, które s? skierowane do: rodziców, dzieci, ma??onków, dziadków.

Nale?y doda?, ?e Bia?ostocka Akademia Rodziny zosta?a w tym roku nagrodzona w konkursie pary prezydenckiej "Dobry Klimat Dla Rodziny" za tworzenie warunków sprzyjaj?cych dobremu funkcjonowaniu rodziny. Akademia powsta?a w ubieg?ym roku z inicjatywy prezydenta Bia?egostoku Tadeusza Truskolaskiego. Siedziba Bia?ostockiej Akademii Rodziny mie?ci si? przy ulicy Sokólskiej 1 w Bia?ymstoku.

Gratulujemy Bia?ostockiej Akademii Rodziny wyró?nienia i ?yczymy kolejnych sukcesów.

Ewa Chociej


 
 
Top!
Top!