Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kronika arrow Pa?dziernik 2014
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Pa?dziernik 2014 Email

 „Nie takie wa?ne, ?eby cz?owiek du?o wiedzia?,
 ale ?eby dobrze wiedzia?, nie ?eby umia? na pami??, a ?eby rozumia?,
nie ?eby go wszystko troszk? obchodzi?o, a ?eby go co? naprawd? zajmowa?o”.

Janusz KorczakDzie? Edukacji Narodowej w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku

 

W dniu 10 pa?dziernika 2014 roku w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Bia?ymstoku przy ulicy ?abiej zosta?y zorganizowane uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczysto?ci wzi?li udzia?: Dyrekcja i Kadra Kierownicza Centrum, nauczyciele, pracownicy administracji i obs?ugi oraz przedstawiciele Samorz?du S?uchaczy.

Uczestnicy spotkania obejrzeli krótki film, którego has?em przewodnim by?y nast?puj?ce s?owa: „Naszym najwi?kszym sukcesem s? zadowoleni s?uchacze!” Na film z?o?y?y si? zdj?cia s?uchaczy, które zosta?y wykonane podczas: lekcji, wycieczek, festynów, przedstawie? szkolnych, kursów komputerowych. Nast?pnie g?os zabrali s?uchacze z semestrów: 2LO3b i 3LO5a, którzy pod kierunkiem Pani Janiny Pankiewicz i Pani Ewy Chociej przygotowali krótk? cz??? artystyczn?.

W przedstawieniu wzi??y udzia?:
Pani Klaudia Bogda?ska (semestr 2LO3a),
Pani Klaudia Wróbel (semestr 2LO3a),
Pani Ma?gorzata Kocha?ska (semestr 3LO5a).

Nast?pnie g?os zabra?a Pani Justyna Jackowska – Kielczyk, która w mieniu Samorz?du S?uchaczy podzi?kowa?a Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom CKU.

W kolejnym punkcie uroczysto?ci Pani Dyrektor Bo?ena Barbara Krasnod?bska w ciep?ych s?owach zwróci?a si? do zebranych, przypominaj?c o charakterze ?wi?ta wszystkich osób zwi?zanych z edukacj?. Nast?pnie, za wyt??on? ca?oroczn? prac?, zaanga?owanie i zas?ugi wniesione na rzecz rozwoju CKU, Pani Dyrektor wr?czy?a pracownikom placówki okoliczno?ciowe Nagrody Dyrektora Szko?y.
Spotkanie zako?czy?o si? w mi?ej  atmosferze.

Ewa Chociej


 


EDUKACYJNA WYCIECZKA DO KINA HELIOS W GALERII ALFA

W dniu 11 pa?dziernika 2014 roku grupa s?uchaczy z semestrów: 2LO3b i 3LO5b obejrza?a film „Miasto 44” w Kinie Helios w Galerii Alfa w Bia?ymstoku.
Scenarzyst? i zarazem re?yserem filmu jest Jan Komasa – twórca  wielokrotnie nagrodzonego kinowego przeboju „Sala samobójców”.
„Miasto 44” jest wysokobud?etow? polsk? produkcj? z 2014 roku, która opowiada histori? m?odych Polaków, walcz?cych w Powstaniu Warszawskim.  To równie? film pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – Bronis?awa Komorowskiego.
Nale?y podkre?li?, ?e „Miasto 44” to projekt filmowy o niespotykanym w Polsce rozmachu scenograficznym, kostiumowym i wizualnym. Za efekty specjalne w filmie odpowiada? hollywoodzki specjalista Richard Bain. Wcze?niej wspó?pracowa? on z takimi wizjonerami kina, jak: Christopher Nolan, Peter Jackson oraz Terry Gilliam. Richard Bain ma  w swoim dorobku  efekty specjalne do takich ?wiatowych hitów, jak: „Casino Royale”, „Incepcja”, „King Kong” i „N?dznicy”.

W informacjach dotycz?cych prac nad filmem cyfry s? imponuj?ce:
•    przez plan przewin??o ponad 3 000 statystów;
•    budow? imponuj?cych dekoracji zaj??o si? 10 odr?bnych ekip, które do zainscenizowania zniszczonego miasta u?y?y 5 000 ton gruzu;
•    obsada zosta?a wybrana w serii ogólnopolskich castingów, w których wzi??o udzia? ponad 7 000 osób.

Jednak „Miasto 44” to przede wszystkim  zrealizowana z rozmachem uniwersalna   historia o sile m?odo?ci, mi?o?ci, po?wi?ceniu i odwadze.

Serdecznie polecam ten film Pa?stwa uwadze.
EWA CHOCIEJ


W dniu 27 pa?dziernika 2014 roku s?uchacze Centrum Kszta?cenia Ustawicznego ponownie wzi?li udzia? w Akcji „Ratujmy Kasztany 2014”, organizowanej przez Departament Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Komunalnej Urz?du Miejskiego w Bia?ymstoku.
Akcja polega?a na uprz?tni?ciu li?ci kasztanowców rosn?cych na terenie CKU oraz w jego okolicy.
Systematyczne grabienie li?ci oraz ich utylizacja ogranicza rozprzestrzenianie si? szkodnika kasztanowców – szrotówka kasztanowcowiaczka. Owad ten jest odpowiedzialny za powstawanie charakterystycznych plam na li?ciach, które szybko usychaj? i opadaj?.
Celem akcji by?o ograniczenie rozprzestrzeniania si? choroby kasztanowców oraz  podniesienie ?wiadomo?ci proekologicznej w?ród s?uchaczy.

W kampanii wzi?li udzia? s?uchacze semestru 1LO2, 2LO3a, 2LO3b, 3LO5c, którym serdecznie dzi?kuj?:
• Joanna Fiedorczuk
• Patrycja Wiensko
• Klaudia Wróbel
• Marcin Miazga
• Rados?aw Zadro?ny

Monika Czuba


 

 
 
Top!
Top!